A A A + | -

Book 3 – OBLIGATIONS

TITLE I
ABOUT OBLIGATIONS IN GENERAL
Chapter I
COMMON PROVISIONS ON OBLIGATIONS
Article 774. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie
Article 775. Buna-credinţă în raporturile obligaţionale
Article 776. Temeiurile naşterii obligaţiilor
Article 777. Dreptul la informare
Article 778. Obligaţia naturală
Article 779. Reciprocal obligations eng
Article 780. Duty to achieve a specific result and duty of best efforts eng
Chapter II
PLURALITY OF SUBJECTS AND OBJECTS IN AN OBLIGATION
Section 1
Divisible and Indivisible Obligations
Article 781. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori
Article 782. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori
Article 783. Prezumţia divizibilităţii
Article 784. Efectul indivizibilităţii
Article 785. Dificultăţile executării în cazul creanţei indivizibile
Section 2
Solidary Creditors
Article 786. Creanţele solidare
Article 787. Temeiul apariţiei solidarităţii creanţei
Article 788. Executarea obligaţiei faţă de oricare dintre creditori
Article 789. Efectele executării obligaţiei faţă de unul dintre creditori
Article 790. Confuziunea în cazul creanţei solidare
Article 791. Remiterea datoriei de către un creditor solidar
Article 792. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii ce ţin de alt creditor
Article 793. Obligaţia faţă de ceilalţi creditori solidari a creditorului care a primit prestaţie
Article 794. Reprezentarea creditorilor solidari
Article 795. Suspendarea şi întreruperea prescripţiei în folosul creditorului solidar
Section 3
Solidary Debtors
Article 796. Obligaţiile solidare
Article 797. Temeiurile apariţiei obligaţiilor solidare
Article 798. Obligaţii solidare afectate de modalităţi
Article 799. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei de la oricare dintre debitorii solidari
Article 800. Excepţiile opuse creditorului de către debitorul solidar
Article 801. Obligaţia debitorilor solidari la repararea prejudiciului
Article 802. Efectele executării sau compensării obligaţiei solidare
Article 803. Confuziunea în cazul obligaţiei solidare
Article 804. Efectele primirii unei prestaţii parţiale
Article 805. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii faţă de debitorii solidari
Article 806. Renunţarea la solidaritate faţă de unul din debitori
Article 807. Remiterea unui debitor solidar sau tranzacţia cu el
Article 808. Urmărirea unui debitor solidar
Article 809. Efectele întîrzierii creditorului sau debitorului solidar
Article 810. Obligaţiile succesorilor debitorilor solidari
Article 811. Acţiunea în regres în cazul satisfacerii obligaţiei de către unul din debitorii solidari
Article 812. Beneficiile debitorului solidar
Article 813. Efectele incapacităţii de plată a unuia dintre debitorii solidari
Article 814. Excepţiile opuse codebitorului
Article 815. Suspendarea, întreruperea sau expirarea prescripţiei faţă de un debitor solidar
Article 816. Reprezentarea codebitorilor solidari
Section 4
Obligaţiile de alternativă şi obligaţiile facultative
Article 817. Obligaţia de alternativă
Article 818. Dreptul de alegere a prestaţiei
Article 819. Interdicţia prestaţiilor parţiale
Article 820. Efectul imposibilităţii efectuării unor prestaţii în cazul în care alegerea aparţine debitorului
Article 821. Efectul imposibilităţii executării prestaţiei în cazul în care alegerea aparţine creditorului
Article 822. Obligaţia facultativă
Chapter III
TRANSFER OF CLAIMS AND OBLIGATIONS
Section 1
Assignment of Claims
Article 823. Dispoziţii generale cu privire la cesiunea de creanţă
Article 824. Forma cesiunii de creanţă
Article 825. Cesiunea parţială
Article 826. Consimţămîntul debitorului
Article 827. Volumul drepturilor transmise cesionarului
Article 828. Obligaţiile asumate de cedent
Article 829. Excepţiile opuse de debitor cesionarului
Article 830. Efectul cesiunii asupra locului de executare
Article 831. Opozabilitatea prestaţiilor
Article 832. Prioritatea în cazul cesiunii repetate
Article 833. Înscrisul privind debitul
Article 834. Notificarea despre cesiune şi executarea în folosul persoanei care nu este creditor
Article 835. Dovada adecvată a cesiunii
Article 836. Opozabilitatea cesiunii faţă de fidejusor
Article 837. Concurenţa între cesionar şi cedentul care a primit prestaţia
Article 838. Cesiunea altor drepturi
Article 839. Transmiterea creanţelor altfel decît prin voinţa părţilor
Section 2
Assumption of Debt
Article 840. Felurile preluării datoriei
Article 841. Forma preluării datoriei
Article 842. Consimţămîntul creditorului
Article 843. Substituirea completă
Article 844. Efectele substituirii complete asupra excepţiilor, compensării şi drepturilor de garanţie
Article 845. Substituirea incompletă
Article 846. Efectele substituirii incomplete
Article 847. Adăugarea unui nou debitor
Article 848. Efectele adăugării unui nou debitor
Section 3
Assignment of Contract
Article 849. Cesiunea contractului
Section 4
Transfer in Case of Insolvent Indirect Representative
Article 850. Opţiunea reprezentatului indirect de preluare a drepturilor în cazul insolvabilităţii reprezentantului indirect
Article 851. Contraopţiunea terţului
Section 5
Subrogation
Article 852. Felurile subrogaţiei
Article 853. Subrogaţia consimţită de creditor
Article 854. Subrogaţia consimţită de debitor
Article 855. Subrogaţia legală
Article 856. Efectele subrogaţiei
Article 857. Subrogaţia parţială
Chapter IV
PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
Section 1
General Provisions on the Performance of Obligations
Article 858. Condiţiile generale de executare a obligaţiilor
Article 859. Locul executării obligaţiei
Article 860. Schimbarea domiciliului, sediului, locului de activitate al creditorului sau debitorului
Article 861. Termenul executării obligaţiei
Article 862. Termenul de executare a obligaţiei pecuniare contractuale al cărei creditor este un profesionist
Article 863. Termenul de executare a obligaţiei în contractele cu consumatorii
Article 864. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei înainte de termen
Article 865. Dreptul debitorului de a amîna executarea obligaţiei
Article 866. Ordinea executării obligaţiei
Article 867. Persoanele îndreptăţite de a primi executarea obligaţiei
Article 868. Executarea în folosul unui creditor aparent
Article 869. Plata făcută unui creditor minor, unui adult ocrotit sau unei persoane care nu poate să conştientizeze pe deplin acţiunile sale
Article 870. Executarea obligaţiei de către un terţ
Article 871. Satisfacerea creanţelor creditorului de către un terţ
Article 872. Metoda de executare a obligaţiei pecuniare
Article 873. Moneda de executare a obligaţiei pecuniare
Article 874. Rata dobînzii
Article 875. Imputaţia executării
Article 876. Executarea obligaţiei în rate
Article 877. Refuzul unei alte prestaţii
Article 878. Standardul calităţii
Article 879. Prestaţia în cazul bunurilor determinate generic
Article 880. Interzicerea perceperii unor plăţi de la consumatori
Article 881. Costurile executării obligaţiei
Section 2
Delay of the Creditor
Article 882. Dispoziţii generale cu privire la întîrzierea creditorului
Article 883. Imposibilitatea temporară de a primi executarea
Article 884. Obligaţia creditorului la despăgubire
Article 885. Răspunderea debitorului în caz de întîrziere a creditorului
Article 886. Efectele întîrzierii creditorului
Article 887. Nepreluarea bunului corporal
Section 3
Protection of Right to Claim
§1. General Provisions
Article 888. Common guarantee of creditors eng
Article 889. Egalitatea creditorilor şi cauzele de preferinţă
Article 890. Privilegiul
Article 891. Dreptul creditorului de a-şi conserva creanţa
§2. Indirect Action
Article 892. Acţiunea oblică
Article 893. Excepţiile opuse creditorului care a intentat acţiune pe cale oblică
Article 894. Efectele acţiunii exercitate pe cale oblică
§3. Revocatory Action
Article 895. Acţiunea revocatorie
Article 896. Particularităţile contestării garanţiilor
Article 897. Limitarea acţiunii revocatorii
Article 898. Efectele admiterii acţiunii revocatorii
Article 899. Înaintarea acţiunii revocatorii în privinţa actelor juridice subsecvente
Article 900. Acţiunea revocatorie de dreptul insolvabilităţii
Chapter V
NON-PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
Section 1
General Provisions
Article 901. Creditor’s remedies for non-performance of obligation eng
Article 902. Acordarea termenului suplimentar pentru executare
Article 903. Circumstanţele care justifică neexecutarea
Article 904. Excuse due to an impediment eng
Article 905. Clauza care exclude sau limitează mijloacele juridice de apărare ale creditorului
Article 906. Notificările referitoare la neexecutare
Article 907. Omiterea de a notifica despre neconformitate
Article 908. Profesionistul care nu poate îndeplini comanda consumatorului făcută prin comunicare la distanţă
Section 2
Cure by the Debtor of Inadequate Performance
Article 909. Remedierea de către debitor
Article 910. Consecinţele acordării către debitor a posibilităţii de remediere
Article 911. Restituirea prestaţiei înlocuite
Section 3
Right to Enforcement
Article 912. Executarea silită a obligaţiilor pecuniare
Article 913. Executarea obligaţiilor nepecuniare
Section 4
Suspension of Performance
Article 914. Dreptul de a suspenda executarea obligaţiei corelative
Section 5
Termination
§1. Grounds for Termination for Non-Performance
Article 915. Rezoluţiunea pentru neexecutare
Article 916. Rezoluţiunea pentru neexecutare esenţială
Article 917. Rezoluţiunea după acordarea termenului suplimentar pentru executare
Article 918. Rezoluţiunea pentru neexecutare anticipată
Article 919. Rezoluţiunea pentru lipsa asigurărilor adecvate ale executării
§2. Scope, Exercise and Loss of Right of Termination
Article 920. Domeniul de aplicare al dreptului la rezoluţiune
Article 921. Notice of termination eng
Article 922. Decăderea din dreptul la rezoluţiune
Article 923. Rezoluţiunea în cazul pluralităţii de părţi
Article 924. Clauza de dezicere
§3. Consequences of Termination
Article 925. Efectul asupra obligaţiilor rezultate din contract
§4. Restitution of Performances
Article 926. Restituirea prestaţiilor obţinute prin executare
Article 927. Efectul rezoluţiunii asupra drepturilor transmise
Article 928. Efectul rezoluţiunii asupra drepturilor reale limitate constituite
Article 929. Excluderea restituirii
Article 930. Plata valorii prestaţiei
Article 931. Folosinţa şi îmbunătăţirile
Article 932. Răspunderea după apariţia obligaţiei de restituire
Section 6
Reduction of the Reciprocal Obligation
Article 933. Dreptul de a reduce obligaţia corelativă
Section 7
Damages and Interest
Article 934. Dreptul la despăgubiri
Article 935. Despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial
Article 936. Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul patrimonial
Article 937. Previzibilitatea
Article 938. Prejudiciul imputabil creditorului
Article 939. Reduction of loss eng
Article 940. Contractul de substituire
Article 941. Preţul de piaţă
Article 942. Default interest in the performance of pecuniary obligations eng
Article 943. Anatocismul şi capitalizarea
Article 944. Dobînda de întîrziere în executarea obligaţiilor de a da sau de a face
Article 945. Despăgubirea cheltuielilor de recuperare a creanţelor pecuniare ale profesionistului
Article 946. Valuta în care se determină despăgubirile
Chapter VI
SECURITY TO PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
Section 1
Penalty Clause
Article 947. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală
Article 948. Forma clauzei penale
Article 949. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri
Article 950. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile
Article 951. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile
Article 952. Clauza penală legală
Article 953. Reducerea penalităţii
Section 2
Earnest
Article 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună
Article 955. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Article 956. Reţinerea sau restituirea arvunei
Section 3
Debtor’s Guarantee
Article 957. Noţiunea de garanţie a debitorului
Article 958. Validitatea garanţiei
Article 959. Forma garanţiei
Section 4
Retention
Article 960. Dispoziţii generale cu privire la retenţie
Article 961. Excluderea dreptului de retenţie
Article 962. Opozabilitatea dreptului de retenţie
Article 963. Obligaţia de conservare a bunului şi de percepere a fructelor
Article 964. Stingerea dreptului de retenţie
Chapter VII
EXTINGUISHMENT OF OBLIGATIONS
Article 965. Efectele stingerii obligaţiilor
Section 1
Extinguishment of Obligations by Performance
Article 966. Efectele executării
Article 967. Dreptul de a primi chitanţă şi titlu original
Section 2
Extinguishment of Obligations by Deposit
Article 968. Dispoziţii generale cu privire la consemnare
Article 969. Executarea simultană a obligaţiilor
Article 970. Locul consemnării
Article 971. Dreptul debitorului la restituirea bunului consemnat
Article 972. Cheltuielile de consemnare
Article 973. Încetarea consemnării la expirarea termenului de prescripţie
Section 3
Extinguishment of Obligations by Set-Off
Article 974. Dispoziţii generale cu privire la compensare
Article 975. Compensarea judiciară
Article 976. Compensarea convenţională
Article 977. Compensarea creanţelor neechivalente
Article 978. Compensarea creanţelor publice
Article 979. Compensarea creanţelor cu locuri de executare diferite
Article 980. Compensarea creanţelor cu diferite valute
Article 981. Compensarea mai multor creanţe
Article 982. Compensarea în cazul cesiunii creanţei sau preluării datoriei
Article 983. Compensarea în cazul obligaţiilor solidare
Article 984. Compensarea în cazul fidejusiunii
Article 985. Inadmisibilitatea compensării
Section 4
Other Grounds of Extinguishment of Obligations
Article 986. Confuziunea
Article 987. Efectul confuziunii asupra fidejusiunii
Article 988. Remiterea de datorie
Article 989. Imposibilitatea fortuită de executare
Article 990. Decesul persoanei fizice sau lichidarea persoanei juridice
Article 991. Novaţia
TITLE II
ABOUT CONTRACT IN GENERAL
Chapter I
GENERAL PROVISIONS ABOUT CONTRACT AND THE CONTENT OF CONTRACT
Article 992. Notion of a Contreact eng
Article 993. Freedom of Contract eng
Article 994. Contractul numit şi contractul nenumit
Article 995. Contractul complex
Article 996. Forţa obligatorie a contractului
Article 997. Obligaţia de a contracta
Article 998. Imposibilitatea la momentul încheierii contractului
Article 999. Antecontractul şi contractul definitiv
Article 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare
Article 1001. Opţiunea de a contracta
Article 1002. Opozabilitatea drepturilor beneficiarului
Article 1003. Contractul-cadru
Article 1004. Contractul cu privire la patrimoniul prezent
Article 1005. Contractul cu privire la patrimoniul viitor
Article 1006. Contractul cu privire la moştenirea unui viu
Article 1007. Determinarea prestaţiei de către o parte sau un terţ
Article 1008. Imputarea cunoaşterii
Article 1009. Determinarea contraprestaţiei
Article 1010. Aplicarea dispoziţiilor privind contractele altor obligaţii
Chapter II
PRECONTRACTUAL OBLIGATIONS
Section 1
Duties to Inform in General
Article 1011. Obligaţia generală a profesionistului de a furniza informaţii
Article 1012. Obligaţia profesionistului de a nu furniza informaţii eronate consumatorilor
Section 2
Duties of Information in Certain Consumer Contracts
Article 1013. Definiţia unor termeni
Article 1014. Cerinţe în materie de informare în cazul contractelor, altele decît contractele la distanţă şi contractele negociate în afara spaţiilor comerciale
Article 1015. Cerinţe de conţinut al informaţiilor în cazul contractelor la distanţă şi celor negociate în afara spaţiilor comerciale
Article 1016. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale
Article 1017. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor la distanţă
Article 1018. Domeniul de aplicare
Article 1019. Drepturile în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de informare
Section 3
Specific Duties in case of Contracts Concluded by Electronic Means
Article 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice
Article 1021. Corectarea erorilor de conţinut
Article 1022. Confirmarea recepţiei
Article 1023. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ
Section 4
Unsolicited Performances
Article 1024. Neapariţia obligaţiilor în caz de lipsă a răspunsului
Section 5
Duty during Negotiations and Duty of Confidentiality
Article 1025. Negocierea contrar bunei-credinţe
Article 1026. Obligaţia de confidenţialitate
Chapter III
FORMATION OF CONTRACT
Article 1027. Agreement on essential terms of the contract eng
Article 1028. Forma contractului
Article 1029. Offer eng
Article 1030. Valabilitatea ofertei
Article 1031. Revocarea ofertei
Article 1032. Oferta irevocabilă
Article 1033. Valabilitatea în caz de deces sau de pierdere a capacităţii de exerciţiu
Article 1034. Caducitatea ofertei
Article 1035. Acceptarea
Article 1036. Acceptarea ofertei fără termen
Article 1037. Acceptarea ofertei cu termen
Article 1038. Începutul curgerii termenului pentru acceptarea ofertei
Article 1039. Acceptarea tardivă sau cu modificări
Article 1040. Valabilitatea acceptării tardive
Article 1041. Acceptarea cu modificări în relaţiile dintre profesionişti
Article 1042. Acceptarea tacită
Article 1043. Revocarea acceptării
Article 1044. Înscrisul care confirmă încheierea contractului
Article 1045. Contractul multilateral
Article 1046. Încheierea contractului la licitaţie
Article 1047. Momentul şi locul încheierii contractului
Article 1048. Recunoaşterea obligaţiei
Article 1049. Clauzele standard contradictorii
Article 1050. Clauza de integralitate şi clauza privind modificarea scrisă
Article 1051. Contractele care nu sînt încheiate prin ofertă şi acceptare
Chapter IV
RIGHT OF WITHDRAWAL
Section 1
Exercise and Consequence
Article 1052. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ
Article 1053. Exercitarea dreptului de revocare
Article 1054. Termenul de revocare
Article 1055. Informarea adecvată privitoare la dreptul de revocare ADN
Article 1056. Efectele revocării
Article 1057. Obligaţiile profesionistului în cazul revocării
Article 1058. Contractele legate
Section 2
RIght of Withdrawal in case of Distance Contract and Contracts Concluded Outside Commercial Premises
Article 1059. Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale
Article 1060. Termenul de revocare
Article 1061. Omisiunea informaţiilor privind dreptul de revocare
Article 1062. Exercitarea dreptului de revocare
Article 1063. Dispoziţii speciale privind obligaţiile profesionistului în cazul revocării
Article 1064. Obligaţiile consumatorului în cazul revocării contractului
Article 1065. Exceptări de la dreptul de revocare
Section 3
Right of Withdrawal in Vacation Products Contracts and Contracts for their Intermediation
Article 1066. Dreptul de revocare a contractelor privind unele produse de vacanţă şi de intermediere a lor
Article 1067. Termenul de revocare
Article 1068. Exercitarea dreptului de revocare
Chapter V
UNFAIR TERMS
Article 1069. Clauzele care nu au fost negociate individual
Article 1070. Invocarea clauzelor care nu au fost negociate individual
Article 1071. Obligaţia de transparenţă privind clauzele care nu au fost negociate individual
Article 1072. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Article 1073. Clauzele abuzive în contractele dintre profesionişti
Article 1074. Clauzele abuzive în alte contracte
Article 1075. Factorii pentru evaluarea caracterului abuziv
Article 1076. Nulitatea de protecţie
Article 1077. Clauzele considerate abuzive
Article 1078. Clauze considerate abuzive doar în contractele încheiate cu consumatorii
Article 1079. Clauze considerate abuzive în contractele încheiate cu consumatorii chiar dacă au fost negociate
Article 1080. Clauze vădit abuzive privitoare la executarea obligaţiei pecuniare al cărei creditor este un profesionist
Article 1081. Domeniul de aplicare
Chapter VI
EFFECTS OF CONTRACT
Section 1
General Provisions
Article 1082. Întregirea efectelor contractului
Article 1083. Schimbarea excepţională a circumstanţelor
Article 1084. Rezoluţiunea
Article 1085. Rezoluţiunea fără motive
Article 1086. Relativitatea efectelor contractului
Article 1087. Dobîndirea drepturilor şi a obligaţiilor strîns legate de bun
Article 1088. Promise to cause a third party to act eng
Section 2
Simulation
Article 1089. Noţiune
Article 1090. Efecte între părţi
Article 1091. Efecte faţă de terţi
Article 1092. Raporturile cu creditorii
Article 1093. Proba simulaţiei
Article 1094. Prescripţia extinctivă
Article 1095. Domeniul de aplicare
Section 3
Contract for the Benefit of a Third Party
Article 1096. Contractul în folosul unui terţ
Article 1097. Solicitarea executării
Article 1098. Executarea în favoarea stipulantului
Article 1099. Excepţiile opozabile beneficiarului
Chapter VII
INTERPRETATION OF CONTRACT
Article 1100. Principiile interpretării contractului
Article 1101. Factoring influencing the interpretation of a contract eng
Article 1102. Contradicţia în cazul redactării în mai multe limbi
Article 1103. Interpretarea coordonată a clauzelor
Article 1104. Interpretarea clauzelor şi termenilor polisemantici
Article 1105. Clauzele contractului şi exemplul inserat pentru definirea acestora
