A A A + | -

Condominium Law

Law no. 187 dated 14 July 2022, published in Monitorul Oficial al Republicii Moldova no. 238-244 dated 29 July 2022.

Under Article 103 of the law, it enters into force on 29 January 2023, except for:

  • Chapter VII, which enters into force on 29 July 2023; and
  • Article 34 (9) și (10), Article 36 (2)–(7) and (10), and Article 39 (1)–(3). These enter into force on the date of publication, i.e. 29 July 2022 and applies to all general meetings of condominium associations conducted on 29 July 2022 or later.

See here the selected text of the Informative Note to the Draft Condominium Law, which helps in understanding the new regulation.

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope eng
Article 2. Laws governing Condominium eng
Article 3. Principal Definitions eng

 

Chapter II
REGIME OF CONDOMINIUM OWNERSHIP

Article 4. Grounds for Establishment of a Condominium
Article 5. Establishment of a Condominium by an Act of the Owner or Owners of the Land
Article 6. Registration of the Condominium in the Registry of Immovable Property
Article 7. Organization of Condominium Owners
Article 8. Amendment of the Act of Establishment of the Condominium
Article 9. Termination of the Condominium
Article 10. Components of the Condominium
Article 11. Common Parts
Article 12. The Share
Article 13. Condominium Ownership
Article 14. Principal Right of Exclusive Use
Article 15. Accessory Right of Exclusive Use
Article 16. Construction of the Condominium Building and Other Works
Article 17. Rights of an Owner
Article 18. Obligations of an Owner
Article 19. Remedy of Violations
Article 20. Total or Partial Destruction of the Condominium Building

 

Chapter III
CONDOMINIUM OWNERS’ ASSOCIATION

Section 1
General Provisions

Article 21. Organization of All Owners of a Condominium in a Single Association
Article 22. Establishment of an Association
Article 23. Charter of the Association
Article 24. The Association and the Owner as Consumers
Article 25. Calitatea de membru al asociației
Article 26. Subrogarea de către noul proprietar
Article 27. Obligația de informare a noului proprietar
Article 28. Scopul și capacitatea civilă a asociației
Article 29. Regulamentul condominiului și alte regulamente
Article 30. Nulitatea dispozițiilor statutului și ale regulamentelor
Article 31. Folosirea mijloacelor de comunicare electronică

Section 2
Bodies of the Association

Article 32. Organele de conducere și control ale asociației
Article 33. Participarea proprietarilor în organele asociației
Article 34. Adunarea generală și competențele ei [paragraphs (9) and (10) entered into force on 29 July 2022, as per Article 103 of the law]
Article 35. Convocarea adunării generale și înștiințarea
Article 36. Conduct of the General Meeting eng [paragraphs (2)-(7) and (10) entered into force on 29 July 2022, as per Article 103 of the law]
Article 37. Votul necesar pentru adoptarea hotărârilor
Article 38. Dreptul de vot al proprietarului
Article 39. Procesul-verbal al adunării generale și comunicarea hotărârilor [paragraphs (1)-(3) entered into force on 29 July 2022, as per Article 103 of the law]
Article 40. Desfășurarea adunării generale prin corespondență
Article 41. Desfășurarea adunării generale în formă mixtă
Article 42. Nulitatea hotărârilor adunării generale
Article 43. Adunarea cu interes special
Article 44. Administratorul asociației
Article 45. Obligația de a asigura intervențiile urgente
Article 46. Consiliul asociației
Article 47. Comisia de cenzori (cenzorul)

Section 3
Allocation of Expenses and Contracting Intermediated Services

Article 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție
Article 49. Contractarea de către asociație a serviciilor intermediate și răspunderea pentru plata lor
Article 50. Dreptul de debranșare și suportarea unor cheltuieli
Article 51. Solicitarea plăților nedatorate
Article 52. Repartizarea cheltuielilor de judecată în litigiul dintre proprietar și asociație

Section 4
Repair and Development Fund

Article 53. Instituirea fondului de reparație și dezvoltare
Article 54. Contribuția la fond
Article 55. Mijloacele fondului
Article 56. Protecția contului bancar destinat fondului

