A A A + | -

CARTEA 1 – DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL I
DISPOZIŢII COMUNE
Capitolul I
LEGISLAŢIA CIVILĂ
Articolul 1. Principiile legislaţiei civile ADN
Articolul 2. Raporturile reglementate de legislaţia civilă ADN
Articolul 3. Consumatorul şi profesionistul ADN
Articolul 4. Legislaţia civilă ADN
Articolul 5. Uzanţa
Articolul 6. Analogia legii şi analogia dreptului
Articolul 7. Acţiunea în timp a legii civile ADN
Articolul 8. Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale
Capitolul II
APARIŢIA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CIVILE.
EXERCITAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR CIVILE
Articolul 9. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile
Articolul 10. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor
Articolul 11. Buna-credinţă ADN
Articolul 12. Caracterul rezonabil ADN
Articolul 13. Abuzul de drept
Articolul 14. Interdicţia invocării comportamentului propriu ilicit sau de rea-credinţă
Articolul 15. Apărarea judiciară a drepturilor civile
Articolul 16. Metodele de apărare a drepturilor civile
Articolul 17. Declararea nulităţii actului ce contravine legii emis de o autoritate publică
Articolul 18. Autoapărarea
Articolul 19. Repararea prejudiciului
Articolul 20. Vinovăţia
Articolul 21. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale
Articolul 22. Notificările ADN
TITLUL II
PERSOANELE
Capitolul I
PERSOANA FIZICĂ
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 23. Noţiunea de persoană fizică
Articolul 24. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
Articolul 25. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
Articolul 26. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice
Articolul 27. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani
Articolul 28. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani
Articolul 29. Restricţii la încheierea actelor juridice în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu ADN
Articolul 30. Regimul mijloacelor băneşti ale minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu
Articolul 31. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu
Articolul 32. Instituirea măsurii de ocrotire judiciară
Articolul 33. Ineficienţa actului juridic la care este parte un minor sau o persoană supusă unei măsuri de ocrotire judiciare, încheiat fără încuviinţarea ori autorizarea necesară
Articolul 34. Activitatea de întreprinzător şi profesională a persoanei fizice
Articolul 35. Răspunderea patrimonială a persoanei fizice ADN
Articolul 36. Numele persoanei fizice
Articolul 37. Utilizarea numelui ADN
Articolul 38. Domiciliul şi reşedinţa temporară
Articolul 39. Dovada domiciliului sau a reşedinţei temporare
Articolul 40. Domiciliul minorului şi al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu
Articolul 41. Sediul profesional
Articolul 42. Domiciliul ales
Secţiunea a 2-a
Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Articolul 43. Drepturi ale personalităţii ADN
Articolul 44. Interzicerea unor acte patrimoniale
Articolul 45. Dreptul la propria imagine
Articolul 46. Atingeri aduse vieţii private
Articolul 47. Limitele dreptului la viaţă privată
Articolul 48. Prezumţia de consimţămînt
Articolul 49. Respectul datorat persoanei decedate
Secţiunea a 3-a
Tutela şi curatela minorilor
Articolul 50. Temeiurile instituirii tutelei şi curatelei asupra minorilor
Articolul 51. Tutela minorului
Articolul 52. Curatela minorului
Articolul 53. Instituirea tutelei şi curatelei asupra minorului
Articolul 54. Obligaţia de informare despre minorii asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela
Articolul 55. Tutorele şi curatorul minorului ADN
Articolul 56. Consiliul de familie al minorului
Articolul 57. Tutorele supleant şi curatorul supleant. Tutorele special şi curatorul special
Articolul 58. Caracterul personal şi gratuit al tutelei şi curatelei
Articolul 59. Obligaţiile tutorelui minorului şi ale curatorului minorului