Article 1106. Limitarea interpretării clauzelor contractului
Article 1107. Interpretarea contractului în folosul părţii defavorizate
TITLE III
TYPES OF OBLIGATIONS
Chapter I
SALE AND PURCHASE
Section 1
General Provisions on Sale and Purchase
Article 1108. Contractul de vînzare-cumpărare
Article 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil
Article 1110. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil
Article 1111. Preţul
Article 1112. Termenul predării bunului
Article 1113. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului
Article 1114. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului
Article 1115. Momentul executării obligaţiei de predare a bunului
Article 1116. Recepţionarea bunului
Article 1117. Viciile materiale ale bunului
Article 1118. Cantitatea bunurilor
Article 1119. Asortimentul bunurilor
Article 1120. Garnitura de bunuri
Article 1121. Ambalajul
Article 1122. Vicii juridice
Article 1123. Limitele drepturilor cumpărătorului rezultate din existenţa viciului
Article 1124. Obligaţia de verificare a existenţei viciului material
Article 1125. Notificarea viciului
Article 1126. Termenul de descoperire a viciilor
Article 1127. Termenul de prescripţie extinctivă
Article 1128. Drepturile cumpărătorului rezultate din existenţa viciului
Article 1129. Obligaţia vînzătorului în cazul evicţiunii
Article 1130. Garanţia comercială
Article 1131. Dreptul de regres faţă de vînzătorii profesionişti anteriori din lanţul de distribuţie a bunului pentru consum
Article 1132. Termenul de valabilitate a bunului
Article 1133. Obligaţia de conservare a bunului vîndut
Article 1134. Dreptul de înstrăinare a bunului
Article 1135. Aplicarea dispoziţiilor privind viciile în cazul altor contracte translative de proprietate cu titlu oneros
Section 2
Repurchase
Article 1136. Dispoziţii generale cu privire la răscumpărare
Article 1137. Soarta accesoriilor
Article 1138. Preţul de răscumpărare
Article 1139. Repararea prejudiciului cauzat pînă la răscumpărare
Article 1140. Efectele dispunerii de bun pînă la răscumpărare
Article 1141. Termenul de răscumpărare
Section 3
Option
Article 1142. Opţiunea
Section 4
Preemption Right
Article 1143. Dreptul de preemţiune
Article 1144. Cumpărarea în baza dreptului de preemţiune
Article 1145. Obligaţia de informare
Article 1146. Exercise of a preemption right eng
Article 1147. Condiţiile speciale ale vînzării
Article 1148. Concursul dintre titularii dreptului de preemţiune
Article 1149. Inopozabilitatea clauzei de neaplicare a dreptului de preemţiune
Article 1150. Executarea obligaţiilor suplimentare
Section 5
Purchase upon Trial or Sight
Article 1151. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare de probă sau la vedere
Article 1152. Termenul de consimţire
Section 6
Sale of Litigious Rights
Article 1153. Dreptul litigios
Article 1154. Interdicţia de a dobîndi drepturi litigioase
Article 1155. Dreptul debitorului de a se elibera
Section 7
Sale and Purchase of Consumer Goods
Article 1156. Domeniul de aplicare
Article 1157. Momentul existenţei viciului şi inversarea sarcinii probaţiunii
Article 1158. Predarea bunului către consumator şi rezoluţiunea
Article 1159. Trecerea riscului
Article 1160. Dispoziţii speciale pentru garanţiile comerciale
Article 1161. Oferta publică a bunurilor
Article 1162. Vînzarea bunului cu utilizarea aparatelor automate
Article 1163. Preţul bunului pentru consum
Article 1164. Preschimbarea bunului cumpărat pentru consum
Article 1165. Excluderea sau limitarea drepturilor rezultate din existenţa viciului
Article 1166. Dreptul la rezoluţiune al consumatorului
Section 8
Sale and Purchase of Immovable Property
Article 1167. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil fără indicarea suprafeţei
Article 1168. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil cu indicarea suprafeţei
Article 1169. Predarea bunului imobil
Article 1170. Contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcţie
Article 1171. Conţinutul contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcţie şi obligaţiile de informare ale vînzătorului
Article 1172. Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate şi actele de dispoziţie ale cumpărătorului
Article 1173. Limitări privind efectuarea plăţilor în temeiul contractului
Article 1174. Riscurile, executarea şi finalizarea lucrărilor de construire
Article 1175. Clauza privind contul fiduciar de sechestru
Article 1176. Protecţia cumpărătorului în cazul insolvabilităţii vînzătorului
Section 9
Auction Sale
Article 1177. Modalitatea vînzării la licitaţie
Article 1178. Stabilirea preţului sau altor condiţii
Article 1179. Dreptul de a nu denunţa identitatea
Article 1180. Interdicţia privind retragerea ofertei
Article 1181. Momentul vînzării
Article 1182. Întocmirea contractului de vînzare a imobilului
Article 1183. Consecinţele neachitării preţului de către adjudecatar
Article 1184. Dreptul adjudecatarului la despăgubiri
Section 10
Sale and Purchase of Enterprise as a Single Complex
Article 1185. Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii
Article 1186. Forma contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii
Article 1187. Evaluarea patrimoniului întreprinderii
Article 1188. Drepturile creditorilor
Article 1189. Predarea întreprinderii
Article 1190. Trecerea dreptului de proprietate
Section 11
Sale and Purchase with Retention of Title
Article 1191. Rezerva proprietăţii
Article 1192. Opozabilitatea rezervei proprietăţii faţă de terţi
Article 1193. Dreptul special de rezoluţiune al vînzătorului
Article 1194. Recuperarea bunului de către vînzător
Chapter II
EXCHANGE
Article 1195. Contractul de schimb
Article 1196. Regulile aplicabile schimbului
Article 1197. Compensarea diferenţei de valoare
Chapter III
DONATION
Article 1198. Contractul de donaţie
Article 1199. Oferta de donaţie
Article 1200. Forma contractului şi a antecontractului de donaţie
Article 1201. Obligaţia notarului de informare precontractuală
Article 1202. Contractul de donaţie sub formă de plăţi periodice
Article 1203. Inadmisibilitatea donaţiei
Article 1204. Donaţia condiţionată
Article 1205. Lipsa obligaţiei de a plăti dobîndă de întîrziere sau penalităţi
Article 1206. Răspunderea donatorului pentru viciul bunului donat
Article 1207. Irevocabilitatea donaţiei şi excepţiile sale
Article 1208. Termenul de revocare a donaţiei
Article 1209. Efectele revocării donaţiei
Article 1210. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine
Article 1211. Revocarea donaţiei în caz de stare de nevoie
Article 1212. Dreptul de revocare din alte motive întemeiate
Chapter IV
TRANSFER OF PROPERTY SUBJECT TO LIFE MAINTENANCE
Article 1213. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Article 1214. Forma contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Article 1215. Întinderea obligaţiei de întreţinere
Article 1216. Modificarea contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Article 1217. Garanţii pentru beneficiarul întreţinerii
Article 1218. Riscul pieirii bunului
Article 1219. Rezoluţiunea înstrăinării bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Article 1220. Efectele rezoluţiunii înstrăinării bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Article 1221. Efectele decesului dobînditorului
Chapter V
ANNUITY
Article 1222. Renta
Article 1223. Termenul rentei
Article 1224. Forma contractului de rentă
Article 1225. Cuantumul rentei
Article 1226. Plata rentei
Article 1227. Interdicţia înstrăinării bunurilor primite de debirentier
Article 1228. Schimbarea formei de plată a rentei
Article 1229. Păstrarea obligaţiei în cazul pieirii ori deteriorării fortuite a bunului
Article 1230. Rezoluţiunea rentei la cererea persoanei care are dreptul la întreţinere
Article 1231. Rezoluţiunea rentei de către una dintre părţi
Article 1232. Stipularea caracterului insesizabil al rentei
Article 1233. Consecinţele decesului debirentierului
Chapter VI
FREE USE (COMMODATUM)
Article 1234. Contractul de comodat
Article 1235. Răspunderea comodantului
Article 1236. Uzura bunului
Article 1237. Obligaţiile comodatarului
Article 1238. Răspunderea comodatarului
Article 1239. Obligaţia de restituire a bunului
Article 1240. Retenţia bunului
Article 1241. Dreptul la rezoluţiunea comodatului
Chapter VII
LOAN
Article 1242. Contractul de împrumut
Article 1243. Neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut
Article 1244. Dobînda în baza contractului de împrumut
Article 1245. Rezoluţiunea pentru înrăutăţirea situaţiei împrumutatului
Article 1246. Destinaţia împrumutului
Article 1247. Restituirea împrumutului
Article 1248. Efectele nerestituirii împrumutului
Article 1249. Efectele nerespectării obligaţiilor de garantare a executării
Article 1250. Răspunderea împrumutătorului pentru viciile bunului
Chapter VIII
LEASE
Article 1251. Contractul de locaţiune
Article 1252. Forma contractului de locaţiune
Article 1253. Termenul maxim al locaţiunii
Article 1254. Caracteristicile bunului închiriat
Article 1255. Reducerea chiriei din cauza viciului bunului închiriat
Article 1256. Repararea prejudiciului cauzat de viciile bunului închiriat
Article 1257. Efectele cunoaşterii viciului de către locatar
Article 1258. Nulitatea clauzei privind exonerarea de răspundere sau diminuarea ei
Article 1259. Răspunderea locatorului pentru fapta terţului
Article 1260. Efectele întîrzierii sau ale refuzului predării bunului închiriat
Article 1261. Interdicţia schimbării formei sau destinaţiei bunului închiriat
Article 1262. Modul de plată a chiriei
Article 1263. Temeiurile şi condiţiile de modificare a chiriei
Article 1264. Obligaţiile locatarului
Article 1265. Răspunderea pentru uzura bunului închiriat
Article 1266. Obligaţia locatarului în raport cu alţi locatari
Article 1267. Dreptul locatarului în cazul deranjării folosinţei sale de către un alt locatar
Article 1268. Dreptul locatorului de a verifica bunul închiriat şi de a efectua lucrări asupra lui
Article 1269. Repararea prejudiciului suferit de locator
Article 1270. Sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii
Article 1271. Acţiunile directe contra sublocatarului
Article 1272. Efectele neexecutării obligaţiilor de către sublocatar
Article 1273. Efectele neexecutării obligaţiilor de către locator
Article 1274. Obligaţia efectuării reparaţiei capitale
Article 1275. Obligaţia locatarului de a informa
Article 1276. Efectele schimbării proprietarului bunului închiriat
Article 1277. Efectele exproprierii bunului închiriat
Article 1278. Decesul locatarului sau al locatorului
Article 1279. Încetarea locaţiunii
Article 1280. Prelungirea contractului de locaţiune
Article 1281. Rezoluţiunea locaţiunii
