A A A + | -

Cartea 5 – DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
Articolul 2576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept privat cu element de extraneitate
Articolul 2577. Calificarea noţiunilor juridice la determinarea legii aplicabile
Articolul 2578. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme juridice
Articolul 2579. Stabilirea conţinutului legii străine
Articolul 2580. Reciprocitatea
Articolul 2581. Ordinea publică a Republicii Moldova
Articolul 2582. Norme de aplicare imediată
Articolul 2583. Trimiterea la legea străină
Articolul 2584. Retorsiuni
Articolul 2585. Respectarea drepturilor dobîndite în alt stat
TITLUL II
NORMELE CONFLICTUALE
Capitolul I
STATUTUL PERSOANEI FIZICE
Articolul 2586. Legea naţională a persoanei fizice
Articolul 2587. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
Articolul 2588. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
Articolul 2589. Numele
Articolul 2590. Legea aplicabilă ocrotirii persoanei fizice adulte
Articolul 2591. Declararea dispariţiei fără veste sau a decesului
Articolul 2592. Înregistrarea în străinătate a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova
Articolul 2593. Legea aplicabilă activităţii de întreprinzător sau profesionale a persoanei fizice
Capitolul II
STATUTUL PERSOANEI JURIDICE
Articolul 2594. Legea naţională a persoanei juridice
Articolul 2595. Legea aplicabilă sucursalelor (reprezentanţelor) şi filialelor persoanei juridice
Articolul 2596. Regimul naţional de activitate al persoanelor juridice străine în Republica Moldova
Articolul 2597. Legea naţională a organizaţiilor străine care, potrivit dreptului străin, nu sînt persoane juridice
Articolul 2598. Participarea statului sau a altor persoane juridice de drept public în raporturile de drept privat cu element de extraneitate
Capitolul III
DREPTURILE REALE ŞI DREPTURILE PERSONALE NEPATRIMONIALE
Articolul 2599. Dispoziţii generale cu privire la drepturile reale
Articolul 2600. Dobîndirea şi stingerea drepturilor reale
Articolul 2601. Legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare
Articolul 2602. Legea aplicabilă revendicării bunurilor mobile
Articolul 2603. Drepturile reale asupra mijloacelor de transport
Articolul 2604. Drepturile reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat
Articolul 2605. Rezerva dreptului de proprietate
Articolul 2606. Drepturile reale asupra bunurilor mobile aflate în curs de transport
Articolul 2607. Valorile mobiliare
Articolul 2608. Legea aplicabilă titlului reprezentativ al mărfii
Articolul 2609. Legea aplicabilă obiectului de proprietate intelectuală
Articolul 2610. Formalităţile de publicitate
Articolul 2611. Aplicarea legii în cazul gajului asupra bunurilor mobile
Articolul 2612. Situaţiile speciale privind determinarea legii aplicabile publicităţii gajului asupra bunului mobil
Articolul 2613. Lipsa publicităţii în străinătate
Capitolul IV
ACTUL JURIDIC
Articolul 2614. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale actului juridic
Articolul 2615. Legea aplicabilă condiţiilor de fond
Articolul 2616. Legea aplicabilă în lipsa alegerii
Capitolul V
OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE
Articolul 2617. Libertatea de alegere
Articolul 2618. Legea aplicabilă în absenţa alegerii
Articolul 2619. Contractele de transport
Articolul 2620. Contractele încheiate cu consumatorii
Articolul 2621. Contractele de asigurare
Articolul 2622. Contractele individuale de muncă
Articolul 2623. Consimţămîntul şi validitatea de fond
Articolul 2624. Condiţiile de validitate de formă
Articolul 2625. Domeniul legii aplicabile
Articolul 2626. Incapacitatea
Articolul 2627. Cesiunea de creanţă şi subrogaţia convenţională
Articolul 2628. Subrogaţia legală
Articolul 2629. Obligaţiile cu pluralitate de debitori
Articolul 2630. Compensarea
Articolul 2631. Sarcina probei
Articolul 2632. Domeniul de aplicare
Capitolul VI
OBLIGAŢIILE NECONTRACTUALE
Secţiunea 1
Faptele ilicite
Articolul 2633. Norma generală
Articolul 2634. Răspunderea pentru produse defectuoase
Articolul 2635. Concurenţa neloială şi practicile anticoncurenţiale
Articolul 2636. Daune aduse mediului
Articolul 2637. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală
Articolul 2638. Acţiunile sindicale
Secţiunea a 2-a
Îmbogăţirea nejustificată, gestiunea de afaceri şi răspunderea precontractuală
Articolul 2639. Îmbogăţirea nejustificată
Articolul 2640. Gestiunea de afaceri
Articolul 2641. Răspunderea precontractuală
Articolul 2642. Domeniul de aplicare în cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală
Secţiunea a 3-a
Libertatea de alegere
Articolul 2643. Libertatea de alegere
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune
Articolul 2644. Domeniul legii aplicabile
Articolul 2645. Normele de siguranţă şi comportament
Articolul 2646. Acţiunea directă împotriva asigurătorului persoanei responsabile
Articolul 2647. Subrogarea
Articolul 2648. Răspunderea multiplă
Articolul 2649. Condiţiile de formă
Articolul 2650. Sarcina probei
Secţiunea a 5-a
Domeniul de aplicare
Articolul 2651. Domeniul de aplicare
Articolul 2652. Obligaţiile necontractuale
Capitolul VII
FIDUCIA
Articolul 2653. Alegerea legii aplicabile fiduciei
Articolul 2654. Determinarea obiectivă a legii aplicabile fiduciei
Articolul 2655. Domeniul de aplicare al legii aplicabile fiduciei
Articolul 2656. Situaţiile speciale
Capitolul VIII
RAPORTURILE DE SUCCESIUNE CU ELEMENT DE EXTRANEITATE
Articolul 2657. Norma generală
Articolul 2658. Alegerea legii
Articolul 2659. Domeniul de aplicare a legii aplicabile
Articolul 2660. Dispoziţii pentru cauză de moarte, altele decît pactele asupra unei succesiuni viitoare
Articolul 2661. Pactele asupra unei succesiuni viitoare
Articolul 2662. Condiţiile de fond ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte
Articolul 2663. Condiţiile de formă ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte întocmite în formă scrisă
Articolul 2664. Condiţiile de formă ale unei declaraţii privind acceptarea sau renunţarea la moştenire
Articolul 2665. Norme speciale privind numirea şi împuternicirile unui administrator al masei succesorale în anumite situaţii
Articolul 2666. Norme speciale ce impun restricţii cu privire la succesiune sau afectează succesiunea sub anumite aspecte
Articolul 2667. Adaptarea drepturilor reale
Articolul 2668. Comorienţi
Articolul 2669. Succesiunea vacantă
Articolul 2670. Domeniul de aplicare
Capitolul IX
TERMENUL DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ
Articolul 2671. Legea aplicabilă termenului de prescripţie extinctivă