A A A + | -

Book 4 – INHERITANCE

Free online course
on the Moldovan Succession Law

TITLE I
GENERAL PROVISIONS
Article 2162. Notion of inheritance eng
Article 2163. Characters of devolution by inheritance eng
Article 2164. Grounds for inheritance eng
Article 2165. Time of the devolution of the inheritance eng
Article 2166. Place of the devolution of the inheritance eng
Article 2167. Capacity to inherit eng
Article 2168. Commorientes and codeceased eng
Article 2169. Grounds for unworthiness to inherit eng
Article 2170. Enforcement of the unworthiness to inherit by avoidance eng
Article 2171. Persons entitled to avoid eng
Article 2172. Action for avoidance eng
Article 2173. Forgiveness eng
Article 2174. Effect of a declaration of unworthiness to inherit eng
Article 2175. Unworthiness to receive a legacy eng
Article 2176. Exclusion from inheritance eng
TITLE II
INHERITANCE ON INTESTACY
Article 2177. When inheritance on intestacy applies eng
Article 2178. Heirs on intestacy of the first degree
Article 2179. Heirs on intestacy of the second degree eng
Article 2180. Heirs on intestacy of the third degree eng
Article 2181. Heirs on intestacy of the fourth degree eng
Article 2182. Heirs on intestacy of the fifth degree eng
Article 2183. Rudenia concomitentă pe linii diferite de rudenie eng
Article 2184. Ordinea claselor eng
Article 2185. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor eng
Article 2186. Preciputul soţului supravieţuitor eng
Article 2187. Decăderea soţului supravieţuitor din dreptul de a moşteni eng
Article 2188. Dreptul de moştenire al soţului în temeiul rudeniei eng
Article 2189. Consecinţele majorării cotei succesorale eng
Article 2190. Dreptul statului la moştenire eng
TITLE III
INHERITANCE UNDER WILL
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 2191. Noţiunea de testament
Article 2192. Întocmirea testamentului personal de către testator
Article 2193. Secretul testamentului
Article 2194. Capacitatea minorului de a dispune prin testament
Article 2195. Incapacitatea de a primi beneficii prin testament
Article 2196. Dezmoştenirea
Article 2197. Testament în folosul moştenitorilor legali
Article 2198. Rudele testatorului
Article 2199. Copiii testatorului
Article 2200. Descendenţii testatorului
Article 2201. Descendenţii terţului
Article 2202. Grupul de persoane
Article 2203. Caracterul echivoc al desemnării moştenitorilor
Article 2204. Testamentul în folosul persoanelor social vulnerabile
Article 2205. Dispoziţia sub condiţie suspensivă
Article 2206. Dispoziţia sub condiţie rezolutorie
Article 2207. Condiţia în favoarea unui terţ
Article 2208. Caducitatea dispoziţiei testamentare în folosul soţului
Article 2209. Anulabilitatea din cauza erorii sau a violenţei
Article 2210. Persoana cu drept de a cere anularea dispoziţiei testamentare
Article 2211. Termenul de prescripţie al acţiunii în anulare
Article 2212. Excepţia de anulabilitate
Article 2213. Interpretarea dispoziţiei testamentare
Article 2214. Nulitatea unei dispoziţii
Article 2215. Rezerva privind completarea dispoziţiei testamentare
Chapter II
FORMATION OF A WILL
Article 2216. Forma testamentului
Article 2217. Redactarea testamentului
Article 2218. Semnarea testamentului de către alte persoane
Article 2219. Utilizarea mijloacelor tehnice la redactarea testamentului
Article 2220. Testamentul persoanei cu deficienţe fizice sau analfabete
Article 2221. Martorii testamentului
Article 2222. Testamentele ordinare şi privilegiate
Article 2223. Testamentul olograf
Article 2224. Păstrarea testamentului olograf