Article 1282. Rezoluţiunea locaţiunii din iniţiativa locatorului
Article 1283. Rezoluţiunea locaţiunii din iniţiativa locatarului
Article 1284. Restituirea bunului închiriat
Article 1285. Soarta îmbunătăţirilor bunului închiriat
Article 1286. Consecinţele nerestituirii la timp a bunului închiriat
Article 1287. Limitarea dreptului de a cere chiria ratată
Chapter IX
AGRICULTURAL LEASE
Section 1
General Provisions
Article 1288. Contractul de arendă
Section 2
Rise, Amendment and End of Agricultural Lease
Article 1289. Încheierea contractului de arendă
Article 1290. Descrierea bunului agricol arendat
Article 1291. Termenul arendei
Article 1292. Prelungirea contractului de arendă
Article 1293. Notarea arendei, înregistrarea arendei
Article 1294. Înregistrarea arendei în registrul contractelor de arendă
Section 3
Rights and Obligations of Parties to Agricultural Lease Contract
Article 1295. Drepturile părţilor
Article 1296. Obligaţiile părţilor
Article 1297. Încetarea arendei
Article 1298. Rezoluţiunea arendei
Article 1299. Consecinţele rezoluţiunii arendei unui teren
Section 4
Rent for Agricultural Land. Amount and Terms of Payment. Sub-lease of Agricultural Land
Article 1300. Plata pentru arenda terenurilor agricole
Article 1301. Repartizarea contractuală a riscurilor
Article 1302. Reducerea arendei
Article 1303. Dreptul de amanet al arendatorului
Article 1304. Subarenda terenurilor agricole
Section 5
Manner of Use of Lease Agricultural Property
Article 1305. Transmiterea bunurilor agricole în arendă
Article 1306. Cumpărarea bunului agricol de către arendaş
Article 1307. Restituirea bunurilor agricole arendate
Section 6
Lease of Agricultural Land of State or Local Public Authorities
Article 1308. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale
Section 7
Specific Rules of Lease of Agricultural Property other than Land
Article 1309. Modul de calculare a plăţii pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile
Article 1310. Modul de achitare a plăţii pentru arendă
Article 1311. Folosirea bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile
Article 1312. Reparaţia capitală
Article 1313. Expirarea termenului arendei bunurilor agricole, altele decît terenurile. Restituirea bunurilor
Chapter X
LEASING
Article 1314. Contractul de leasing
Article 1315. Domeniul de aplicare
Article 1316. Dreptul locatorului la informare. Schimbarea situaţiei materiale a locatarului
Article 1317. Încheierea, forma şi conţinutul contractului de leasing
Article 1318. Bunul transmis în leasing
Article 1319. Dreptul de alegere al locatarului
Article 1320. Drepturile locatarului faţă de vînzător
Article 1321. Dreptul de proprietate asupra bunului şi opozabilitatea leasingului
Article 1322. Limitele răspunderii locatorului în contractul de leasing
Article 1323. Suportarea riscului şi a costurilor
Article 1324. Asigurarea bunului
Article 1325. Actele de dispoziţie privitoare la drepturile rezultate din contractul de leasing
Article 1326. Exercitarea opţiunii de dobîndire a proprietăţii
Article 1327. Obligaţiile în caz de restituire a bunului
Article 1328. Accelerarea scadenţei ratelor de leasing rămase şi rezoluţiunea leasingului
Chapter XI
WORKS AND PROVISION OF SERVICES
Section 1
General Provisions on Works and Provision of Services
Article 1329. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor
Article 1330. Retribuţia
Article 1331. Devizul estimativ
Article 1332. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului
Article 1333. Preţ forfetar
Article 1334. Prestaţia personală
Article 1335. Obligaţiile precontractuale de informare
Article 1336. Obligaţia de informare a beneficiarului
Article 1337. Obligaţia de cooperare
Article 1338. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Article 1339. Obligaţia de a atinge rezultatul
Article 1340. Instrucţiunile beneficiarului
Article 1341. Obligaţia contractuală de a informa a antreprenorului sau prestatorului
Article 1342. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator
Article 1343. Folosirea bunurilor beneficiarului
Article 1344. Modificarea unilaterală a contractului
Article 1345. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor
Article 1346. Drepturile antreprenorului sau ale prestatorului în cazul neacceptării lucrării sau serviciului oferit
Article 1347. Obligaţia beneficiarului de a notifica neexecutarea anticipată
Article 1348. Rezoluţiunea de către beneficiar
Article 1349. Rezoluţiunea de către antreprenor sau prestator
Article 1350. Decesul beneficiarului
Article 1351. Decesul sau instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa antreprenorului sau a prestatorului
Section 2
Works
Article 1352. Contractul de antrepriză
Article 1353. Transferarea dreptului de proprietate
Article 1354. Garanţie împotriva viciilor
Article 1355. Depăşirea esenţială a devizului
Article 1356. Obligaţiile de informare ale antreprenorului
Article 1357. Dreptul antreprenorului la rezoluţiune
Article 1358. Dreptul de retenţie şi de gaj al antreprenorului
Article 1359. Instituirea ipotecii asupra terenului de construcţie
Article 1360. Termenul de executare a contractului de antrepriză
Article 1361. Efectele imposibilităţii terminării lucrării
Article 1362. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului
Article 1363. Recepţionarea
Article 1364. Documentarea recepţionării
Article 1365. Reclamaţiile
Article 1366. Remedierea viciilor
Article 1367. Dreptul antreprenorului în cazul realizării unei noi lucrări
Article 1368. Dreptul clientului de a remedia viciul
Article 1369. Rezoluţiunea antreprizei din cauza viciilor
Article 1370. Diminuarea valorii lucrării
Article 1371. Efectele vicleniei
Article 1372. Achitarea retribuţiei conform contractului de antrepriză
Article 1373. Economia antreprenorului
Article 1374. Termenul de descoperire a viciilor şi prescripţia în contractul de antrepriză
Section 3
Provision of Services
Article 1375. Contractul de prestări servicii
Article 1376. Termenul de plată
Article 1377. Întîrzierea preluării serviciilor
Article 1378. Asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor
Article 1379. Încetarea raporturilor din contractul de prestări servicii
Article 1380. Termenul de rezoluţiune
Article 1381. Contractele de prestări servicii pe termen lung
Article 1382. Prelungirea tacită a contractului de prestări servicii
Article 1383. Adeverinţa despre munca depusă de prestator
Section 4
Design Services
Article 1384. Domeniul de aplicare
Article 1385. Obligaţia precontractuală de informare
Article 1386. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Article 1387. Conformitatea
Article 1388. Predarea proiectului
Article 1389. Datele
Article 1390. Limitarea răspunderii
Section 5
Information and Advice Services
Article 1391. Domeniul de aplicare
Article 1392. Obligaţia de colectare a datelor preliminare
Article 1393. Obligaţia de a obţine şi a utiliza cunoştinţele specializate
Article 1394. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Article 1395. Conformitatea
Article 1396. Datele
Article 1397. Conflictul de interese
Article 1398. Relevanţa competenţei clientului
Article 1399. Legătura cauzală
Section 6
Treatment Services
Article 1400. Domeniul de aplicare
Article 1401. Examinarea preliminară
Article 1402. Obligaţiile privind instrumentele, medicamentele, materialele, instalaţiile şi încăperile
Article 1403. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Article 1404. Obligaţia de informare
Article 1405. Obligaţia de informare în cazul tratamentului care nu este necesar sau al tratamentului experimental
Article 1406. Excepţiile de la obligaţia de informare
Article 1407. Obligaţia de a nu trata fără consimţămînt
Article 1408. Datele
Article 1409. Mijloacele juridice de apărare în caz de neexecutare
Article 1410. Obligaţiile instituţiilor medico-sanitare
Chapter XII
CARRIAGE
Section 1
General Provisions on Carriage
Article 1411. Contractul de transport
Article 1412. Obligaţia de a încheia contract de transport
Article 1413. Transportul succesiv şi transportul combinat
Article 1414. Substituirea transportatorului
Article 1415. Termenul transportării pasagerului sau a bunului
Article 1416. Taxa de transport
Section 2
Carriage of Persons
Article 1417. Biletul (titlu de călătorie)
Article 1418. Contractul de navlosire (charter)
Article 1419. Întinderea obligaţiei
Article 1420. Răspunderea transportatorului
Article 1421. Răspunderea transportatorului pentru bagaje
Article 1422. Pretenţii privind bagajele
Article 1423. Răspunderea transportatorului în cazul transportului succesiv sau combinat de persoane
Article 1424. Răspunderea solidară a transportatorului şi a transportatorului de fapt
Article 1425. Excepţii de la limitarea de răspundere a transportatorului
Article 1426. Obligaţiile pasagerilor
Article 1427. Răspunderea navlositorului
Article 1428. Răspunderea pasagerului
Article 1429. Rezoluţiunea contractului de transport de persoane
Article 1430. Dispoziţii aplicabile transportului de bagaje
Section 3
Carriage of Property
§1. Formation and Performance of Contract of Carriage of Property
Article 1431. Transportul cu cîteva vehicule
Article 1432. Forma contractului de transport
Article 1433. Întocmirea scrisorii de trăsură
Article 1434. Conţinutul scrisorii de trăsură
Article 1435. Incorectitudinea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură
Article 1436. Obligaţiile transportatorului la preluarea bunului
Article 1437. Răspunderea expeditorului pentru ambalaj
Article 1438. Anexele la scrisoarea de trăsură
Article 1439. Efectele semnării scrisorii de trăsură
Article 1440. Dreptul de rezoluţiune a contractului de transport de către expeditor
Article 1441. Dreptul expeditorului de a dispune de bun
Article 1442. Scrisoarea de trăsură negociabilă
Article 1443. Drepturile destinatarului la recepţionarea bunului
Article 1444. Imposibilitatea executării contractului
Article 1445. Circumstanţele care împiedică predarea bunului
Article 1446. Dreptul transportatorului la compensarea cheltuielilor de îndeplinire a indicaţiilor expeditorului
Article 1447. Dreptul de retenţie asupra bunului
§2. Liability of the Carrier
Article 1448. Temeiul răspunderii transportatorului
Article 1449. Exonerarea de răspundere
Article 1450. Sarcina probaţiunii
Article 1451. Încălcarea termenului de livrare a bunului
Article 1452. Prezumţia pierderii bunului
Article 1453. Livrarea bunului fără preluarea rambursului
Article 1454. Regulile de expediere a bunurilor periculoase
Article 1455. Determinarea valorii bunului la pierderea lui şi plata despăgubirilor
Article 1456. Declararea valorii bunului
Article 1457. Răspunderea pentru deteriorarea bunului
