A A A + | -

Book 5 – PRIVATE INTERNATIONAL LAW

TITLE I
GENERAL PROVISIONS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Article 2576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept privat cu element de extraneitate
Article 2577. Calificarea noţiunilor juridice la determinarea legii aplicabile
Article 2578. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme juridice
Article 2579. Stabilirea conţinutului legii străine
Article 2580. Reciprocitatea
Article 2581. Ordinea publică a Republicii Moldova
Article 2582. Overriding mandatory provisions eng
Article 2583. Trimiterea la legea străină
Article 2584. Retorsiuni
Article 2585. Respectarea drepturilor dobîndite în alt stat
TITLE II
CONFLICT OF LAWS RULES
Chapter I
STATUS OF NATURAL PERSON
Article 2586. Legea naţională a persoanei fizice
Article 2587. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
Article 2588. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
Article 2589. Numele
Article 2590. Legea aplicabilă ocrotirii persoanei fizice adulte
Article 2591. Declararea dispariţiei fără veste sau a decesului
Article 2592. Înregistrarea în străinătate a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova
Article 2593. Legea aplicabilă activităţii de întreprinzător sau profesionale a persoanei fizice
Chapter II
STATUS OF LEGAL PERSON
Article 2594. Legea naţională a persoanei juridice
Article 2595. Legea aplicabilă sucursalelor (reprezentanţelor) şi filialelor persoanei juridice
Article 2596. Regimul naţional de activitate al persoanelor juridice străine în Republica Moldova
Article 2597. Legea naţională a organizaţiilor străine care, potrivit dreptului străin, nu sînt persoane juridice
Article 2598. Participarea statului sau a altor persoane juridice de drept public în raporturile de drept privat cu element de extraneitate
Chapter III
REAL RIGHTS AND PERSONAL NON-PECUNIARY RIGHTS
Article 2599. Dispoziţii generale cu privire la drepturile reale
Article 2600. Dobîndirea şi stingerea drepturilor reale
Article 2601. Legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare
Article 2602. Legea aplicabilă revendicării bunurilor mobile
Article 2603. Drepturile reale asupra mijloacelor de transport
Article 2604. Drepturile reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat
Article 2605. Rezerva dreptului de proprietate
Article 2606. Drepturile reale asupra bunurilor mobile aflate în curs de transport
Article 2607. Valorile mobiliare
Article 2608. Legea aplicabilă TITLEui reprezentativ al mărfii
Article 2609. Legea aplicabilă obiectului de proprietate intelectuală
Article 2610. Formalităţile de publicitate
Article 2611. Aplicarea legii în cazul gajului asupra bunurilor mobile
Article 2612. Situaţiile speciale privind determinarea legii aplicabile publicităţii gajului asupra bunului mobil
Article 2613. Lipsa publicităţii în străinătate
Chapter IV
JURIDICAL ACTS
Article 2614. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale actului juridic
Article 2615. Legea aplicabilă condiţiilor de fond
Article 2616. Legea aplicabilă în lipsa alegerii
Chapter V
CONTRACTUAL OBLIGATIONS
Article 2617. Libertatea de alegere
Article 2618. Legea aplicabilă în absenţa alegerii
Article 2619. Contractele de transport
Article 2620. Contractele încheiate cu consumatorii
Article 2621. Contractele de asigurare
Article 2622. Contractele individuale de muncă
Article 2623. Consimţămîntul şi validitatea de fond
Article 2624. Condiţiile de validitate de formă
Article 2625. Domeniul legii aplicabile
Article 2626. Incapacitatea
Article 2627. Cesiunea de creanţă şi subrogaţia convenţională
Article 2628. Subrogaţia legală
Article 2629. Obligaţiile cu pluralitate de debitori
Article 2630. Compensarea
Article 2631. Sarcina probei
Article 2632. Domeniul de aplicare
Chapter VI
NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS
Section 1
Illicit Facts
Article 2633. Norma generală
Article 2634. Răspunderea pentru produse defectuoase
Article 2635. Concurenţa neloială şi practicile anticoncurenţiale
Article 2636. Daune aduse mediului
Article 2637. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală
Article 2638. Acţiunile sindicale
Section 2
Unjustified Enrichment, Negotiorum Gestio and Pre-contractual Liability
Article 2639. Îmbogăţirea nejustificată
Article 2640. Gestiunea de afaceri
Article 2641. Răspunderea precontractuală
Article 2642. Domeniul de aplicare în cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală
Section 3
Freedom of Choice
Article 2643. Libertatea de alegere
Section 4
Common Provisions
Article 2644. Domeniul legii aplicabile
Article 2645. Normele de siguranţă şi comportament
Article 2646. Acţiunea directă împotriva asigurătorului persoanei responsabile
Article 2647. Subrogarea
Article 2648. Răspunderea multiplă
Article 2649. Condiţiile de formă
Article 2650. Sarcina probei
Section 5
Scope
Article 2651. Domeniul de aplicare
Article 2652. Obligaţiile necontractuale
Chapter VII
TRUSTS
Article 2653. Alegerea legii aplicabile fiduciei
Article 2654. Determinarea obiectivă a legii aplicabile fiduciei
Article 2655. Domeniul de aplicare al legii aplicabile fiduciei
Article 2656. Situaţiile speciale
Chapter VIII
SUCCESSION RELATIONSHIPS WITH INTERNATIONAL ELEMENT
Article 2657. Norma generală
Article 2658. Alegerea legii
Article 2659. Domeniul de aplicare a legii aplicabile
Article 2660. Dispoziţii pentru cauză de moarte, altele decît pactele asupra unei succesiuni viitoare
Article 2661. Pactele asupra unei succesiuni viitoare
Article 2662. Condiţiile de fond ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte
Article 2663. Condiţiile de formă ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte întocmite în formă scrisă
Article 2664. Condiţiile de formă ale unei declaraţii privind acceptarea sau renunţarea la moştenire
Article 2665. Norme speciale privind numirea şi împuternicirile unui administrator al masei succesorale în anumite situaţii
Article 2666. Norme speciale ce impun restricţii cu privire la succesiune sau afectează succesiunea sub anumite aspecte
Article 2667. Adaptarea drepturilor reale
Article 2668. Comorienţi
Article 2669. Succesiunea vacantă
Article 2670. Domeniul de aplicare
Chapter IX
LIMITATION PERIOD
Article 2671. Legea aplicabilă termenului de prescripţie extinctivă