Articolul 60. Administrarea patrimoniului minorului pus sub tutelă
Articolul 61. Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă
Articolul 62. Revocarea calităţii de tutore şi curator. Revocarea tutelei şi a curatelei
Articolul 63. Încetarea tutelei şi curatelei
Articolul 64. Publicitatea tutelei şi curatelei minorului
Secţiunea a 4-a
Măsurile de ocrotire contractuale şi judiciare
Octavian Cazac — Noi tendinţe legislative în materia capacităţii persoanei fizice adulte, 2016

Octavian Cazac — Masurile de ocrotire a persoanei fizice adulte, 2017

 

Subsecţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 65. Temeiurile, formele şi principiile ocrotirii
Articolul 66. Competenţa generală a instanţei de judecată şi a autorităţii tutelare
Articolul 67. Ocrotitorul autorizat
Articolul 68. Obligaţiile generale ale persoanei însărcinate cu ocrotirea
Articolul 69. Respectarea instrucţiunilor în vederea ocrotirii
Articolul 70. Regimul locuinţei persoanei ocrotite
Articolul 71. Regimul conturilor persoanei ocrotite
Articolul 72. Remunerarea persoanei însărcinate cu ocrotirea
Articolul 73. Răspunderea persoanei însărcinate cu ocrotirea
Subsecţiunea a 2-a
Asistenţa la luarea deciziei
Articolul 74. Asistenţa la luarea deciziei
Articolul 75. Încetarea asistenţei la luarea deciziei
Subsecţiunea a 3-a
Mandatul de ocrotire în viitor
§1. Dispoziţii comune
Articolul 76. Mandatul de ocrotire în viitor ADN 
Articolul 77. Mandatul de ocrotire în viitor a copilului
Articolul 78. Forma mandatului de ocrotire în viitor
Articolul 79. Împuternicirile mandatarului
Articolul 80. Mandatarul
Articolul 81. Efectele juridice ale mandatului de ocrotire în viitor
Articolul 82. Transmiterea executării mandatului către un terţ
Articolul 83. Încetarea şi suspendarea mandatului de ocrotire în viitor care a început să producă efecte
Articolul 84. Intervenţia instanţei de judecată în modul de exercitare a mandatului de ocrotire în viitor
Articolul 85. Acordarea împuternicirilor suplimentare de către instanţa de judecată
Articolul 86. Obligaţia mandatarului privind inventarierea patrimoniului mandantului şi întocmirea dării de seamă
§2. Mandatul autentic
Articolul 87. Întocmirea, modificarea şi revocarea mandatului autentic
Articolul 88. Formalităţile de publicitate
Articolul 89. Împuternicirile acordate de mandatul autentic
§3. Mandatul în formă scrisă
Articolul 90. Întocmirea, modificarea şi revocarea mandatului în formă scrisă
Articolul 91. Limitele împuternicirilor acordate de mandatul în formă scrisă
Subsecţiunea a 4-a
Dispoziţii comune privind măsurile de ocrotire judiciare
Articolul 92. Caracterul subsidiar al măsurilor de ocrotire judiciare ADN
Articolul 93. Persoanele în privinţa cărora poate fi instituită măsura de ocrotire judiciară
Articolul 94. Cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciare
Articolul 95. Revocarea măsurii de ocrotire judiciare
Articolul 96. Publicitatea instituirii, modificării şi revocării măsurii de ocrotire judiciare
Subsecţiunea a 5-a
Ocrotirea provizorie
Articolul 97. Instituirea ocrotirii provizorii
Articolul 98. Efectele juridice ale ocrotirii provizorii asupra capacităţii de exerciţiu
Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului
Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu
Articolul 101. Termenul şi încetarea ocrotirii provizorii
Subsecţiunea a 6-a
Măsurile de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
§1. Dispoziţii generale
Articolul 102. Cazurile cînd pot fi instituite măsurile de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
Articolul 103. Termenul măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
Articolul 104. Reînnoirea măsurii de ocrotire judiciare
Articolul 105. Încetarea măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
§2. Persoanele însărcinate cu ocrotirea
Articolul 106. Incompatibilităţi la exercitarea măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi a tutelei
Articolul 107. Desemnarea curatorului şi tutorelui