Article 1458. Interesul special al expeditorului
Article 1459. Dreptul la dobînzi al celui îndreptăţit să dispună
Article 1460. Dreptul transportatorului în cazul unor pretenţii extracontractuale
Article 1461. Interzicerea exonerării transportatorului de răspundere
§3. Claims and Actions
Article 1462. Prezentarea pretenţiilor
Article 1463. Termenul de prescripţie în raporturile de transport
§4. Provisions on Carriage by Successive Carriers
Article 1464. Răspunderea transportatorilor succesivi
Article 1465. Preluarea bunului de la transportatorul anterior
Article 1466. Înaintarea pretenţiilor contra transportatorilor succesivi
Article 1467. Dreptul de regres
Article 1468. Incapacitatea de plată a unuia din transportatori
Article 1469. Excepţiile opuse în cazul acţiunii în regres
Article 1470. Dreptul transportatorilor de a deroga de la dispoziţiile prezentului cod
Article 1471. Nulitatea convenţiilor
Chapter XIII
MANDATE
Article 1472. Contractul de mandat
Article 1473. Acceptarea mandatului
Article 1474. Forma mandatului
Article 1475. Mandatul special şi mandatul general
Article 1476. Remunerarea mandatarului
Article 1477. Remunerarea mandatarului după încetarea contractului de mandat
Article 1478. Împuternicirile mandatarului
Article 1479. Obligaţia de a acţiona în interesul mandantului
Article 1480. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Article 1481. Transmiterea executării mandatului către un terţ
Article 1482. Desemnarea mai multor mandatari
Article 1483. Dubla reprezentare
Article 1484. Încheierea unui act cu sine însuşi
Article 1485. Abaterea de la indicaţiile mandantului
Article 1486. Cererea de a se da o indicaţie
Article 1487. Consecinţele neprimirii indicaţiei
Article 1488. Lipsa timpului pentru a cere sau a aştepta o indicaţie
Article 1489. Modificări ale contractului de mandat
Article 1490. Obligaţia prezentării informaţiilor şi a dării de seamă despre executarea mandatului
Article 1491. Confidenţialitatea informaţiei cunoscute de mandatar
Article 1492. Obligaţia mandatarului de a preda către mandant rezultatele executării
Article 1493. Interdicţia de a folosi informaţia sau bunurile în interes propriu
Article 1494. Protecţia drepturilor mandantului
Article 1495. Compensarea cheltuielilor efectuate de mandatar
Article 1496. Repararea prejudiciului cauzat mandatarului
Article 1497. Solidaritatea mandanţilor
Article 1498. Răspunderea mandatarului în cazul mandatului gratuit
Article 1499. Rezoluţiunea şi revocarea mandatului
Article 1500. Decesul sau instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa mandantului
Article 1501. Încetarea raporturilor contractuale prin decesul mandatarului
Article 1502. Încetarea raportului de mandat în caz de pluralitate de mandatari
Chapter XIV
FIDUCIARY ADMINISTRATION
Article 1503. Contractul de administrare fiduciară
Article 1504. Forma contractului de administrare fiduciară
Article 1505. Obiectul administrării fiduciare
Article 1506. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar
Article 1507. Remuneraţia, cheltuielile şi fructele
Article 1508. Răspunderea administratorului fiduciar
Article 1509. Indicarea calităţii de administrator fiduciar la încheierea actelor juridice
Article 1510. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la mandat
Chapter XV
COMMISSION
Article 1511. Contractul de comision
Article 1512. Executarea obligaţiilor de către comisionar
Article 1513. Remuneraţia comisionarului
Article 1514. Abaterea de la indicaţiile comitentului
Article 1515. Dreptul asupra bunului care este obiectul actului juridic
Article 1516. Dreptul de retenţie al comisionarului
Article 1517. Executarea actului juridic încheiat de comisionar
Article 1518. Obligaţia comisionarului de a asigura bunul comitentului
Article 1519. Darea de seamă a comisionarului
Article 1520. Recepţionarea executării de către comitent
Article 1521. Compensarea cheltuielilor comisionarului
Article 1522. Rezoluţiunea comisionului din iniţiativa comitentului
Article 1523. Rezoluţiunea comisionului de către comisionar
Article 1524. Dispoziţia asupra bunurilor comitentului
Chapter XVI
EXPEDITION
Article 1525. Contractul de expediţie
Article 1526. Diligenţa expeditorului
Article 1527. Obligaţiile clientului
Article 1528. Verificarea sau transportarea bunului de către expeditor
Article 1529. Obligaţia de asigurare a bunului
Article 1530. Determinarea stării bunului la destinaţie
Article 1531. Aplicarea dispoziţiilor cu privire la transport
Article 1532. Dreptul expeditorului de a efectua transportul cu forţe proprii
Article 1533. Răspunderea expeditorului
Article 1534. Dreptul de subrogare al clientului
Article 1535. Cauzarea prejudiciului de către un terţ
Article 1536. Plata remuneraţiei
Chapter XVII
STORAGE
Section 1
Common Provisions
Article 1537. Contractul de depozit
Article 1538. Refuzul de a preda sau de a primi bunul
Article 1539. Remunerarea depozitarului
Article 1540. Obligaţia de păstrare a bunului
Article 1541. Interdicţia solicitării probei calităţii de proprietar
Article 1542. Inadmisibilitatea transmiterii bunului spre depozitare unui terţ
Article 1543. Inadmisibilitatea folosirii bunului depozitat
Article 1544. Modificarea condiţiilor de depozitare
Article 1545. Reparaţia prejudiciului cauzat depozitarului prin caracteristicile bunului
Article 1546. Obligaţia de restituire
Article 1547. Dreptul de a ridica bunul depozitat
Article 1548. Obligaţia de a-şi ridica bunul depozitat
Article 1549. Obligaţia de informare după depozitare
Article 1550. Locul restituirii bunului depozitat
Article 1551. Obligaţia de a remite fructele bunului depozitat
Article 1552. Costurile restituirii
Article 1553. Răspunderea depozitarului în cazul încălcării termenului de ridicare a bunului
Article 1554. Obligaţia de a plăti remuneraţie
Article 1555. Dreptul de retenţie a bunurilor depozitate
Article 1556. Depozitarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen
Section 2
Hotel Storage
Article 1557. Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel
Article 1558. Răspunderea limitată
Article 1559. Răspunderea nelimitată
Article 1560. Lipsa răspunderii
Article 1561. Obligaţiile hotelierului
Article 1562. Punerea la dispoziţia clienţilor a casei de valori
Article 1563. Decăderea din dreptul la repararea prejudiciului
Article 1564. Dreptul de retenţie
Article 1565. Valorificarea bunurilor
Article 1566. Localuri asimilate hotelurilor
Section 3
Contractual Sequester
Article 1567. Sechestrul convenţional
Article 1568. Alegerea depozitarului în cazul sechestrului convenţional
Article 1569. Drepturile depozitarului însărcinat cu sechestru convenţional
Article 1570. Încheierea sechestrului convenţional
Article 1571. Darea de seamă
Article 1572. Domeniul de aplicare
Chapter XVIII
WAREHOUSING
Article 1573. Normele aplicabile raporturilor de magazinaj
Article 1574. Obligaţia de diligenţă a magazinerului
Article 1575. Constatarea cantităţii şi felului bunurilor
Article 1576. Dreptul de inspectare a bunurilor
Article 1577. Obligaţia de informare
Article 1578. Răspunderea magazinerului
Article 1579. Înmagazinarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen
Article 1580. Vînzarea, în cazul degradării, a bunului înmagazinat
Article 1581. Recipisa de magazinaj
Article 1582. Conţinutul recipisei de magazinaj
Article 1583. Dreptul de grevare a bunului înmagazinat
Article 1584. Andosarea recipisei de magazinaj
Article 1585. Răspunderea magazinerului în cazul andosării
Article 1586. Livrarea bunurilor în cazul recipisei la ordin
Article 1587. Distrugerea sau pierderea recipisei de înmagazinare
Article 1588. Remiterea gajului asupra bunului înmagazinat
Article 1589. Dreptul de gaj al magazinerului
Article 1590. Dreptul magazinerului de a cere ridicarea bunului înmagazinat
Article 1591. Vînzarea bunului la licitaţie
Chapter XIX
TRAVEL PACKAGE SERVICES AND VACATION PRODUCTS
Section 1
Travel Package Services, Associated Travel Services and their Intermediation
Article 1592. Contractul privind pachetul de servicii de călătorie
Article 1593. Delimitarea de intermediere
Article 1594. Procese de rezervare online asociate
Article 1595. Informaţii precontractuale
Article 1596. Caracterul obligatoriu al informaţiilor precontractuale şi încheierea contractului
Article 1597. Conţinutul contractului şi documentele care trebuie furnizate înainte de începerea călătoriei
Article 1598. Sarcina probei
Article 1599. Cesiunea contractului
Article 1600. Modificarea preţului contractului
Article 1601. Modificările semnificative ale condiţiilor contractului
Article 1602. Rezoluţiunea înainte de începerea călătoriei
Article 1603. Drepturile călătorului în caz de viciu al serviciilor de călătorie
Article 1604. Prescripţia extinctivă privind pretenţiile călătorului
Article 1605. Dreptul călătorului la remedierea viciului
Article 1606. Dreptul călătorului la rezoluţiune pentru motiv de viciu
Article 1607. Dreptul călătorului la reducerea preţului
Article 1608. Dreptul călătorului la despăgubiri
Article 1609. Notificarea viciilor de către călător
Article 1610. Admiterea limitării răspunderii. Corelaţia cu alte reglementări
Article 1611. Obligaţia organizatorului de a acorda asistenţă
Article 1612. Garanţiile contra insolvabilităţii
Article 1613. Intermedierea contractelor privind pachetul de servicii de călătorie
Article 1614. Intermedierea serviciilor de călătorie asociate
Article 1615. Răspunderea pentru erorile de rezervare
Article 1616. Dreptul de regres al profesionistului
Article 1617. Excluderea eludărilor şi a derogărilor
Section 2
Certain Vacation Products and their Intermediation
Article 1618. Contractul privind cazarea periodică
Article 1619. Alte contracte aferente produselor de vacanţă şi domeniul de aplicare
Article 1620. Publicitatea
Article 1621. Informaţiile precontractuale
Article 1622. Informarea despre dreptul de revocare şi despre interzicerea plăţilor în avans, confirmarea informării
Article 1623. Limba contractului şi informaţiilor furnizate
Article 1624. Forma şi clauzele contractului
Article 1625. Interzicerea plăţilor în avans
Article 1626. Dispoziţii speciale aplicabile contractului privind cazarea periodică
Article 1627. Contractele legate
Chapter XX
SURETYSHIP AND OTHER PERSONAL SECURITY
Section 1
General Provisions
Article 1628. Felurile garanţiilor personale
Article 1629. Prezumţia de fidejusiune
Article 1630. Pluralitatea de debitori în scop de garanţie
Article 1631. Scrisoarea de confort
Article 1632. Aplicarea prezentului capitol faţă de anumite garanţii personale
Article 1633. Temeiurile de apariţie a garanţiilor personale
Article 1634. Forma în care se asumă garanţia personală