Article 2225. Deschiderea testamentului olograf
Article 2226. Testamentul autentic
Article 2227. Testamentele privilegiate întocmite în situaţii speciale
Article 2228. Condiţiile întocmirii testamentelor privilegiate în situaţii speciale
Article 2229. Testamentul privilegiat întocmit în situaţii de urgenţă
Article 2230. Termenul de valabilitate a testamentelor privilegiate
Article 2231. Autoritatea competentă pentru păstrarea testamentului
Article 2232. Acceptarea spre păstrare
Article 2233. Transmiterea testamentului
Article 2234. Deschiderea testamentului de către notar
Article 2235. Deschiderea de către un alt notar
Article 2236. Înştiinţarea persoanelor care au interes legitim
Article 2237. Nulitatea interdicţiei de a deschide
Article 2238. Termenul deschiderii
Article 2239. Familiarizarea cu conţinutul testamentului
Chapter III
APPOINTMENT OF AN HEIR
Article 2240. Reguli generale de interpretare a desemnării
Article 2241. Acordarea cotei succesorale
Article 2242. Majorarea cotelor succesorale
Article 2243. Diminuarea cotelor succesorale
Article 2244. Nedeterminarea cotelor succesorale
Article 2245. Testarea unei părţi de moştenire în cote succesorale
Article 2246. Cota succesorală comună
Article 2247. Acrescămîntul
Article 2248. Cota succesorală prin acrescămînt
Article 2249. Substituţia
Article 2250. Desemnarea reciprocă în calitate de substituent
Article 2251. Substituţia şi acrescămîntul
Chapter IV
APPOINTMENT OF A SUBSEQUENT HEIR
Article 2252. Moştenitorul subsecvent
Article 2253. Moştenitorul subsecvent neconceput
Article 2254. Moştenitorul subsecvent şi substituentul
Article 2255. Ordinul de transmitere a masei succesorale
Article 2256. Moştenitorii legali ca moştenitori subsecvenţi
Article 2257. Moştenitorii legali ca moştenitori prealabili
Article 2258. Survenirea moştenirii subsecvente
Article 2259. Moştenitorul prealabil fără copii
Article 2260. Capacitatea succesorală. Moştenirea moştenitorului subsecvent
Article 2261. Încetarea moştenirii subsecvente
Article 2262. Limitele dreptului la moştenirea subsecventă
Article 2263. Subrogarea directă
Article 2264. Dreptul de dispoziţie al moştenitorului prealabil
Article 2265. Dispunerea de bunuri imobile. Donaţiile
Article 2266. Dispunerea de creanţe garantate
Article 2267. Dispunerile în cadrul urmăririi silite contra moştenitorului prealabil
Article 2268. Consemnarea valorilor mobiliare
Article 2269. Publicitatea moştenirii prealabile
Article 2270. Investirea banilor
Article 2271. Obligaţia moştenitorului subsecvent de a-şi da consimţămîntul
Article 2272. Inventarul bunurilor care intră în componenţa masei succesorale
Article 2273. Determinarea stării moştenirii
Article 2274. Cheltuielile de întreţinere
Article 2275. Alte cheltuieli. Dreptul de separare
Article 2276. Cheltuielile extraordinare
Article 2277. Dreptul la informare al moştenitorului subsecvent
Article 2278. Acordarea garanţiilor. Lipsirea de administrare
Article 2279. Efectul lipsirii de administrare
Article 2280. Obligaţia de transmitere a masei succesorale după survenirea moştenirii subsecvente. Obligaţia de a da dare de seamă
Article 2281. Întinderea obligaţiei de diligenţă
Article 2282. Exonerarea de răspundere pentru uzura normală
Article 2283. Culegerea necorespunzătoare sau excesivă a fructelor
Article 2284. Folosirea în scop propriu
Article 2285. Locaţiunea în cazul moştenirii subsecvente
Article 2286. Eliberarea moştenitorului prealabil de restricţii şi obligaţii
Article 2287. Regula de interpretare a eliberării
Article 2288. Limitarea obligaţiei de transmitere