Articolul 108. Desemnarea în absenţa instrucţiunilor în vederea ocrotirii
Articolul 109. Desemnarea ocrotitorului autorizat
Articolul 110. Exercitarea personală a curatelei şi a tutelei
Articolul 111. Renunţarea la calitatea de curator şi de tutore
Articolul 112. Curatorul supleant şi tutorele supleant
Articolul 113. Curatorul special şi tutorele special
Articolul 114. Consiliul de familie al persoanei ocrotite
§3. Ocrotirea intereselor personale nepatrimoniale
Articolul 115. Obligaţia de informare despre situaţia personală
Articolul 116. Actele strict personale
Articolul 117. Asistenţa ş i reprezentarea în alte acte personale
Articolul 118. Soluţionarea conflictului de interese
Articolul 119. Libertatea de alegere a reşedinţei şi libertatea de comunicare
Articolul 120. Autorizarea căsătoriei
Articolul 121. Darea de seamă asupra ocrotirii intereselor personale nepatrimoniale
§4. Actele juridice încheiate pe durata curatelei
Articolul 122. Asistenţa curatorului
Articolul 123. Împuternicirile de reprezentare ale curatorului
Articolul 124. Liberalităţile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei
Articolul 125. Determinarea conţinutului capacităţii de exerciţiu
Articolul 126. Curatela restrînsă
§5. Actele juridice încheiate pe durata tutelei
Articolul 127. Împuternicirile de reprezentare ale tutorelui
Articolul 128. Administrarea patrimoniului persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei
Articolul 129. Reprezentarea în procedurile judiciare
Articolul 130. Testamentul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei
Subsecţiunea a 7-a
Administrarea patrimoniului persoanei supuse
măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei
§1. Dispoziţii generale
Articolul 131. Principiile administrării
Articolul 132. Rolul tutorelui supleant
Articolul 133. Intervenţia terţilor
§2. Competenţa consiliului de familie şi a autorităţii tutelare
Articolul 134. Bugetul anual şi contractarea profesioniştilor
Articolul 135. Efectuarea investiţiilor
Articolul 136. Limitarea împuternicirilor tutorelui
§3. Împuternicirile tutorelui
Articolul 137. Întocmirea inventarului
Articolul 138. Actele juridice care nu sînt supuse autorizării
Articolul 139. Actele juridice supuse autorizării
Articolul 140. Actele juridice interzise
§4. Pregătirea, verificarea şi aprobarea dării de seamă
Articolul 141. Darea de seamă anuală
Articolul 142. Verificarea dării de seamă
Articolul 143. Scutirea de obligaţia întocmirii dării de seamă
Articolul 144. Auditarea dării de seamă
Articolul 145. Darea de seamă la încetarea calităţii de tutore
Secţiunea a 5-a
Dispoziţii comune privind tutela şi curatela
minorilor şi măsurile de ocrotire
§1. Autoritatea tutelară
Articolul 146. Autoritatea tutelară şi competenţa în domeniul măsurilor de ocrotire
Articolul 147. Procedura aplicabilă autorităţii tutelare
Articolul 148. Audierea persoanei ocrotite
Articolul 149. Audierea persoanei ocrotite la locul aflării
Articolul 150. Dezbaterea în contradictoriu a chestiunii
Articolul 151. Dreptul la asistenţă juridică
Articolul 152. Audierea altor persoane
Articolul 153. Efectuarea constatărilor
Articolul 154. Consultarea dosarului personal
Articolul 155. Decizia autorităţii tutelare
§2. Consiliul de familie
Articolul 156. Convocarea consiliului de familie
Articolul 157. Şedinţa consiliului de familie
Articolul 158. Adoptarea deciziei consiliului de familie fără convocarea în şedinţă (prin corespondenţă)
Articolul 159. Adoptarea deciziei de către consiliul de familie
Articolul 160. Secretul şedinţelor consiliului de familie
Articolul 161. Întocmirea deciziei consiliului de familie
Articolul 162. Opoziţia autorităţii tutelare
§3. Contestarea deciziilor autorităţii tutelare şi ale consiliului de familie
Articolul 163. Contestarea în instanţa de judecată
Articolul 164. Persoanele care au dreptul de a depune contestaţie
Secţiunea a 6-a
Declararea persoanei dispărute fără veste sau decedate
Articolul 165. Declararea persoanei dispărută fără veste