Article 1635. Stingerea fidejusiunii prin deces
Section 2
Suretyship
Article 1636. Obligaţia garantată prin fidejusiune
Article 1637. Caracterul accesoriu al obligaţiei fidejusorului
Article 1638. Dreptul fidejusorului de a invoca excepţiile debitorului
Article 1639. Limitele garanţiei
Article 1640. Obligaţia solidară a fidejusorului
Article 1641. Obligaţia subsidiară a fidejusorului
Article 1642. Obligaţia creditorului de a notifica
Article 1643. Termenul-limită de a cere executarea
Article 1644. Limitele fidejusiunii globale fără termen-limită
Article 1645. Reducerea drepturilor creditorului
Article 1646. Cererea fidejusorului de a fi eliberat
Article 1647. Notificarea şi cererea fidejusorului înainte de executare
Article 1648. Drepturile fidejusorului după executare
Section 3
Independent Personal Security
Article 1649. Caracterul autonom
Article 1650. Notificarea debitorului de către garant
Article 1651. Executarea de către garant
Article 1652. Garanţia personală autonomă la prima cerere
Article 1653. Solicitarea vădit abuzivă sau frauduloasă
Article 1654. Dreptul de restituire în regres al garantului
Article 1655. Termenul-limită de a cere executarea
Article 1656. Cesiunea drepturilor rezultate din garanţie
Article 1657. Drepturile garantului după executare
Section 4
Common Provisions for Plurality of Guarantors
Article 1658. Răspunderea solidară faţă de creditor
Article 1659. Regresul intern
Article 1660. Regresul împotriva debitorului
Article 1661. Aplicarea dispoziţiilor legale privind solidaritatea debitorilor
Section 5
Special Provisions for Personal Security Granted by Consumers
Article 1662. Domeniul de aplicare
Article 1663. Obligaţiile precontractuale ale creditorului
Article 1664. Natura răspunderii fidejusorului
Article 1665. Obligaţiile creditorului de informare anuală
Article 1666. Dreptul de a limita fidejusiunea cu termen-limită
Chapter XXI
INTERMEDIATION
Section 1
General Provisions on Intermediation
Article 1667. Contractul de intermediere
Article 1668. Plata remuneraţiei pentru intermediere
Article 1669. Dreptul la alte remuneraţii
Article 1670. Contractul de intermediere exclusivă
Article 1671. Rezoluţiunea contractului de intermediere
Article 1672. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor la despăgubire
Section 2
Intermediation of Residential Leases
Article 1673. Reglementările aplicabile intermedierii închirierii de locuinţe
Article 1674. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor de despăgubire ale intermediarului locativ
Section 3
Intermediation of Loan
Article 1675. Reglementările aplicabile intermedierii împrumutului
Article 1676. Forma şi conţinutul contractului de intermediere a împrumutului
Article 1677. Remuneraţia intermediarului împrumutului
Section 4
Commercial Intermediation
Article 1678. Dispoziţii generale cu privire la intermedierea comercială
Article 1679. Textul final al contractului
Article 1680. Angajamentul specificat
Article 1681. Păstrarea mostrelor
Article 1682. Lipsa împuternicirilor de acceptare a plăţilor
Article 1683. Răspunderea intermediarului comercial
Article 1684. Dreptul de a pretinde ambelor părţi remuneraţie
Article 1685. Registrul intermediarului comercial
Article 1686. Prezentarea extraselor din registrul intermediarului comercial
Chapter XXII
CONTRACTS FOR THE MARKETING OF PRODUCTS OF ANOTHER
Section 1
Common Provisions
Article 1687. Domeniul de aplicare
Article 1688. Obligaţia de informare înaintea încheierii contractului
Article 1689. Obligaţia de cooperare
Article 1690. Obligaţia de informare în timpul executării contractului
Article 1691. Obligaţia de confidenţialitate
Article 1692. Încetarea în cazul contractului pe termen determinat
Article 1693. Încetarea în cazul contractului pe termen nedeterminat
Article 1694. Despăgubirile pentru rezoluţiunea fără respectarea termenului de notificare
Article 1695. Rezoluţiunea pentru neexecutare
Article 1696. Compensaţia pentru fondul comercial
Article 1697. Stocul, piesele de schimb şi materialele
Article 1698. Dreptul de retenţie
Article 1699. Actul semnat disponibil la cerere
Article 1700. Obligaţia de neconcurenţă
Section 2
Commercial Agency
Article 1701. Contractul de agenţie comercială
Article 1702. Obligaţia agentului comercial de a negocia şi încheia contracte
Article 1703. Informarea de către agentul comercial pe perioada executării
Article 1704. Evidenţa agentului comercial
Article 1705. Dreptul la comision pe durata agenţiei comerciale
Article 1706. Dreptul la comision după încetarea agenţiei comerciale
Article 1707. Scadenţa comisionului
Article 1708. Stingerea dreptului la comision
Article 1709. Obligaţiile de informare ale principalului
Article 1710. Evidenţa ţinută de principal
Article 1711. Valoarea compensaţiei
Article 1712. Clauza del credere
Section 3
Professional Commission
Article 1713. Dispoziţii generale cu privire la comisionarul profesionist
Article 1714. Obligaţiile comisionarului
Article 1715. Efectele nerespectării indicaţiilor comitentului
Article 1716. Limitele preţului
Article 1717. Încheierea convenţiei în condiţii mai avantajoase
Article 1718. Remunerarea comisionarului
Article 1719. Produsul deteriorat sau viciat
Article 1720. Răspunderea comisionarului pentru produs
Article 1721. Avansul şi creditul la executarea contractului de comision
Article 1722. Contracte similare
Section 4
Franchising
Article 1723. Contractul de franciză
Article 1724. Informarea înaintea încheierii contractului
Article 1725. Obligaţia de cooperare
Article 1726. Drepturile de proprietate intelectuală asupra obiectului şi know-how-ul
Article 1727. Asistenţa
Article 1728. Furnizarea
Article 1729. Obligaţia de informare a francizorului pe durata executării
Article 1730. Avertizarea privind capacitatea redusă de furnizare
Article 1731. Reputaţia reţelei şi publicitatea
Article 1732. Comisioane, redevenţe şi alte plăţi periodice
Article 1733. Obligaţia de informare a francizatului în decursul executării
Article 1734. Metodele activităţii comerciale şi indicaţiile
Article 1735. Inspecţia
Section 5
Distribution
Article 1736. Contractul de distribuţie
Article 1737. Obligaţia de a furniza produsele şi materialele publicitare şi de a menţine reputaţia
Article 1738. Informarea de către furnizor pe perioada executării
Article 1739. Avertizarea de către furnizor privind capacitatea scăzută de furnizare
Article 1740. Obligaţiile distribuitorului în contractele de distribuţie exclusivă şi în contractele de distribuţie selectivă
Chapter XXIII
BANKING AND NON-BANKING CONTRACTS AND OPERATIONS
Section 1
Bank Deposit
Article 1741. Contractul de depozit bancar
Article 1742. Forma contractului de depozit bancar
Article 1743. Dobînda
Article 1744. Ordinea calculării şi plăţii dobînzii
Article 1745. Secretul bancar
Article 1746. Depozitul la termen şi depozitul la vedere
Section 2
Banking Current Account
Article 1747. Contractul de cont curent bancar
Article 1748. Dispunerea de sumele băneşti aflate în cont
Article 1749. Cotitularii de cont
Article 1750. Ordinele şi indicaţiile clientului
Article 1751. Contabilitatea operaţiunilor şi extrasele din cont
Article 1752. Creanţele reciproce ale băncii şi ale clientului
Article 1753. Rezoluţiunea contractului de cont curent
Article 1754. Obligaţia de confidenţialitate
Article 1755. Încasarea şi achitarea cecurilor
Section 3
Trust Account
Article 1756. Contul fiduciar
Article 1757. Contractul de cont fiduciar de sechestru
Article 1758. Condiţiile efectuării transferului
Article 1759. Obligaţiile băncii la recepţionarea dovezilor îndeplinirii condiţiilor
Article 1760. Regimul sechestrului
Article 1761. Închiderea contului fiduciar de sechestru
Article 1762. Aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni
Section 4
Loan
Article 1763. Contractul de credit
Article 1764. Dobînda la credit
Article 1765. Comisionul
Article 1766. Creditul în cont curent
Article 1767. Garanţiile de rambursare a creditului
Article 1768. Refuzul de executare a contractului
Article 1769. Rezoluţiunea contractului de credit
Article 1770. Răspunderea debitorului
Article 1771. Răspunderea creditorului
Article 1772. Repararea prejudiciului în cazul rambursării anticipate a creditului
Article 1773. Cesiunea contractului de credit
Section 5
Bank Guarantee
Article 1774. Garanţia bancară
Article 1775. Regimul juridic al garanţiei bancare
Article 1776. Contractul privind eliberarea garanţiei bancare
Section 6
Payment Order
Article 1777. Ordinul de plată
Article 1778. Executarea ordinului de plată
Article 1779. Conţinutul ordinului de plată
Section 7
Payment by Check
Article 1780. Cecul
Article 1781. Menţiunile cecului
Article 1782. Suma cecului
Article 1783. Semnăturile de pe cec
Article 1784. Emiterea cecului
Article 1785. Transmiterea cecului
Article 1786. Girul
Article 1787. Girul în alb
Article 1788. Girul prin procură
Article 1789. Girul posterior protestului sau scadenţei
Article 1790. Deposedarea
Article 1791. Avalul
Article 1792. Plata în baza cecului
Article 1793. Revocarea cecului
Article 1794. Drepturile trasului
Article 1795. Drepturile titularului în cazul neplăţii cecului
Article 1796. Obligaţiile de notificare
Article 1797. Menţiunea „fără protest”
Article 1798. Răspunderea participanţilor la plăţile prin cec
Article 1799. Impedimentul
Section 8
Payment by Bill of Exchange and Promissory Note
Article 1800. Cambia (trata) şi biletul la ordin
Section a 9-a
Payment by Documentary Letter of Credit
Article 1801. Acreditivul documentar
Article 1802. Irevocabilitatea acreditivului
Article 1803. Utilizarea acreditivului
Article 1804. Confirmarea acreditivului
Article 1805. Acreditivul transferabil şi cesionat
Section a 10-a
Payment by Documentary Collection
Article 1806. Incasoul documentar
Article 1807. Obligaţiile şi responsabilitatea băncilor
Article 1808. Executarea unui incaso documentar
Article 1809. Dobînzi, comisioane şi cheltuieli
Section a 11-a
Payment by Bank Card
Article 1810. Cardul bancar
Chapter XXIV
FACTORING
Article 1811. Contractul de factoring
Article 1812. Obligaţia de informare
Article 1813. Creanţele cesionate
Article 1814. Nulitatea interdicţiei cesiunii
Article 1815. Răspunderea aderentului
Article 1816. Plata datorată factorului. Garanţia
Article 1817. Drepturile de garanţie faţă de debitor
Article 1818. Obiecţiile debitorului
Article 1819. Dreptul de regres al debitorului
Article 1820. Factoringul deschis sau acoperit
Article 1821. Alte cesiuni
Chapter XXV
INSURANCE
Section 1
Common Provisions
Article 1822. Insurance Contract eng
Article 1823. Classes and Types of Insurance eng
Article 1824. Insurance of Fixed Sums eng
Article 1825. Plurality of subjects eng
Article 1826. Coinsurance eng