Section 5
Mechanisms of Financial Resilience of the Association

Article 57. Proprietarii vulnerabili financiar
Article 58. Colectarea datoriilor față de asociație
Article 59. Simplificarea colectării datoriilor proprietarilor față de asociație. Împuternicirile persoanei autorizate
Article 60. Privilegiul asociației
Article 61. Asigurarea proprietății comune din condominiu

Section 6
Transparency of Information

Article 62. Transparența datelor de contact
Article 63. Transparența actelor asociației
Article 64. Fișa de sinteză a asociației
Article 65. Platforma e-Condominiu
Article 66. Dreptul proprietarului la informare
Article 67. Auditul extern al asociației
Article 68. Obligația proprietarului de a furniza informații
Article 69. Dreptul altor persoane la informare

Section 7
Interventions to the Common Parts and to the Unit

Article 70. Dreptul de a propune modernizarea condominiului
Article 71. Modernizarea asumată de proprietari
Article 72. Intervențiile și lucrările proprietarului
Article 73. Lucrările în interes comun care afectează un proprietar
Article 74. Producerea energiei electrice din surse regenerabile
Article 75. Intervenția asupra unei unități în caz de pericol
Article 76. Înlăturarea obiectelor străine

Section 8
Special Rules of Associations with Several Condominiums

Article 77. Domeniul de aplicare
Article 78. Organizarea proprietarilor dintr-un condominiu al asociației cu mai multe condominii
Article 79. Dreptul de a constitui o asociație a proprietarilor dintr-un singur condominiu

 

Chapter IV
MANAGEMENT SERVICES OF THE MANAGER

Article 80. Contractarea serviciilor de administrare a condominiului
Article 81. Desemnarea și revocarea gestionarului
Article 82. Obligațiile gestionarului
Article 83. Contractul de administrare

 

Chapter V
COMPETENCE OF PUBLIC AUTHORITIES

Article 84. Transparența asociației
Article 85. Controlul asupra activității asociației și a gestionarului

 

Chapter VI
TRANSITORY PROVISIONS ENTERING INTO FORCE 6 MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THIS LAW

Article 86. Dispoziții tranzitorii privind asociațiile existente de coproprietari în condominiu
Article 87. Transformarea asociațiilor de proprietari ai locuințelor privatizate, a cooperativelor de locuințe și a cooperativelor de construcție a locuințelor

 

Chapter VII
TRANSITORY PROVISIONS ENTERING INTO FORCE 12 MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THIS LAW

[enters into force on 29 July 2023, as per Article 103 of the law]

Article 88. Constituirea condominiului în clădirile date în exploatare până la data intrării în vigoare a prezentului capitol
Article 89. Constituirea condominiului în clădirile date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentului capitol
Article 90. Particularitățile terenurilor și ale clădirilor cu altă destinație decât cea locativă ale autorităților administrației publice centrale și locale
Article 91. Dreptul proprietarilor din condominiu la extinderea suprafeței de teren
Article 92. Atribuirea la domeniul public a spațiilor de uz comun aferente condominiilor
Article 93. Protecția drepturilor terților proprietari
Article 94. Protecția drepturilor titularilor de drepturi contractuale de folosință
Article 95. Particularitățile terenurilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale
Article 96. Delimitarea apartenenței proprietății imobiliare
Article 97. Particularitățile terenurilor aflate în proprietate privată
Article 98. Particularitățile terenurilor pe care se află mai multe condominii
Article 99. Extinderea grevărilor și interdicțiilor anterioare
Article 100. Efectuarea înregistrărilor și notărilor
Article 101. Cotele-părți provizorii și determinarea definitivă a cotelor-părți din condominiu
Article 102. Actul de constituire a condominiului declarat prin prezenta lege

Chapter VIII
FINAL PROVISIONS

Article 103. Intrarea în vigoare
Article 104. Anumite dispoziții de punere în executare a prezentei legi de către Guvern și autoritățile publice locale
Article 105. Modificarea unor acte normative conexe