Articolul 166. Protecţia bunurilor celui dispărut fără veste
Articolul 167. Efectele apariţiei persoanei declarate dispărută fără veste
Articolul 168. Declararea persoanei decedată
Articolul 169. Efectele apariţiei persoanei declarate decedată
Articolul 170. Înregistrarea de stat a actelor de stare civilă
Capitolul II
PERSOANA JURIDICĂ
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
§1. Dispoziţii comune
Lecție online privind înființarea și capacitatea persoanei juridice, 2020

Lecție online privind clasificarea persoanelor juridice, 2020

Articolul 171. Noţiunea de persoană juridică
Articolul 172. Regimul juridic aplicabil persoanelor juridice străine
Articolul 173. Tipurile de persoane juridice
Articolul 174. Persoanele juridice de drept public
Articolul 175. Persoane juridice de drept privat
Articolul 176. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
Articolul 177. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice ADN
Articolul 178. Actele de constituire ale persoanei juridice
Articolul 179. Înregistrarea de stat a persoanei juridice
Articolul 180. Registrele de publicitate privind persoanele juridice ADN
Articolul 181. Durata persoanei juridice
Articolul 182. Denumirea persoanei juridice
Articolul 183. Sediul persoanei juridice
Articolul 184. Răspunderea persoanei juridice
§2. Dispoziţii comune privind funcţionarea persoanelor juridice de drept privat
Articolul 185. Obligaţia de a respecta limitele împuternicirilor
Articolul 186. Obligaţia de a urmări scopul persoanei juridice
Articolul 187. Obligaţia de a acţiona cu competenţă şi diligenţă ADN
Articolul 188. Obligaţia de a evita conflictul de interese
Articolul 189. Obligaţia de a nu accepta beneficii de la terţi
Articolul 190. Obligaţia de a declara interesul într-un act juridic sau operaţiune care se propune persoanei juridice
Articolul 191. Obligaţia de confidenţialitate
Articolul 192. Derogări, limitări şi excluderi de la obligaţiile şi răspunderea administratorului
Articolul 193. Condiţiile acţiunii de tragere la răspundere a administratorului
Articolul 194. Răspunderea administratorului pentru fapta altora
Articolul 195. Dreptul membrului de a înainta acţiunea pe cale oblică
Articolul 196. Acţiunea directă faţă de administrator şi/sau faţă de persoana juridică
Articolul 197. Administratorul de fapt şi administratorul aparent
Articolul 198. Fostul administrator
Articolul 199. Administratorul persoană juridică
Articolul 200. Eliberarea din funcţie a administratorului ADN
Articolul 201. Împuternicirile acordate de către organul suprem ori de supraveghere ADN
Articolul 202. Nulitatea hotărîrii organului persoanei juridice ADN
Articolul 203. Persoanele afiliate
§3. Reorganizarea şi lichidarea persoanei juridice
Articolul 204. Reorganizarea persoanei juridice
Articolul 205. Succesiunea de drept în cazul reorganizării persoanelor juridice
Articolul 206. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie
Articolul 207. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei
Articolul 208. Fuziunea persoanelor juridice
Articolul 209. Proiectul contractului de fuziune
Articolul 210. Hotărîrea de fuziune
Articolul 211. Cererea de înregistrare a fuziunii
Articolul 212. Înregistrarea fuziunii
Articolul 213. Efectele fuziunii
Articolul 214. Dezmembrarea persoanei juridice
Articolul 215. Proiectul dezmembrării
Articolul 216. Aprobarea proiectului dezmembrării
Articolul 217. Cererea de înregistrare a dezmembrării
Articolul 218. Înregistrarea dezmembrării
Articolul 219. Efectele dezmembrării
Articolul 220. Nulitatea fuziunii sau dezmembrării
Articolul 221. Răspunderea organului executiv şi a organului de supraveghere
Articolul 222. Transformarea persoanei juridice
Articolul 223. Dizolvarea persoanei juridice
Articolul 224. Dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecată
Articolul 225. Administrarea fiduciară
Articolul 226. Înregistrarea dizolvării
Articolul 227. Lichidatorul persoanei juridice