Article 1827. Reinsurance eng
Article 1828. Non-Discrimination eng
Article 1829. Insured risk and insured event eng
Article 1830. Conclusion of the insurance contract eng
Article 1831. Insurance policy eng
Article 1832. Obligation to furnish documents eng
Article 1833. Establishment of rights and obligations in the case of mutual insurance eng
Article 1834. Opposability of defences eng
Article 1835. Insurance period and duration of insurance eng
Article 1836. Increase of the premium eng
Article 1837. Duty of Disclosure eng
Article 1838. Breach of the duty of disclosure eng
Article 1839. Exclusion of liability for breach of duty of disclosure eng
Article 1840. Fraudulent Breach eng
Article 1841. Additional Information eng
Article 1842. Clause on Precautionary Measures eng
Article 1843. Aggravation of Risk eng
Article 1844. Sanctions in case of aggravation of risk eng
Article 1845. Reduction of Risk eng
Article 1846. Payment of the insurance premium eng
Article 1847. Failure to pay the premium before the beginning of the insurance period eng
Article 1848. Failure to pay the premium after the beginning of the insurance period eng
Article 1849. Suspension of the insurance period and termination of the insurance eng
Article 1850. Declaration and effects of termination eng
Article 1851. Notice of insured event eng
Article 1852. Claims Cooperation eng
Article 1853. Review of the claim for indemnification eng
Article 1854. Time of performance due by the insurer eng
Article 1855. Termination after the Occurrence of an Insured Event eng
Article 1856. Insurer’s recourse by subrogation into the rights towards the person liable for the loss eng
Section 2
General Insurance
Sub-Section 1
Common Provisions
Article 1857. General eng
Sub-Section 2
Indemnity Insurance
§1. Common Provisions
Article 1858. General eng
Article 1859. Maximum Sums Payable eng
Article 1860. Adjustment of Terms in Case of Overinsurance eng
Article 1861. Multiple Insurance eng
Article 1862. Causation of Loss eng
Article 1863. Costs of Mitigation eng
Article 1864. Entitlement of the Insured eng
Article 1865. Knowledge by the contractor a circumstances related to the insured eng
Article 1866. Breach of Duty by One of the Insureds eng
Article 1867. Lack of Insured Risk eng
§2. Property Insurance
Article 1868. General eng
Article 1869. Examination and verification of the condition of the property eng
Article 1870. Underinsurance eng
Article 1871. Transfer of Property eng
§3. Civil Liability Insurance
Article 1872. General eng
Article 1873. Setting of the indemnity eng
Article 1874. Causation of Loss eng
Article 1875. Acknowledgement of Liability eng
Article 1876. Assignment of claims under the policy eng
Article 1877. Entitlement to a statement relating to claims for indemnity eng
Article 1878. Insured Event eng
Article 1879. Claims Exceeding the Sum Insured eng
Article 1880. Direct Claims and Defences eng
Article 1881. Information Duties eng
Article 1882. Payment of the indemnity in case of liability insurance eng
Article 1883. Prescription in case of liability insurance eng
§4. Health Insurance
Article 1884. General eng
§5. Loan, Guarantee and Financial Loss Insurance
Article 1885. Credit insurance eng
Article 1886. Insurance of guarantees eng
Article 1887. Financial loss insurance eng
Sub-Section 3
Accident Insurance
Article 1888. General eng
Section 3
Life Insurance
§1. Parties
Article 1889. General eng
Article 1890. Beneficiary of the Insurance Money eng
Article 1891. Beneficiary of the Surrender Value eng
Article 1892. Assignment or Encumbrance eng
Article 1893. Disclaimer of the inheritance eng
§2. Initial Phase and Duration of Contract
Article 1894. Applicant’s Pre-contractual Information Duties eng
Article 1895. Insurer’s Pre-contractual Information Duties eng
Article 1896. Revocation Period eng
Article 1897. Policyholder’s Right to Terminate the Insurance eng
Article 1898. Insurer’s Right to Terminate the Insurance eng
§3. Amendments during the Term of the Contract
Article 1899. Insurer’s Post-Contractual Information Duties eng
Article 1900. Aggravation of Risk eng
Article 1901. Adjustment of Premium and Benefits Payable eng
Article 1902. Alteration of Terms and Conditions eng
§4. Insured Event
Article 1903. Insurer’s Investigation and Information Duty eng
Article 1904. Suicide eng
Article 1905. Intentional Killing of the Person at Risk eng
§5. Conversion and Repurchase
Article 1906. Conversion of the Contract eng
Article 1907. Surrender in Life Insurance eng
Article 1908. Conversion Value and Surrender Value eng
Section 4
Group Insurance
§1. General Provisions
Article 1909. Scope eng
Article 1910. General Duty of Care of the Group Organiser eng
§2. Accessory Group Insurance
Article 1911. Information Duties eng
Article 1912. Termination by the Insurer eng
Article 1913. Right to Continue Cover – Group Life Insurance eng
§3. Elective Group Insurance
Article 1914. General eng
Article 1915. Alteration of Terms and Conditions eng
Article 1916. Continuation of Cover eng
Chapter XXVI
SETTLEMENT
Article 1917. Tranzacţia
Article 1918. Interdicţia tranzacţiei
Article 1919. Tranzacţia judiciară şi tranzacţia extrajudiciară
Article 1920. Efectul tranzacţiei
Article 1921. Nulitatea tranzacţiei
Article 1922. Efectele nulităţii TITLEui
Article 1923. Nulitatea tranzacţiei în cazul existenţei unei hotărîri definitive
Article 1924. Tranzacţia privind toate afacerile
Article 1925. Greşelile de calcul
Chapter XXVII
UNDISCLOSED PARTNERSHIP
Article 1926. Contractul de societate civilă
Article 1927. Obiectul contractului de societate civilă
Article 1928. Forma şi conţinutul contractului de societate civilă
Article 1929. Contribuţiile participanţilor
Article 1930. Răspunderea pentru contribuţii
Article 1931. Transmiterea cotelor către terţi
Article 1932. Administrarea şi reprezentarea
Article 1933. Participarea la venituri şi pierderi
Article 1934. Concurenţa creanţelor
Article 1935. Imposibilitatea cesiunii drepturilor asociaţilor. Urmărirea de către creditorii personali
Article 1936. Drepturile soţului asociatului
Article 1937. Interzicerea compensării
Article 1938. Obligaţia de confidenţialitate
Article 1939. Răspunderea solidară
Article 1940. Rezoluţiunea contractului de societate civilă
Article 1941. Temeiurile dizolvării societăţii civile
Article 1942. Efectele dizolvării societăţii civile
Chapter XXVIII
COMMON RIGHTS
Article 1943. Reglementările aplicabile drepturilor comune
Article 1944. Prezumţia egalităţii copărtaşilor
Article 1945. Repartizarea fructelor
Article 1946. Dreptul de dispoziţie asupra bunului comun
Article 1947. Stabilirea modului de administrare şi folosinţă
Article 1948. Opozabilitatea modului de administrare şi folosinţă faţă de succesorii copărtaşilor
Article 1949. Dreptul de dispoziţie asupra unei cote-părţi
Article 1950. Suportarea sarcinilor
Article 1951. Dreptul de a cere desfiinţarea comunităţii
Article 1952. Împărţirea în natură
Article 1953. Vînzarea bunului comun
Article 1954. Vînzarea creanţelor comune
Article 1955. Acoperirea datoriilor din contul bunului comun
Article 1956. Acoperirea datoriilor unei părţi din contul bunurilor comune
Article 1957. Garanţia în cazul transmiterii bunului unui copărtaş
Article 1958. Imprescriptibilitatea cererii de desfiinţare a comunităţii
Chapter XXIX
PUBLIC PROMISE OF REWARD
Article 1959. Obligaţia de a acorda recompensă
Article 1960. Distribuirea recompensei
Article 1961. Concursul
Article 1962. Revocarea promisiunii publice de recompensă
Chapter XXX
GAMES AND BETS
Article 1963. Valabilitatea contractului privind jocul şi pariul
Article 1964. Contractul de loterie şi alte contracte similare
Article 1965. Convenţia pe diferenţă
Chapter XXXI
INTERVENTION IN ANOTHER’S AFFAIRS
Article 1966. Obligaţiile persoanei care gestionează fără mandat afaceri străine
Article 1967. Obligaţia de a informa geratul
Article 1968. Consecinţele acceptării actelor săvîrşite de gerant
Article 1969. Consecinţele neacceptării actelor săvîrşite de gerant
Article 1970. Compensarea cheltuielilor suportate de gerant
Article 1971. Refuzul de a compensa cheltuielile gerantului
Article 1972. Repararea prejudiciului cauzat gerantului
Article 1973. Limitele impuse de echitate
Article 1974. Dreptul faţă de cel responsabil
Article 1975. Răspunderea gerantului
Article 1976. Obligaţia de restituire a celor primite ca rezultat al gestiunii
Article 1977. Drepturile şi obligaţiile izvorîte din actele fără mandat
Article 1978. Neaplicarea dispoziţiilor privind gestiunea de afaceri
Chapter XXXII
UNJUSTIFIED ENRICHMENT
Section 1
General Provisions
Article 1979. Îmbogăţirea nejustificată
Article 1980. Domeniul de aplicare
Section 2
When Enrichment Unjustified
Article 1981. Circumstanţele în care îmbogăţirea este nejustificată
Article 1982. Executarea obligaţiei unui terţ
Article 1983. Consimţămîntul sau executarea în mod liber
Section 3
Enrichment and Disadvantage
Article 1984. Îmbogăţirea
Article 1985. Dezavantajul
Section 4
Attribution
Article 1986. Cazuri de atribuire
Article 1987. Reprezentantul indirect
Article 1988. Executarea de către debitor în folosul persoanei care este creditor. Transmiterea subsecventă cu bună-credinţă
Article 1989. Atribuirea rezultată din fapta terţului. Ratificarea actelor terţului
Section 5
Restitution of Enrichment
Article 1990. Îmbogăţirea transmisibilă
Article 1991. Îmbogăţire netransmisibilă
Article 1992. Valoarea bănească a îmbogăţirii. Economisirea
Article 1993. Fructele şi folosinţa îmbogăţirii
Section 6
Defences
Article 1994. Diminuarea îmbogăţirii
Article 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii
Article 1996. Ilegalitatea
Article 1997. Restituţia bilaterală
Chapter XXXIII
DELICTUAL LIABILITY
(TORTS)
Section 1
General Provisions
Article 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
Article 1999. Domeniul de aplicare
Article 2000. Interzicerea cauzării prejudiciului
Article 2001. Prejudiciul cauzat în stare de legitimă apărare
Article 2002. Prejudiciul cauzat în caz de extremă necesitate
Article 2003. Protecţia interesului public
Article 2004. Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege
Article 2005. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Article 2006. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere
Article 2007. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată
Article 2008. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit 14 ani
Article 2009. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18 ani
Article 2010. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară
Article 2011. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană cu discernămînt diminuat
