A A A + | -

Book 2 – REAL RIGHTS (JUS IN REM)

TITLE I
ESTATE (PATRIMONY)
Article 453. Notion of patrimony eng
Article 454. Real rights (jus in rem) eng
Article 455. Property eng
Article 456. Essential parts of a property eng
Article 457. Transferable property eng
Article 458. Animals eng
Article 459. Immovable and movable property eng
Article 460. Essential parts of immovable property eng
Article 461. Essential parts of a building eng
Article 462. Condominium unit eng
Article 463. Scope of ownership over land eng
Article 464. Provisions applicable to real rights eng
Article 465. Acquisition of proprietary rights (jus in rem) over immovable property eng
Article 466. Bunurile divizibile şi indivizibile
Article 467. Bunul principal şi bunul accesoriu
Article 468. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile
Article 469. Bunul determinat individual şi bunul determinat generic
Article 470. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile
Article 471. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat
Article 472. Universalitatea de fapt
Article 473. Produsele bunurilor
Article 474. Dobîndirea fructelor şi a productelor
Article 475. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat
Article 476. Obiectele de proprietate intelectuală eng
Article 477. Conţinutul digital şi bunul digital
Article 478. Accesul terţilor la bunurile digitale
Article 479. Banii
Article 480. Titlurile de valoare
Article 481. Bunurile culturale mobile
TITLE II
POSSESSION
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 482. Acquisition and exercise of possession eng
Article 483. Direct possession and indirect possession eng
Article 484. Owner-possessor and limited-right-possessor eng
Article 485. Possession through a possession-agent eng
Article 486. Conversion of the type of the possession eng
Article 487. Good-faith possession eng
Article 488. Presumption of uninterrupted possession eng
Article 489. Ending of possession eng
Chapter II
CONSEQUENCES OF POSSESSION
Section 1
Presumption of Ownership
Article 490. Presumption of ownership eng
Section 2
Protection of Possession
Article 491. Unlawful dispossession and interference eng
Article 492. Self-help of possessor eng
Article 493. Entitlement to recover as protection of mere possession eng
Article 494. Entitlement for protection of mere possession eng
Article 495. Entitlement to recover in case of better possession eng
Article 496. Entitlement to protection in case of better possession eng
Section 3
Fruits and Value of Use of Possessed Property
Article 497. Acquisition of fruits of the possessed property. Value of use of the property eng
Section 4
Acquisition of Title over the Possessed Property
Article 498. Acquisition of a right in respect of the possessed property eng
Article 499. End of possession eng
TITLE III
OWNERSHIP
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 500. Content of ownership eng
Article 501. Guarantee of ownership eng
Article 502. Scope of ownership eng
Article 503. Risk of accidental loss or damage eng
Article 504. Rights acquired before the transfer of title eng
Article 505. Limitation of ownership under a juridical act eng
Article 506. Noţiunea şi condiţiile clauzei de inalienabilitate
Article 507. Condiţiile de opozabilitate a clauzei de inalienabilitate
Article 508. Sancţiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate
Chapter II
ACQUISITION AND LOSS OF OWNERSHIP
Section 1
Acquisition of Ownership
Article 509. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate
Article 510. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate
Article 511. Predarea bunului
Article 512. Lipsa dreptului sau împuternicirii transmiţătorului
Article 513. Dreptul condiţionat al dobînditorului
Article 514. Înstrăinarea de mai multe ori
Article 515. Ocupaţiunea
Article 516. Bunul găsit
Article 517. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit
Article 518. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă
Article 519. Comoara
Article 520. Accesiunea imobiliară naturală
Article 521. Accesiunea imobiliară artificială
Article 522. Accesiunea mobiliară
Article 523. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului înregistrat în temeiul actului juridic
Article 524. Uzucapiunea dreptului în temeiul cuprinsului registrului de publicitate
Article 525. Dobînditorul de bună-credinţă a dreptului înregistrat
Article 526. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului registrului de publicitate
Article 527. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de proprietate asupra bunului mobil
Article 528. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de proprietate liber de drepturile reale limitate
Article 529. Uzucapiunea mobiliară
Article 530. Uzucapiunea mobiliară a bunurilor culturale mobile
Article 531. Unirea posesiilor
Article 532. Posesiunea necesară uzucapiunii
Article 533. Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii
Article 534. Efectul dobîndirii cu bună-credinţă sau al uzucapiunii asupra dreptului de proprietate şi grevărilor sale
Article 535. Stingerea drepturilor întemeiate pe regulile îmbogăţirii nejustificate şi răspunderea delictuală
Section 2
Loss of Ownership
Article 536. Temeiurile pierderii dreptului de proprietate
Article 537. Renunţarea la dreptul de proprietate
Article 538. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului
Article 539. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate
Article 540. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele
Article 541. Rechiziţia
Article 542. Confiscarea
Chapter III
COMMON OWNERSHIP
Section 1
General Provisions
Article 543. Proprietatea comună. Temeiurile apariţiei ei
Article 544. Formele proprietăţii comune
Section 2
Divided Common Property
Article 545. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi
Article 546. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi
Article 547. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi
Article 548. Beneficiile şi sarcinile proprietăţii comune pe cote-părţi
Article 549. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi
Article 550. Actele de administrare şi de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi
Article 551. Acţiunile în justiţie ale coproprietarului
Article 552. Dreptul de preemţiune
Article 553. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi
Article 554. Excluderea coproprietarului
Article 555. Condominium ownership eng
Article 556. Proprietatea comună pe cote-părţi asupra despărţiturilor comune
Article 557. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin partaj
Article 558. Inadmisibilitatea partajului
Article 559. Amînarea partajului
Article 560. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărîre judecătorească
Article 561. Modul de partaj al bunului proprietate comună pe cote-părţi
Article 562. Atribuirea bunului în cazul mai multor cereri
Article 563. Stingerea datoriilor în cazul partajului
Article 564. Efectele partajului proprietăţii comune
Article 565. Obligaţia de garanţie a coproprietarilor
Article 566. Nulitatea contractului de partaj
Section 3
Undivided Common Property
Article 567. Dispoziţii generale cu privire la proprietatea comună în devălmăşie
Article 568. Folosinţa bunului proprietate comună în devălmăşie
Article 569. Actele de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în devălmăşie
Article 570. Actele de dispoziţie asupra bunurilor proprietate comună în devălmăşie
Article 571. Partition of undivided common property eng
Article 572. Common undivided property of the spouses eng
Article 573. Personal property of each spouse eng
Article 574. Determinarea părţilor din proprietatea comună în devălmăşie soţilor în caz de partaj al bunurilor
Chapter IV
PERIODIC OWNERSHIP
Article 575. Proprietatea periodică
Article 576. Temeiul proprietăţii periodice
Article 577. Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar
Article 578. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor
Article 579. Obligaţia de despăgubire şi excluderea
Article 580. Încetarea proprietăţii periodice
Chapter V
PROTECTION OF OWNERSHIP
Article 581. Acţiunea în revendicare
Article 582. Excluderea revendicării
Article 583. Revendicarea bunului după dobîndirea în temeiul actului juridic lovit de nulitate absolută sau relativă ori ineficient
Article 584. Concurenţa cu alte acţiuni
Article 585. Acţiunea negatorie
Chapter VI
NEIGHBOUR LAW
Article 586. Obligaţia de respect reciproc
Article 587. Influenţa vecină admisibilă
Article 588. Atentarea inadmisibilă
Article 589. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire
Article 590. Folosirea apelor
Article 591. Regulile speciale de folosire a apei
Article 592. Captarea apei
Article 593. Surplusul de apă
Article 594. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior
Article 595. Picătura streşinii
Article 596. Fructele căzute
Article 597. Rădăcinile şi ramurile de pe terenul vecin
Article 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
Article 599. Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul construcţiei
Article 600. Accesul pe terenul altuia
Article 601. Trecerea prin proprietatea străină
Article 602. Instalarea liniei de demarcare a hotarului
Article 603. Litigii privind hotarul
TITLE IV
OTHER REAL RIGHTS
Chapter I
USUFRUCT
Article 604. Noţiunea de uzufruct
Article 605. Constituirea uzufructului
Article 606. Termenul uzufructului
Article 607. Acţiunea confesorie a uzufructuarului
Article 608. Cesiunea uzufructului
Article 609. Locaţiunea bunului grevat de uzufruct
Article 610. Determinarea stării bunului
Article 611. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului
Article 612. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor
Article 613. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile
Article 614. Uzufructul creanţelor
Article 615. Dreptul de vot
Article 616. Drepturile creditorilor
Article 617. Dreptul uzufructuarului de a se folosi de arbori