Articolul 228. Informarea creditorilor
Articolul 229. Termenul de înaintare şi modul de admitere a creanţelor
Articolul 230. Bilanţul de lichidare
Articolul 231. Protecţia drepturilor debitorilor
Articolul 232. Lichidarea patrimoniului societăţii dizolvate
Articolul 233. Executarea creanţelor creditorilor
Articolul 234. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop lucrativ
Articolul 235. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop nelucrativ
Articolul 236. Termenul de repartizare a activelor
Articolul 237. Radierea persoanei juridice din registru
Articolul 238. Redeschiderea procedurii de lichidare
Articolul 239. Insolvabilitatea persoanei juridice
Articolul 240. Sucursala persoanei juridice
Articolul 241. Sucursala persoanei juridice străine în Republica Moldova ADN
Articolul 242. Notarea insolvabilităţii sau lichidării persoanei juridice străine care are sucursală în Republica Moldova
Articolul 243. Lichidarea şi radierea sucursalei persoanei juridice străine din registrul de publicitate al Republicii Moldova
Articolul 244. Publicaţiile persoanei juridice
Secţiunea a 2-a
Societăţile comerciale
§1. Dispoziţii comune
Articolul 245. Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale
Articolul 246. Constituirea societăţii comerciale
Articolul 247. Actul de constituire al societăţii comerciale
Articolul 248. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale
Articolul 249. Nulitatea societăţii comerciale
Articolul 250. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale
Articolul 251. Formarea capitalului social al societăţii comerciale
Articolul 252. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale
Articolul 253. Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale
Articolul 254. Drepturile asociatului societăţii comerciale
Articolul 255. Obligaţiile asociatului societăţii comerciale
§2. Societatea în nume colectiv
Articolul 256. Dispoziţii generale cu privire la societatea în nume colectiv
Articolul 257. Actul de constituire al societăţii în nume colectiv
Articolul 258. Conducerea societăţii în nume colectiv
Articolul 259. Administrarea societăţii în nume colectiv
Articolul 260. Reprezentarea societăţii în nume colectiv
Articolul 261. Lipsirea şi renunţarea la dreptul de administrare şi de reprezentare a societăţii în nume colectiv
Articolul 262. Repartizarea veniturilor şi pierderilor societăţii în nume colectiv
Articolul 263. Răspunderea asociaţilor societăţii în nume colectiv pentru obligaţiile ei
Articolul 264. Modificarea componenţei asociaţilor societăţii în nume colectiv
Articolul 265. Retragerea asociatului din societatea în nume colectiv
Articolul 266. Efectele retragerii asociatului din societatea în nume colectiv
Articolul 267. Decesul sau reorganizarea asociatului societăţii în nume colectiv
Articolul 268. Urmărirea participaţiunii asociatului din capitalul social al societăţii în nume colectiv
Articolul 269. Dizolvarea societăţii în nume colectiv
Articolul 270. Reorganizarea societăţii în nume colectiv
§3. Societatea în comandită
Articolul 271. Dispoziţii generale cu privire la societatea în comandită
Articolul 272. Actul de constituire al societăţii în comandită
Articolul 273. Conducerea administrativă şi reprezentarea societăţii în comandită
Articolul 274. Drepturile şi obligaţiile comanditarului
Articolul 275. Răspunderea în cazul acceptării calităţii de comanditar
Articolul 276. Reducerea participaţiunii comanditarului
Articolul 277. Înstrăinarea participaţiunii comanditarului
Articolul 278. Dizolvarea societăţii în comandită
Articolul 279. Reorganizarea societăţii în comandită
§4. Societatea cu răspundere limitată
Articolul 280. Dispoziţii generale cu privire la societatea cu răspundere limitată
§5. Societatea pe acţiuni
Articolul 281. Dispoziţii generale cu privire la societatea pe acţiuni
Secţiunea a 3-a
Cooperativele
Articolul 282. Dispoziţii generale cu privire la cooperative
Articolul 283. Statutul cooperativei
Articolul 284. Înregistrarea cooperativei
Articolul 285. Capitalul social al cooperativei
Articolul 286. Conducerea cooperativei
Articolul 287. Dobîndirea calităţii de membru
Articolul 288. Încetarea calităţii de membru al cooperativei şi restituirea participaţiunii
Articolul 289. Reorganizarea şi lichidarea cooperativei
Secţiunea a 4-a
Grupul de persoane juridice
Articolul 290. Grupul de persoane juridice cu scop lucrativ
Articolul 291. Obligaţia de dezvăluire a controlului
Articolul 292. Dreptul persoanei juridice care exercită controlul să dea instrucţiuni administratorului persoanei juridice controlate
Articolul 293. Dreptul de a primi informaţii la nivelul persoanei juridice controlate
Articolul 294. Interesul grupului
Articolul 295. Abuzul de control
Secţiunea a 5-a
Organizaţiile necomerciale
Articolul 296. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale
Articolul 297. Asociaţia
Articolul 298. Fundaţia
Articolul 299. Instituţia privată
Articolul 300. Statutul organizaţiei necomerciale
Articolul 301. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale
Articolul 302. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale
Articolul 303. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale
Capitolul III
PARTICIPAREA PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PUBLIC LA
RAPORTURILE REGLEMENTATE DE LEGISLAŢIA CIVILĂ
Articolul 304. Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale ca subiecte de drept civil
Articolul 305. Modalitatea de participare a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale la raporturile reglementate de legislaţia civilă
Articolul 306. Răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale
Articolul 307. Instituţia publică
TITLUL III
ACTUL JURIDIC ŞI REPREZENTAREA
Lecție online privind Actul juridic: noțiune și clasificare, 2020

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA ACTUL JURIDIC
Articolul 308. Noţiunea actului juridic ADN
Articolul 309. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral
Articolul 310. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic cu titlu oneros
Articolul 311. Actele juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie
Lecție online privind Actul juridic: condiții de validitate, 2020

Capitolul II
CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE ACTULUI JURIDIC
Articolul 312. Consimţămîntul ADN
Articolul 313. Momentul de producere a efectelor consimţămîntului
Articolul 314. Imposibilitatea determinării esenţei consimţămîntului
Articolul 315. Obiectul actului juridic ADN
Articolul 316. Forma actului juridic
Articolul 317. Forma verbală a actului juridic
Articolul 318. Forma electronică a actului juridic
Articolul 319. Actul juridic încheiat prin utilizarea mijloacelor electronice
Articolul 320. Forma textuală a informaţiei ADN
Articolul 321. Forma scrisă a actului juridic
Articolul 322. Efectele nerespectării formei scrise a actului juridic ADN
Articolul 323. Forma autentică a actului juridic
Articolul 324. Efectele nerespectării formei autentice
Articolul 325. Hotărîrea judecătorească care ţine loc de act juridic
Articolul 326. Efectele eschivării de la înregistrarea actului juridic sau a efectelor sale
Capitolul III
NULITATEA ACTULUI JURIDIC
Seminar online dedicat noului regim al nulității actului juridic in lumina Legii de modernizare a Codului civil, 2018

Articolul 327. Actele juridice nule şi anulabile ADN
Articolul 328. Nulitatea absolută a actului juridic ADN
Articolul 329. Nulitatea absolută de protecţie a consumatorului ADN
Articolul 330. Nulitatea relativă a actului juridic ADN
Articolul 331. Efectele nulităţii actului juridic ADN
Articolul 332. Nulitatea parţială
Articolul 333. Repararea prejudiciului în caz de nulitate a actului juridic
Articolul 334. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri
Articolul 335. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară
Articolul 336. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani
Articolul 337. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt
Articolul 338. Menţinerea actelor juridice încheiate de persoanele fără capacitate deplină de exerciţiu sau fără discernămînt
Articolul 339. Nulitatea actului juridic afectat de eroare
Articolul 340. Adaptarea actului juridic în caz de eroare
Articolul 341. Nulitatea actului juridic încheiat prin dol ADN
Articolul 342. Nulitatea actului juridic încheiat prin violenţă
Articolul 343. Nulitatea actului juridic încheiat prin leziune
Articolul 344. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea interdicţiei de a dispune de un bun
Articolul 345. Termenul de prescripţie extinctivă a acţiunii în anulare a actului juridic pentru viciu de consimţămînt ADN
Articolul 346. Repararea prejudiciului cauzat prin viciu de consimţămînt
Capitolul IV
EFICIENŢA ACTELOR JURIDICE
Secţiunea 1
Condiţia
Articolul 347. Efectele juridice condiţionale
Articolul 348. Condiţia nulă
Articolul 349. Condiţia pozitivă
Articolul 350. Condiţia negativă
Articolul 351. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării condiţiei
Articolul 352. Condiţia suspensivă
Articolul 353. Condiţia rezolutorie
Articolul 354. Condiţia rezolutorie cu efect retroactiv
Articolul 355. Buna-credinţă la survenirea condiţiei
Articolul 356. Renunţarea la condiţie
Secţiunea a 2-a
Actul juridic ineficient
Articolul 357. Actele juridice ineficiente
Articolul 358. Efectele actului juridic de dispoziţie al celui neîndreptăţit ADN
Articolul 359. Exercitarea dreptului inexistent
Articolul 360. Consimţămîntul terţului pentru încheierea actului juridic
Articolul 361. Dreptul de revocare a actului juridic ineficient
Capitolul V
REPREZENTAREA ŞI PROCURA
Octavian Cazac — Reprezentarea (introducere), 2021

Articolul 362. Reprezentarea ADN
Articolul 363. Reprezentantul supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei
Articolul 364. Delegarea împuternicirilor şi substituirea reprezentantului
Articolul 365. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii
Articolul 366. Împuterniciri de reprezentare
Articolul 367. Durata împuternicirilor
Articolul 368. Modificarea sau revocarea împuternicirilor
Articolul 369. Reprezentantul care acţionează în nume propriu
Articolul 370. Încheierea actului juridic fără împuterniciri de reprezentare
Articolul 371. Răspunderea reprezentantului care a acţionat fără împuterniciri
Articolul 372. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)
Articolul 373. Pluralitatea de reprezentanţi
Articolul 374. Procura ADN
Articolul 375. Procura ulterioară
Articolul 376. Termenul procurii
Articolul 377. Încetarea valabilităţii procurii
Articolul 378. Procura irevocabilă
Articolul 379. Informarea despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii
Articolul 380. Publicitatea revocării sau încetării din alt temei a procurii
Articolul 381. Efectele încetării valabilităţii procurii
Articolul 382. Reprezentarea comercială
TITLUL IV
TERMENELE
Lecție online dedicată Termenelor, 2020

Seminar online dedicat Termenelor de prescripție extinctivă lumina Legii de modernizare a Codului civil, 2018

Capitolul I
CALCULAREA TERMENULUI
Articolul 383. Instituirea termenului
Articolul 384. Modul de stabilire a termenului
Articolul 385. Începutul curgerii termenului ADN
Articolul 386. Diferitele modalităţi ale termenului
Articolul 387. Calcularea termenelor de un an şi de o lună
Articolul 388. Expirarea termenului ADN
Articolul 389. Expirarea termenului într-o zi de odihnă
Articolul 390. Prelungirea termenului
Capitolul II
PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
Articolul 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
Articolul 392. Termenele speciale de prescripţie extinctivă
Articolul 393. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare ADN
Articolul 394. Aplicarea prescripţiei extinctive
Articolul 395. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă
Articolul 396. Prescripţia extinctivă în cazul dreptului de regres
Articolul 397. Efectul asupra prescripţiei extinctive al cesiunii creanţei sau al preluării datoriei
Articolul 398. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie extinctivă
Articolul 399. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale
Articolul 400. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării bunurilor unei alte persoane
Articolul 401. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive
Articolul 402. Cursul prescripţiei în cazul restituirii ori scoaterii cererii de pe rol sau anulării ordonanţei ADN
Articolul 403. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă
Articolul 404. Durata maximă a termenului de prescripţie extinctivă
Articolul 405. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv
Articolul 406. Executarea obligaţiilor după expirarea termenului de prescripţie extinctivă
Articolul 407. Efectele prescripţiei în cazul drepturilor garantate ADN
Articolul 408. Prescripţia prestaţiilor suplimentare
Capitolul III
TERMENELE DE DECĂDERE
Articolul 409. Stabilirea termenului de decădere
Articolul 410. Regimul termenelor de decădere
Articolul 411. Renunţarea la beneficiul decăderii
Articolul 412. Aplicarea decăderii
TITLUL V
PUBLICITATEA DREPTURILOR, A ACTELOR ŞI A FAPTELOR JURIDICE
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 413. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare ADN
Articolul 414. Condiţiile de publicitate
Articolul 415. Efectele publicităţii
Articolul 416. Prezumţiile în materie de registre de publicitate
Articolul 417. Lipsa publicităţii. Sancţiuni
Articolul 418. Concursul dintre formele de publicitate
Articolul 419. Consultarea registrelor de publicitate
Capitolul II
REGISTRELE DE PUBLICITATE CU CARACTER CONSTITUTIV
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 420. Registrele de publicitate cu caracter constitutiv
Articolul 421. Felurile înregistrărilor
Articolul 422. Înregistrarea drepturilor supuse înregistrării afectate de modalităţi
Articolul 423. Aplicarea dispoziţiilor legale de drept material şi procedural
Secţiunea a 2-a
Înregistrarea şi înregistrarea provizorie
Articolul 424. Caracterul constitutiv al registrului ADN
Articolul 425. Constituirea sau transmiterea fără înregistrare a unor drepturi supuse înregistrării
Articolul 426. Conflictul dintre terţii dobînditori de la un autor comun
Articolul 427. Situaţia terţului dobînditor de rea-credinţă
Articolul 428. Persoanele de la care se pot dobîndi drepturi supuse înregistrării
Articolul 429. Înregistrarea întemeiată pe obligaţiile defunctului
Articolul 430. Acţiunea în efectuarea înregistrării
Articolul 431. Rangurile de prioritate şi substituirea lor
Articolul 432. Înregistrarea provizorie
Articolul 433. Efectele înregistrării provizorii ADN
Articolul 434. Răsturnarea prezumţiilor privind existenţa sau inexistenţa unui drept supus înregistrării
Secţiunea a 3-a
Notarea
Articolul 435. Drepturile, actele sau faptele supuse notării ADN
Articolul 436. Solicitantul notării
Articolul 437. Notarea antecontractelor
Secţiunea a 4-a
Rectificarea cuprinsului registrului
Articolul 438. Noţiunea ADN
Articolul 439. Rectificarea înregistrării sau înregistrării provizorii ADN
Articolul 440. Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare ADN
Articolul 441. Efectele admiterii acţiunii în rectificare ADN
Articolul 442. Rectificarea notării în registru
Articolul 443. Radierea drepturilor condiţionale
Articolul 444. Îndreptarea erorilor materiale
Articolul 445. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a registrului
Capitolul III
REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE
Articolul 446. Scopul şi obiectul registrului bunurilor imobile
Articolul 447. Condiţiile de înregistrare
Articolul 448. Renunţarea la dreptul de proprietate
Articolul 449. Data producerii efectelor înregistrării ADN
Articolul 450. Drepturile, actele sau faptele supuse notării
Articolul 451. Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca
Articolul 452. Modificarea descrierii imobilului