Article 2289. Efectul survenirii moştenirii subsecvente
Article 2290. Dispoziţiile moştenitorului prealabil după survenirea moştenirii subsecvente
Article 2291. Întreţinerea mamei viitorului moştenitor subsecvent
Article 2292. Renunţarea la moştenirea subsecventă
Article 2293. Restabilirea raporturilor juridice stinse
Article 2294. Răspunderea moştenitorului subsecvent pentru obligaţiile masei succesorale
Article 2295. Răspunderea moştenitorului prealabil pentru obligaţiile masei succesorale
Article 2296. Obligaţia moştenitorului prealabil de a notifica creditorii masei succesorale
Chapter V
LEGACY
Article 2297. Legatul
Article 2298. Cîteva persoane grevate
Article 2299. Legatul în favoarea moştenitorilor legali
Article 2300. Legatul prioritar
Article 2301. Cîţiva legatari. Dreptul de a determina legatarii
Article 2302. Alegerea legatarului
Article 2303. Determinarea cotelor-părţi
Article 2304. Legatul alternativ
Article 2305. Legatul bunurilor determinate generic
Article 2306. Legatul cu scop
Article 2307. Legatul asupra aceluiaşi bun în folosul mai multor persoane
Article 2308. Acrescămîntul
Article 2309. Acrescămîntul ca legat distinct
Article 2310. Efectele decesului legatarului
Article 2311. Decăderea persoanei grevate cu legat
Article 2312. Legatul unei întreprinderi
Article 2313. Termenul de 15 ani în privinţa legatelor sub condiţie suspensivă
Article 2314. Excepţii de la termenul de 15 ani
Article 2315. Extinderea legatului asupra accesoriilor
Article 2316. Excluderea grevărilor
Article 2317. Grevarea cu ipotecă
Article 2318. Legatul bunurilor altuia
Article 2319. Obligaţia de dobîndire a bunului
Article 2320. Legatul imposibil sau interzis
Article 2321. Adjuncţiunea, confuziunea
Article 2322. Legatul creanţei
Article 2323. Creanţă ce se naşte din legat
Article 2324. Renaşterea raporturilor juridice stinse
Article 2325. Devoluţiunea legatului
Article 2326. Legatul afectat de modalităţi
Article 2327. Legatul în cazul naşterii sau al altui eveniment
Article 2328. Perioada incertitudinii
Article 2329. Acceptarea şi renunţarea
Article 2330. Termenul de executare a legatului
Article 2331. Garanţia contra viciilor juridice
Article 2332. Garanţia contra viciilor materiale
Article 2333. Fructele şi foloasele
Article 2334. Rambursarea cheltuielilor
Article 2335. Legatul sub forma întreţinerii
Article 2336. Executarea legatului de către legatar
Article 2337. Răspunderea legatarului grevat
Article 2338. Reducerea grevărilor
Article 2339. Răspunderea legatarului
Article 2340. Acordarea priorităţilor
Article 2341. Legatul de substituţie
Article 2342. Legatarul subsecvent
Chapter VI
BURDEN
Article 2343. Sarcina
Article 2344. Determinarea beneficiarului. Termenul de executare
Article 2345. Persoanele în drept să ceară executarea
Article 2346. Corelaţia dintre sarcină şi desemnarea în calitate de moştenitor sau legatar
Article 2347. Imposibilitatea executării
Chapter VII
EXECUTOR
Article 2348. Desemnarea executorului testamentar prin testament
Article 2349. Desemnarea executorului testamentar de către un terţ
Article 2350. Desemnarea ajutoarelor sau a succesorului
Article 2351. Desemnarea executorului testamentar de către notar
Article 2352. Desemnarea executorului testamentar fără efecte
Article 2353. Acceptarea calităţii de executor testamentar sau renunţarea la această calitate
Article 2354. Executarea dispoziţiilor testamentare
Article 2355. Partajul masei succesorale între comoştenitori
Article 2356. Administrarea masei succesorale
Article 2357. Contractarea obligaţiilor
Article 2358. Extinderea dreptului de a contracta obligaţii
Article 2359. Limitarea drepturilor
Article 2360. Administrarea masei succesorale. Durata îndeplinirii
Article 2361. Încetarea atribuţiilor la expirarea termenului de 30 de ani
Article 2362. Limitarea dreptului de dispoziţie a moştenitorului
Article 2363. Capacitatea procesuală activă
Article 2364. Capacitatea procesuală pasivă
Article 2365. Propriul creditor al moştenitorului
Article 2366. Inventarul masei succesorale
Article 2367. Administrarea corespunzătoare a masei succesorale
Article 2368. Transmiterea bunurilor masei succesorale
Article 2369. Raportul cu moştenitorul. Dările de seamă
Article 2370. Răspunderea executorului testamentar
Article 2371. Dispoziţii imperative
Article 2372. Remunerarea executorului testamentar
Article 2373. Executorul testamentar al moştenitorului subsecvent
Article 2374. Rambursarea cheltuielilor pentru executarea testamentară
Article 2375. Executorul legatului
Article 2376. Mai mulţi executori testamentari
Article 2377. Încetarea atribuţiilor executorului testamentar
Article 2378. Renunţarea de către executorul testamentar
Article 2379. Revocarea executorului testamentar
Article 2380. Accesul la cererile depuse
Chapter VIII
REVOCATION, AMENDMENT AND LAPSE OF WILL OR TESTAMENTARY DISPOSITION
Article 2381. Revocarea testamentului sau a dispoziţiei testamentare
Article 2382. Revocarea testamentului prin întocmirea unui nou testament
Article 2383. Revocarea testamentului prin distrugere sau modificare
Article 2384. Restituirea testamentului depus la păstrare la o autoritate competentă
Article 2385. Revocarea revocării
Article 2386. Existenţa mai multor testamente
Article 2387. Revocarea în baza unui testament ulterior
Article 2388. Caducitatea testamentului sau a dispoziţiei testamentare
TITLE IV
LEGAL POSITION OF AN HEIR
Chapter I
ACCEPTANCE AND DISCLAIMER OF THE INHERITANCE
Article 2389. Devoluţiunea şi renunţarea la moştenire
Article 2390. Acceptarea moştenirii şi renunţarea la moştenire
Article 2391. Termenul de renunţare la moştenire
Article 2392. Forma renunţării
Article 2393. Momentul acceptării sau renunţării la moştenire
Article 2394. Interzicerea acceptării sau renunţării afectate de modalităţi
Article 2395. Cîteva temeiuri de chemare la moştenire
Article 2396. Eroarea privind temeiul chemării la moştenire
Article 2397. Partial acceptance and partial disclaimer prohibited eng
Article 2398. More than one share of the inheritance eng
Article 2399. Inheritability of the right of disclaimer eng
Article 2400. Efectele renunţării
Article 2401. Dreptul creditorului în caz de renunţare la moştenire de către debitor
Article 2402. Termenul de prescripţie al dreptului de anulare
Article 2403. Modul de contestare
Article 2404. Contestarea omiterii termenului de renunţare
Article 2405. Efectele anulării
Article 2406. Imposibilitatea urmăririi moştenitorului pînă la acceptarea moştenirii
Article 2407. Gestiunea afacerilor pînă la renunţare
Article 2408. Întreţinerea mamei viitorului moştenitor
Article 2409. Prezumţia moştenirii de către stat
Article 2410. Anunţul public privind declararea drepturilor asupra moştenirii
Article 2411. Statutul juridic al statului pînă la constatarea lipsei moştenitorilor
Chapter II
CURATORSHIP OF THE ESTATE
Article 2412. Temeiurile şi formele de custodie a masei succesorale
Article 2413. Aplicarea măsurilor de custodie
Article 2414. Custodele masei succesorale
Article 2415. Satisfacerea obligaţiilor de către custode
Article 2416. Remunerarea custodelui
Article 2417. Încetarea măsurilor de custodie
Chapter III
LIABILITY OF THE HEIR FOR THE OBLIGATIONS OF THE ESTATE
Section 1
Obligations of the Estate
Article 2418. Răspunderea moştenitorului pentru obligaţiile masei succesorale
Article 2419. Cheltuielile de îngrijire şi de înmormîntare
Article 2420. Întreţinerea membrilor familiei
Section 2
Public Notice to the Creditors of the Estate
Article 2421. Somarea privind înaintarea creanţelor
Article 2422. Cererea de desfăşurare a procedurii de somare
Article 2423. Conţinutul somaţiei. Publicarea şi expedierea somaţiei
Article 2424. Notificarea creditorului despre înaintarea creanţei
Article 2425. Tabelul creanţelor înaintate. Dreptul de acces la actele procedurii
Article 2426. Pretenţii care nu sînt atinse
Article 2427. Neatingerea legatelor şi a sarcinilor
Article 2428. Excluderea creanţelor neînaintate
Article 2429. Excepţia de tardivitate în declararea creanţelor
Section 3
Limitation of the Liability of the Heir
Article 2430. Instituirea unei administrări asupra masei succesorale. Insolvabilitatea masei succesorale
Article 2431. Ficţiunea existenţei raporturilor juridice stinse
Article 2432. Ineficienţa compensării
Article 2433. Răspunderea moştenitorului pentru administrarea anterioară. Rambursarea cheltuielilor
Article 2434. Stingerea obligaţiei masei succesorale
Article 2435. Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate a masei succesorale
Article 2436. Administrarea masei succesorale
Article 2437. Refuzul instituirii administrării
Article 2438. Publicitatea instituirii administrării
Article 2439. Efectul hotărîrii de instituire a administrării
Article 2440. Obligaţiile şi răspunderea administratorului masei succesorale
Article 2441. Transmiterea masei succesorale
Article 2442. Remunerarea administratorului. Rambursarea cheltuielilor
Article 2443. Încetarea administrării masei succesorale
Article 2444. Excepţia de epuizare a masei succesorale
Article 2445. Excepţia de insuficienţă a masei succesorale
Article 2446. Consecinţele ridicării excepţiei de insuficienţă a masei succesorale
Article 2447. Supraîndatorarea în rezultatul legatelor şi sarcinilor
Section 4
Filing of an Inventory. Unlimited Liability of the Heir
Article 2448. Dreptul de a întocmi un inventar
Article 2449. Stabilirea termenului pentru întocmirea inventarului
Article 2450. Durata termenului de inventariere
Article 2451. Stabilirea unui nou termen
Article 2452. Suspendarea cursului termenului
Article 2453. Moartea moştenitorului pînă la expirarea termenului
Article 2454. Informarea autorităţii tutelare
Article 2455. Ineficienţa stabilirii termenului
Article 2456. Conţinutul inventarului
Article 2457. Întocmirea inventarului de către moştenitor
Article 2458. Întocmirea inventarului de o autoritate sau o persoană competentă
Article 2459. Invocarea inventarului existent
Article 2460. Răspunderea nelimitată a moştenitorului în caz de neveridicitate a inventarului
Article 2461. Declaraţia pe proprie răspundere a moştenitorului
Article 2462. Răspunderea în cazul mai multor cote succesorale
Article 2463. Prezumţia la întocmirea inventarului
Article 2464. Accesul la inventar
Article 2465. Statul în calitate de moştenitor legal
Article 2466. Custodele masei succesorale. Administratorul masei succesorale
Article 2467. Efectele răspunderii nelimitate a moştenitorului
Section 5
Suspensive Defences
Article 2468. Excepţia în primele 3 luni
Article 2469. Excepţia somării publice a creditorilor
Article 2470. Excluderea excepţiilor în cazul răspunderii nelimitate
Article 2471. Calcularea termenului în cadrul custodiei asupra masei succesorale
Chapter IV
CLAIM TO INHERITANCE
Article 2472. Obligaţia de restituire a posesorului masei succesorale
Article 2473. Subrogarea în cadrul masei succesorale
Article 2474. Produsele restituite de posesor
Article 2475. Aplicarea regulilor privind îmbogăţirea nejustificată
Article 2476. Rambursarea cheltuielilor
Article 2477. Răspunderea în cadrul examinării pricinii
Article 2478. Răspunderea în caz de rea-credinţă
Article 2479. Răspunderea în cazul actelor ilicite
Article 2480. Obligaţia posesorului masei succesorale de a oferi informaţii
Article 2481. Obligaţia persoanelor care au locuit cu cel care a lăsat moştenirea de a oferi informaţii. Confirmarea prin declaraţie pe proprie răspundere
Article 2482. Răspunderea în cazul înaintării pretenţiilor de către moştenitor referitoare la anumite bunuri din masa succesorală
Article 2483. Persoanele care dobîndesc moştenirea de la posesorul masei succesorale
Article 2484. Pretenţiile persoanei care a fost declarată decedată
Chapter V
MORE THAN ONE HEIRS
Section 1
Legal Relationship of the Heirs between Themselves
§1. Community of Heirs
Article 2485. Proprietatea comună a comoştenitorilor (indiviziunea)
Article 2486. Dreptul de dispoziţie al fiecărui comoştenitor
Article 2487. Înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate pînă la partaj
Article 2488. Dreptul de preemţiune al comoştenitorilor
Article 2489. Invocarea dreptului de preemţiune în raport cu cumpărătorul
Article 2490. Răspunderea cumpărătorului cotei succesorale
Article 2491. Înstrăinarea ulterioară a cotei succesorale
Article 2492. Administrarea comună a masei succesorale
Article 2493. Creanţele care intră în componenţa masei succesorale
Article 2494. Dispunerea de bunurile masei succesorale. Compensarea
Article 2495. Subrogarea
Article 2496. Satisfacerea obligaţiilor masei succesorale
Article 2497. Repartizarea surplusului
§2. Partitioning of the Estate
Article 2498. Noţiunea de partaj al masei succesorale şi modul de efectuare a partajului
Article 2499. Amînarea partajului masei succesorale
Article 2500. Excluderea partajului prin dispoziţia celui care a lăsat moştenirea
Article 2501. Amînarea partajului masei succesorale pînă la finalizarea procedurii de somare publică
Article 2502. Principii generale privind formarea şi atribuirea loturilor din masa succesorală
Article 2503. Preferinţa la atribuirea bunurilor din masa succesorală
Article 2504. Dispoziţia testatorului privind partajul masei succesorale
Article 2505. Partajul masei succesorale prin contract
Article 2506. Partajul judiciar al masei succesorale
Article 2507. Desemnarea notarului
Article 2508. Reprezentantul desemnat al comoştenitorului care nu se prezintă
Article 2509. Termenul de întocmire a proiectului planului de partaj
Article 2510. Atribuţiile instanţei de judecată
Article 2511. Licitaţia în privinţa bunurilor din masa succesorală
Article 2512. Efectele partajului masei succesorale
Article 2513. Răspunderea comoştenitorilor în legătură cu partajul masei succesorale
Article 2514. Anularea contractului de partaj
§3. Adjustment of Gifts
Article 2515. Raportul donaţiilor de către descendenţi
Article 2516. Obligaţia de raport în cazul decăderii din dreptul la moştenire a unui descendent
Article 2517. Obligaţia de raport a descendentului moştenitor testamentar
Article 2518. Donaţia în favoarea descendentului mai îndepărtat sau adoptat
Article 2519. Donaţii din bunurile comune ale soţilor
Article 2520. Efectuarea raportului
Article 2521. Lipsa obligaţiei de a restitui excedentul
Article 2522. Obligaţia de informare cu privire la bunurile primite
Article 2523. Raportul în cazul plăţilor speciale ale unui descendent
Section a 2-a
Legal Relationship between the Heirs and the Creditors of the Estate
Article 2524. Răspunderea solidară a comoştenitorilor
Article 2525. Răspunderea pînă la partajul masei succesorale
Article 2526. Răspunderea după partajul masei succesorale
Article 2527. Somaţia de declarare a creanţelor
Article 2528. Cererea de dispunere a administrării masei succesorale
Article 2529. Întocmirea inventarului
TITLE V
COMPULSORY SHARE
Article 2530. Moştenitorii rezervatari
Article 2531. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar
Article 2532. Efectele renunţării la moştenire a moştenitorului rezervatar
Article 2533. Legatul în folosul moştenitorului rezervatar
Article 2534. Separarea rezervei succesorale din partea netestată a masei succesorale
Article 2535. Degrevarea de legate şi sarcini testamentare. Limitările rezultate din desemnarea unui moştenitor subsecvent
Article 2536. Transmisia cotei succesorale a moştenitorului rezervatar
Article 2537. Raportul donaţiilor în contul rezervei succesorale
Article 2538. Obligaţia de raport
Article 2539. Suportarea rezervei succesorale în cazul renunţării la legat
Article 2540. Limitarea rezervei succesorale cu bună intenţie
TITLE VI
CONFIRMATION OF RIGHTS UNDER INHERITANCE
Chapter I
ISSUE OF CERTIFICATES
Article 2541. Deschiderea procedurii succesorale
Article 2542. Eliberarea certificatului de moştenitor
Article 2543. Conţinutul cererii de eliberare a certificatului de moştenitor legal
Article 2544. Declaraţiile făcute de către moştenitorul testamentar
Article 2545. Confirmarea veridicităţii informaţiilor comunicate
Article 2546. Certificatul de moştenitor în caz de comoştenitori
Article 2547. Investigaţia desfăşurată de notar
Article 2548. Constatarea dreptului la moştenire
Article 2549. Termenul de eliberare a certificatelor
Article 2550. Certificatul de moştenitor limitat la anumite bunuri
Article 2551. Conţinutul certificatului de moştenitor eliberat moştenitorului prealabil
Article 2552. Informaţii privind executorul testamentar
Article 2553. Alte restricţii ale drepturilor moştenitorului
Article 2554. Certificatul de legatar
Article 2555. Certificatul de executor testamentar, custode sau administrator al masei succesorale
Chapter II
COMMON LEGAL REGIME OF CERTIFICATES
Article 2556. Domeniul de aplicare
Article 2557. Efectele certificatului
Article 2558. Rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului
Article 2559. Contestarea actelor notarului
Article 2560. Suspendarea efectelor certificatului
TITLE VII
SALE OF SHARE OF THE INHERITANCE
Article 2561. Forma contractului de vînzare-cumpărare a cotei succesorale
Article 2562. Întinderea obiectului vînzării
Article 2563. Cota succesorală care rămîne vînzătorului
Article 2564. Obligaţia de a transmite
Article 2565. Obligaţia de plată a valorii
Article 2566. Răspunderea limitată a vînzătorului
Article 2567. Restabilirea raporturilor juridice
Article 2568. Răspunderea cumpărătorului pentru obligaţiile masei succesorale
Article 2569. Veniturile. Sarcinile
Article 2570. Trecerea riscului
Article 2571. Rambursarea cheltuielilor
Article 2572. Răspunderea cumpărătorului faţă de creditorii masei succesorale
Article 2573. Răspunderea limitată a cumpărătorului
Article 2574. Obligaţia vînzătorului de a comunica informaţii creditorilor masei succesorale
Article 2575. Aplicarea faţă de contractele similare