Article 618. Dreptul uzufructuarului asupra pădurilor destinate tăierii
Article 619. Dreptul asupra carierelor
Article 620. Uzura obiectului uzufructului
Article 621. Obligaţia de informare
Article 622. Obligaţia de păstrare a destinaţiei bunului
Article 623. Obligaţia efectuării reparaţiilor
Article 624. Excluderea obligaţiei de reconstruire
Article 625. Plata primelor de asigurare
Article 626. Modificarea sau stingerea dreptului grevat
Article 627. Dreptul de dispoziţie şi de exercitare a acţiunilor de apărare
Article 628. Obligaţia nudului proprietar de a garanta drepturile uzufructuarului
Article 629. Plata datoriilor aferente patrimoniului grevat cu uzufruct
Article 630. Descoperirea unei comori
Article 631. Stingerea uzufructului
Article 632. Stingerea uzufructului la cererea nudului proprietar
Article 633. Stingerea uzufructului în cazul distrugerii bunului
Article 634. Efectul stingerii uzufructului
Chapter II
RIGHTS OF USE AND RIGHT OF HABITATION
Article 635. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaţie
Article 636. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie
Article 637. Dreptul de folosire a facilităţilor comune
Article 638. Aplicarea dispoziţiilor privitoare la uzufruct
Chapter III
SERVITUDE
Article 639. Dispoziţii generale cu privire la servitute
Article 640. Condiţiile servituţii
Article 641. Clasificarea servituţilor
Article 642. Constituirea servituţii
Article 643. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar
Article 644. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune
Article 645. Exercitarea servituţii
Article 646. Abandonarea imobilului aservit
Article 647. Drepturile proprietarului imobilului dominant
Article 648. Obligaţiile proprietarului imobilului dominant
Article 649. Drepturile asupra construcţiilor şi plantaţiilor
Article 650. Concurenţa mai multor drepturi
Article 651. Temeiurile de stingere a servituţii
Article 652. Calcularea termenului de neuz
Article 653. Răscumpărarea servituţii de trecere
Chapter IV
SUPERFICIES
Article 654. Notion of superficies ADN eng
Article 655. Establishment of the right of superficies eng
Article 656. Right of superficies in case of demolition or loss of the construction eng
Article 657. Ranking of the superficies eng
Article 658. Exercise of the right of superficies eng
Article 659. The superficiary’s obligation to pay ground rent eng
Article 660. Extinguishment of the right of superficies eng
Article 661. Extinguishment of the right of superficies upon the request of the owner of the land eng
Article 662. Effects of extinguishment of the right of superficies eng
Article 663. Garanţia pentru despăgubire eng
Article 664. Efectele încetării superficiei prin consolidare eng
Article 665. Efectele încetării superficiei prin pieirea construcţiei eng
Article 666. Subrogarea în contractele în curs de executare eng
Chapter V
PLEDGE
Section 1
General Provisions
Article 667. Noţiunea de gaj
Article 668. Debitorul gajist
Article 669. Garantul gajist (garantul ipotecar)
Article 670. Creditorul gajist (creditor ipotecar)
Article 671. Tipurile de gaj
Article 672. Indivizibilitatea gajului
Section 2
Acquisition, Registration and Termination of Pledge
Article 673. Temeiul şi momentul apariţiei gajului
Article 674. Înregistrarea gajului fără deposedare
Article 675. Stingerea gajului
Section 3
Subject-Matter and Scope of Pledge
Article 676. Dispoziţii generale privind obiectul şi întinderea gajului
Article 677. Obiectul ipotecii
Article 678. Evaluarea obiectului ipotecii
Article 679. Bunuri de substituire şi despăgubiri
Article 680. Obligaţiile asigurătorului faţă de creditorul garantat
Article 681. Produsele
Article 682. Gajul bunurilor viitoare
Article 683. Transformarea bunurilor
Section 4
Contractual Pledge
Sub-Section 1
Creation of Pledge
Article 684. Contractul de gaj
Article 685. Informarea creditorului cu privire la drepturile terţilor
Article 686. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de gaj
Article 687. Dobîndirea simultană a TITLEui de proprietate şi a ipotecii
Sub-Section 2
Obligation Secured by Pledge
Article 688. Obligaţia garantată
Article 689. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani
Article 690. Consecinţele refuzului transmiterii sumelor de bani
Sub-Section 3
Pledge over Movable Property
§1. Specific Rules for Pawn
Article 691. Constituirea amanetului
Article 692. Conservarea dreptului de amanet
Article 693. Amanetul titlurilor negociabile
Article 694. Recipisa privind obligaţia garantată
Article 695. Particularităţile amanetării la lombard
§2. Specific Rules for Pledge over Universality of Property
Article 696. Constituirea gajului asupra unei universalităţi de bunuri
Article 697. Înstrăinarea sau substituirea bunurilor din universalitatea de bunuri gajată
§3. Specific Rules for Pledge over Intangible Property
Article 698. Gajul asupra drepturilor patrimoniale
Article 699. Gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare
Article 700. Gajul valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile
§4. Specific Rules for Pledge Upon Issue of Bonds Secured by Property of the Issue and/or of the Third Party
Article 701. Constituirea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Article 702. Radierea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Article 703. Exercitarea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Sub-Section 4
Specific Rules for Enterprise Pledge
Article 704. Noţiunea de gaj asupra întreprinderii
Article 705. Dreptul de opţiune al creditorului gajist
Article 706. Exercitarea dreptului de gaj asupra întreprinderii
Section 5
Statutory Pledge
Article 707. Creanţele din care poate naşte gajul legal
Article 708. Gajul legal de garantare a creanţelor fiscale şi vamale
Article 709. Gajul legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti
Article 710. Reducerea, substituirea sau radierea gajului legal
Article 711. Exercitarea dreptului de gaj
Section 6
Registration of Pledge over Movable Property
Article 712. Registrul garanţiilor
Article 713. Temeiuri pentru înregistrarea gajului, modificarea şi anularea înregistrării gajului
Article 714. Procedura înregistrării
Article 715. Taxa de stat şi plata pentru înregistrarea gajului şi pentru furnizarea informaţiei
Article 716. Modificarea informaţiei privind înregistrarea gajului
Article 717. Majorarea sau completarea obiectului gajului ori a creanţei garantate
Article 718. Radierea gajului din registrul garanţiilor
Article 719. Efectele înregistrării
Article 720. Accesul pasiv la registrul garanţiilor
Article 721. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor registratorului
Article 722. Înregistrarea altor drepturi de garanţie
Section 7
Consequences of Pledge
Article 723. Dispoziţii generale cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor la contractul de gaj
Article 724. Obligaţia de diligenţă
Article 725. Drepturile creditorului în cazul pierderii sau deteriorării bunului gajat
Article 726. Obligaţiile creditorului care de ţine bunul gajat
Article 727. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist
Article 728. Păstrarea, întreţinerea şi reparaţia bunului gajat
Article 729. Asigurarea bunului gajat
Article 730. Obligaţia lombardului de a asigura amanetul
Article 731. Apărarea dreptului asupra bunului gajat în cazul pretenţiilor terţilor
Article 732. Verificarea bunului gajat
Article 733. Substituirea obiectului gajului
Article 734. Gestionarul gajului
Article 735. Subsequent pledge eng
Article 736. Rangul de prioritate al gajurilor
Article 737. Cedarea rangului de prioritate
Article 738. Cesiunea creanţei garantate prin gaj
Article 739. Preluarea datoriei garantate prin gaj
Article 740. Dobîndirea bunurilor gajate
Article 741. Permisiunea vînzării bunurilor libere de gaj
Article 742. Executarea înainte de termen a obligaţi ei garantate prin gaj
Article 743. Opozabilitatea drepturilor locatarului
Section 8
Enforcement of Pledge
Sub-Section 1
General Requirements for Enforcement of Pledge
Article 744. Dispoziţii generale privind exercitarea gajului
Article 745. Termenul de exercitare
Article 746. Prioritatea exercitării
Article 747. Dreptul de uzufruct asupra bunului gajat
Article 748. Exercitarea dreptului de gaj asupra mai multor bunuri
Article 749. Exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile
Article 750. Exercitarea dreptului de gaj asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare
Article 751. Exercitarea dreptului de gaj asupra drepturilor patrimoniale
Sub-Section 2
Prior Steps for Enforcement of Pledge
§1. Enforcement Notice
Article 752. Avizul de executare
Article 753. Drepturile debitorului gajist
§2. Conveyance of Pledged Property
Article 754. Modul de transmitere a bunului gajat către creditorul gajist
Article 755. Transmiterea benevolă în posesie
Article 756. Transmiterea benevolă în posesie în cazul ipotecii
Article 757. Transmiterea silită în posesie
Article 758. Transmiterea originalelor actelor de proprietate
Article 759. Exercitarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie
Article 760. Drepturile creditorilor gajişti de rang superior la transmiterea în posesie
Article 761. Contestarea executării silite
Article 762. Transmiterea în cazul deţinerii de un terţ a bunului gajat
Article 763. Renaşterea drepturilor reale neradiate
Sub-Section 3
Sale by Pledgee of Pledged Property
Article 764. Condiţiile vînzării bunului de către creditorul gajist
Article 765. Vînzarea comercial rezonabilă
Article 766. Dreptul la repararea prejudiciului în caz de vînzare
Article 767. Opoziţia la condiţiile de vînzare
Article 768. Dreptul altor creditori gajişti la repararea prejudiciului în caz de vînzare
Article 769. Mijloacele obţinute din vînzarea bunului gajat
Article 770. Bunul dobîndit de la creditorul gajist
Article 771. Radierea grevărilor
Article 772. Achiziţionarea bunurilor gajate de către creditorul gajist
Article 773. Evacuarea locuitorilor în cadrul exercitării dreptului de ipotecă