A A A + | -

Articolul 981. Compensarea mai multor creanţe

(1) În cazul în care persoana are mai multe creanţe ce pot fi stinse prin compensare, declaraţia sa de compensare produce efecte doar dacă în ea sînt indicate care anume creanţe le stinge prin compensare.
(2) În cazul în care persoana are mai multe obligaţii ce pot fi stinse prin compensare, se aplică regulile privind imputaţia plăţilor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune