A A A + | -

Articolul 103. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția:
a) dispozițiilor capitolului VII, care intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
b) dispozițiilor art. 34 alin. (9) și (10), ale art. 36 alin. (2)–(7) și (10) și ale art. 39 alin. (1)–(3), care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică în mod corespunzător inclusiv adunărilor generale desfășurate după data respectivă chiar dacă au fost convocate înainte de data respectivă. Dispozițiile respective se aplică cu prioritate față de dispozițiile care le contrazic din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 și din statutele asociaților coproprietarilor în condominiu.
(2) Trimiterile din legislația în vigoare la asociația coproprietarilor în condominiu, la cooperative de construcție a locuințelor ori la asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate se consideră trimiteri la asociații ale proprietarilor din condominiu până la aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege.
(3) Dispozițiile prezentei legi privind platforma e-Condominiu intră în vigoare după crearea condițiilor necesare, dar nu mai târziu de doi ani de la data publicării prezentei legi.
(4) Actele legislative, precum și actele normative subordonate legii se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.
(5) Autoritățile statului, în decurs de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asigură aducerea în concordanță cu prezenta lege a tuturor înscrisurilor/ documentelor necesare pentru toate asociațiile din unitățile administrativ-teritoriale de care sunt responsabile.


Adnotare:

Legea nr. 187 din 14 iulie 2022 cu privire la condominiu a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 238-244 din 29 iulie 2022.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 107. Intrarea în vigoare
Intrarea în vigoare este structurată în două etape:

1) 2 luni din data publicării: intră în vigoare prezenta lege; pot fi formate condominii noi (pentru noile proiecte imobiliare); asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) devin APC și își continuă activitatea conform noii legi;

Tot atunci intră în vigoare capitolul VII privind transformarea diferitelor forme asociative de organizare a proprietarilor în APC.

2) 12 luni din data publicării: intră în vigoare procedurile de simplificare în formare a condominiilor în blocurile existente.

Până atunci rămâne aplicabil art. 9 din Legea 913/2000 și se permite APC să depună cereri la autoritățile publice locale pentru transmiterea imobilelor către proprietarii în condominiu.

În paralel se aplică procedura simplificată de formare a condominiului prevăzută de art. 421 din Legea cadastrului bunurilor imobile.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală