A A A + | -

Abbreviations

For the purposes of brevity, the following abbreviations are used in the annotations:

§ paragraf
alin. alineat
art. articolul
B2B business to business (engleză); raport juridic între profesioniști
B2C business to consumer (engleză); raport juridic între un profesionist și un consumator
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (germană); Codul civil german
BGH Bundesgerichtshof (germană); Curtea Supremă Federală a Germaniei
C. Cass. Cour de Cassation (franceză); Curtea de casație a Franței
C. civ. Codul civil al Republicii Moldova (redacția din 1.3.2019 cu modificările ulterioare)
CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene; anterior anului 2009 denumită Curtea de Justiție a Comunităților Europene sau Curtea de Justiție Europeană
CSJ Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
CtEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
DCFR Draft Common Frame of Reference (engleză); Proiectul Cadrului Comun de Referință
ed. editor
e.g. exempli gratia (latină); de exemplu
eng. în limba engleză
et al. et alia (latină); și alții
et seq. et sequens (latină); și următorul
ex-… fostul; e.g. art. ex-619 înseamnă art. 619 din C. civ. înainte de renumerotarea din 1.3.2019
fr. în limba franceză
i.e. id est (latină); adică
ibid. ibidem (latină); în același loc
ÎCCJ Înalta Curte de Casație și Justiție a României
n. inf. Nota informativă la proiectul de Lege privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte normative
nr. numărul
op. cit. operă citată
p. pagina
pp. paginile
Principiile UNIDROIT Principiile Contractelor Comerciale Internaționale, ediția 2016, publicate de UNIDROIT (eng. — Principles of International Commercial Contracts)
RBI registrul bunurilor imobile
Rep. civ. Répertoire de droit civil, Dalloz
Rep. eur. Répertoire de droit européen, Dalloz
RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz
UE Uniunea Europeană
UNIDROIT Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (eng. — International Institute for the Unification of Private Law; fr. — Institut international pour l’unification du droit privé)
v. vezi

Bibliography

Bibliographic sources frequently used in annotations have the following abbreviation:

Comentariu pe articole/Baias et al. Noul Cod civil: Comentariu pe articole. Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; sau ediții mai noi.
MuKoBGB Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Ediția: 7. Auflage 2015, Verlag C.H. Beck, München, 2015; sau ediții mai noi.
Schwenzer CISG Commentary Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Ingeborg Schwenzer (ed.), 4th Ed., Oxford, 2016.

Latin expressions

Roman private law continue to be the foundation of modern private law, and Latin expressions help lawyers across jurisdictions get a better understanding of the legal concept in question:

a fortiori cu atât mai mult (cel ce poate fi mult, poate și mai puțin)
ex contractu (pretenție) rezultată din contract
ex delicto (pretenție) rezultată din delict
intuitu personae strict personal; în considerarea persoanei
intuitu rei în considerarea bunului (în care calitățile persoanei nu contează)
jus in personam drept de creanță (idem. — jus ad rem)
jus in rem drept real
lex generalis normă juridică generală (în raport cu o normă cu o ipoteză mai specială)
lex specialis normă juridică specială (în raport cu o normă cu o ipoteză mai generală)
nemo auditur… nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nimeni nu poate invoca propriul său comportament ilegal sau de rea-credință. V. art. 14
nemo plus juris… nemo plus juris ad alium transferre poteste quam ipse habet — nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât el însuși are (idem. — nemo dat quod non habet — nimeni nu poate da ceea ce nu are). V. art. 358
per a contrario cel ce a afirmă un lucru neagă contrariul său
venire contra factum proprium nemo potest venire contra factum proprium — interdicția comportamentului contradictoriu (îndatorirea de coerență). V. art. 11 alin.(2)