Article 2012. Evenimentul în afara controlului
Article 2013. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit
Article 2014. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
Article 2015. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin surparea construcţiei
Article 2016. Răspunderea în cazul căderii sau scurgerii din construcţie
Article 2017. Abandonarea
Article 2018. Prejudiciul suferit în urma încrederii în consultaţie sau informaţie incorectă
Article 2019. Prejudiciul suferit prin tulburarea ilegală a activităţii profesionistului şi prejudiciul suferit de consumator ca urmare a concurenţei neloiale
Article 2020. Cheltuielile suportate de autoritatea publică pentru restabilirea prejudiciului adus mediului
Article 2021. Prejudiciul cauzat prin declaraţie dolosivă
Article 2022. Legătura cauzală
Article 2023. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat în comun
Article 2024. Dreptul de regres faţă de persoana care a cauzat prejudiciul
Article 2025. Modul de reparare a prejudiciului
Article 2026. Luarea în considerare, la determinarea cuantumului despăgubirii, a vinovăţiei persoanei vătămate
Article 2027. Răspunderea pentru cheltuielile de prevenire
Article 2028. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii
Article 2029. Determinarea despăgubirii pentru salariul sau venitul ratat
Article 2030. Vătămarea minorului
Article 2031. Răspunderea în caz de deces al persoanei vătămate
Article 2032. Repararea prejudiciului suferit de terţi
Article 2033. Repararea prejudiciului biologic cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii
Article 2034. Reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces
Article 2035. Schimbarea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii sau prin deces
Article 2036. Reparaţia prejudiciului moral
Article 2037. Mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral
Article 2038. Termenul de prescripţie
Article 2039. Excluderea sau limitarea răspunderii prin act juridic
Section 2
Product Liability
Article 2040. Temeiurile reparării prejudiciului cauzat de produse cu viciu
Article 2041. Produsul, producătorul şi prejudiciul cauzat
Article 2042. Produsul cu viciu
Article 2043. Sarcina probaţiunii
Article 2044. Răspunderea solidară
Article 2045. Termenele de reparare a prejudiciului
Article 2046. Interdicţia de a exclude sau de a limita cu anticipaţie răspunderea
Section 3
Liability for Illegal Acquisition, Use or Disclosure of Trade Secrets
Article 2047. Răspunderea pentru dobîndirea, utilizarea sau divulgarea legală a secretelor comerciale
Article 2048. Dobîndirea, utilizarea şi divulgarea legală de secrete comerciale
Article 2049. Dobîndirea, utilizarea şi divulgarea ilegală de secrete comerciale
Article 2050. Excluderea mijloacelor juridice de apărare
Article 2051. Mijloacele juridice de apărare corective ale deţinătorului secretului comercial
Article 2052. Condiţiile de aplicare a mijloacelor juridice de apărare, garanţii şi mijloace alternative
Article 2053. Determinarea mărimii despăgubirilor
Article 2054. Domeniul de aplicare
TITLE IV
TRUSTS
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 2055. Definition of a trust eng
Article 2056. Părţile fiduciei
Article 2057. Pluralitatea de fiduciari
Article 2058. Persoanele îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor fiduciarului
Article 2059. Beneficiarul şi beneficiul
Article 2060. Caracterul imperativ al dispoziţiilor legale
Article 2061. Prioritatea altor dispoziţii legale
Chapter II
TRUST FUND
Article 2062. Special legal effects of a trust eng
Article 2063. Constituirea ori transmiterea TITLEui în folosul fiduciarului
Article 2064. Adăugările la masa patrimonială fiduciară
Article 2065. Excluderea din masa patrimonială fiduciară
Article 2066. Amestecarea masei patrimoniale fiduciare cu alte drepturi
Article 2067. Opozabilitatea fiduciei
Article 2068. Protecţia masei patrimoniale fiduciare
Article 2069. Datoriile fiduciei
Article 2070. Urmărirea masei patrimoniale fiduciare de către creditorii fiduciei
Article 2071. Urmărirea masei patrimoniale fiduciare de către creditorii constituitorului
Article 2072. Protecţia constituitorului şi a beneficiarilor
Article 2073. Dreptul la executarea obligaţiilor debitorului fiduciei
Chapter III
CONSTITUTION OF TRUSTS
Section 1
General Requirements for Constitution of Trusts
Article 2074. Temeiurile constituirii fiduciei
Article 2075. Contractul de fiducie
Article 2076. Declaraţia unilaterală de constituire a fiduciei
Article 2077. Fiducia constituită prin testament
Article 2078. Condiţiile de formă ale contractului sau ale declaraţiei de fiducie
Article 2079. Depunerea la registrele de publicitate
Article 2080. Denumirea convenţională a fiduciei
Article 2081. Termenul fiduciei
Section 2
Invalidity
Article 2082. Anularea pentru viciu de consimţămînt de către constituitor
Article 2083. Apărarea fiduciarilor şi a terţilor după anulare
Article 2084. Scopurile de nerealizat ale fiduciei
Chapter IV
TERMS OF TRUST
Article 2085. Interpretarea
Article 2086. Dispunerea incompletă de masa patrimonială fiduciară
Article 2087. Determinarea beneficiarilor
Article 2088. Caracterul determinabil al dreptului la beneficiu sau al vocaţiei la beneficiu
Chapter V
TRUSTEE DECISION-MAKING AND POWERS
Section 1
Trustee Decision-Making
Article 2089. Discreţia fiduciarului
Article 2090. Luarea deciziei de către mai mulţi fiduciari
Article 2091. Conflictul de interese în exercitarea împuternicirii sau discreţiei
Section 2
Powers of a Trustee
Article 2092. Împuternicirile generale ale fiduciarului
Article 2093. Limitele în caz de număr minim de fiduciari
Article 2094. Împuternicirea de a desemna un mandatar
Article 2095. Împuternicirea de a transmite TITLE persoanei care se obligă să fie fiduciar
Article 2096. Împuternicirea de a preda posesia unui depozitar
Article 2097. Împuternicirea de a delega
Article 2098. Împuternicirea de a alege investiţiile
Article 2099. Împuternicirea de a supune conturile fiduciare auditului
Chapter VI
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE TRUSTEE AND TRUST AUXILIARIES
Section 1
Obligations of a Trustee
Article 2100. Obligaţia generală a fiduciarului
Article 2101. Nivelul de competenţă şi prudenţă
Article 2102. Obligaţiile de a separa, de a proteja şi de a asigura
Article 2103. Obligaţia de a informa şi de a raporta
Article 2104. Obligaţia de a ţine evidenţa fiduciei
Article 2105. Obligaţia de a permite inspectarea şi copierea documentelor fiduciei
Article 2106. Obligaţia de a investi
Article 2107. Obligaţia de a nu dobîndi drepturi ale fiduciei sau drepturi ale creditorilor fiduciei
Article 2108. Obligaţia de a nu obţine vreo îmbogăţire nepermisă sau avantaj nepermis
Article 2109. Obligaţiile în raporturile cu cofiduciarii
Section 2
Rights of a Trustee
Article 2110. Dreptul de rambursare din masa patrimonială fiduciară
Article 2111. Dreptul la remuneraţie din masa patrimonială fiduciară
Article 2112. Drepturile privind achiziţiile nepermise
Article 2113. Dreptul de rambursare faţă de beneficiari
Article 2114. Dreptul de a asigura contra răspunderii personale pe cheltuiala masei patrimoniale fiduciare
Section 3
Obligations of a Trust Auxiliary
Article 2115. Obligaţiile asistentului fiduciei
Chapter VII
REMEDIES FOR NON-PERFORMANCE
Section 1
Specific Performance, Judicial Review and Ancillary Remedies
Article 2116. Executarea silită în natură
Article 2117. Supravegherea judecătorească
Article 2118. Alte mijloace juridice de apărare
Section 2
Reparation and Disgorgement of Unauthorised Enrichment
Article 2119. Răspunderea fiduciarului de a restabili masa patrimonială fiduciară
Article 2120. Răspunderea fiduciarului de a despăgubi beneficiarul
Article 2121. Predarea îmbogăţirii nepermise
Article 2122. Răspunderea solidară
Article 2123. Decăderea din dreptul la beneficiu a beneficiarului participant
Section 3
Defences
Article 2124. Consimţămîntul beneficiarului la o neexecutare
Article 2125. Prescripţia extinctivă
Article 2126. Apărarea fiduciarului
Chapter VIII
CHANGE OF TRUSTEES AND TRUST AUXILIARIES
Section 1
General Provisions on Change of Trustees
Article 2127. Împuternicirea de a schimba fiduciarii
Article 2128. Împuternicirea fiduciarilor de schimbare a fiduciarilor
Section 2
Appointment of Trustees
Article 2129. Limitele generale privind desemnarea
Article 2130. Desemnarea de către asistentul fiduciei sau fiduciari
Article 2131. Desemnarea prin hotărîre judecătorească
Section 3
Resignation of Trustees
Article 2132. Renunţarea cu consimţămîntul asistentului fiduciei sau al cofiduciarilor
Article 2133. Renunţarea cu aprobarea instanţei de judecată
Section 4
Removal of Trustees
Article 2134. Excluderea de către cofiduciari sau de asistentul fiduciei
Article 2135. Excluderea prin hotărîre judecătorească
Section 5
Effect of Change of Trustees
Article 2136. Efectul asupra obligaţiilor şi drepturilor fiduciarilor
Article 2137. Transmiterea şi lipsirea de drepturile fiduciei
Article 2138. Transmiterea documentelor fiduciei
Article 2139. Efectul decesului sau lichidării fiduciarului
Article 2140. Efectul decesului sau al lichidării asistentului fiduciar
Chapter IX
TERMINATION AND VARIATION OF TRUSTS
Section 1
Termination
Article 2141. Temeiurile de stingere
Article 2142. Pierderea sau epuizarea masei patrimoniale fiduciare
Article 2143. Efectul stingerii asupra obligaţiilor fiduciarului
Article 2144. Dreptul constituitorului la rezoluţiunea fiduciei cu titlu gratuit
Article 2145. Dreptul beneficiarilor la rezoluţiune
Article 2146. Beneficiul exclusiv
Article 2147. Declaraţia de rezoluţiune şi efectele ei
Article 2148. Dreptul de retenţie al fiduciarului
Article 2149. Rezoluţiunea de către fiduciar
Article 2150. Confuziunea drepturilor şi a obligaţiilor
Article 2151. Insolvabilitatea fiduciarului
Section 2
Variation
Article 2152. Modificarea de către constituitor sau beneficiar
Article 2153. Modificarea prin hotărîre judecătorească a condiţiei fiduciei privitoare la administrare
Article 2154. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei cu beneficiari
Article 2155. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei de promovare a unui scop de utilitate publică
Article 2156. Cesiunea dreptului la beneficiu
Chapter X
RELATIONS TO THIRD PARTIES
Section 1
Trust Debtors
Article 2157. Compensarea
Article 2158. Remiterea de datoria fiduciei
Article 2159. Răspunderea donatarilor şi a dobînditorilor de rea-credinţă
Article 2160. Răspunderea pentru instigare sau complicitate la administrarea ori dispunerea incorectă a masei patrimoniale fiduciare
Article 2161. Protecţia terţilor care contractează cu fiduciarii