A A A + | -

Cartea 4 – MOȘTENIREA

Curs online gratuit privind noul
dreptul succesoral al R. Moldova

Informația de mai jos se referă la moștenirea persoanelor decedate la 1 martie 2019 sau după această dată. Mențiunea ADN arată că articolul are o adnotare (explicație).

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 2162. Noţiunea de moştenire ADN
Articolul 2163. Caracterele devoluţiunii moştenirii ADN
Articolul 2164. Temeiul moştenirii ADN
Articolul 2165. Momentul deschiderii moştenirii
Articolul 2166. Locul deschiderii moştenirii ADN
Articolul 2167. Capacitatea succesorală ADN
Articolul 2168. Comorienţii şi codecedaţii
Articolul 2169. Temeiurile de nedemnitate
Articolul 2170. Anularea dobîndirii moştenirii de către moştenitorul nedemn
Articolul 2171. Persoanele care au dreptul să introducă acţiunea în anulare
Articolul 2172. Depunerea cererii
Articolul 2173. Înlăturarea nedemnităţii
Articolul 2174. Efectele declarării moştenitorului nedemn
Articolul 2175. Nedemnitatea legatarului
Articolul 2176. Decăderea din dreptul la moştenire ADN
TITLUL II
MOŞTENIREA LEGALĂ
Articolul 2177. Cazul în care operează moştenirea legală ADN
Articolul 2178. Clasa întîi de moştenitori legali ADN
Articolul 2179. Clasa a doua de moştenitori legali ADN
Articolul 2180. Clasa a treia de moştenitori legali
Articolul 2181. Clasa a patra de moştenitori legali
Articolul 2182. Clasa a cincea de moştenitori legali
Articolul 2183. Rudenia concomitentă pe linii diferite de rudenie
Articolul 2184. Ordinea claselor ADN
Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor ADN
Articolul 2186. Preciputul soţului supravieţuitor ADN
Articolul 2187. Decăderea soţului supravieţuitor din dreptul de a moşteni
Articolul 2188. Dreptul de moştenire al soţului în temeiul rudeniei
Articolul 2189. Consecinţele majorării cotei succesorale
Articolul 2190. Dreptul statului la moştenire
TITLUL III
MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 2191. Noţiunea de testament ADN+
Articolul 2192. Întocmirea testamentului personal de către testator
Articolul 2193. Secretul testamentului
Articolul 2194. Capacitatea minorului de a dispune prin testament
Articolul 2195. Incapacitatea de a primi beneficii prin testament
Articolul 2196. Dezmoştenirea
Articolul 2197. Testament în folosul moştenitorilor legali
Articolul 2198. Rudele testatorului
Articolul 2199. Copiii testatorului
Articolul 2200. Descendenţii testatorului
Articolul 2201. Descendenţii terţului
Articolul 2202. Grupul de persoane
Articolul 2203. Caracterul echivoc al desemnării moştenitorilor
Articolul 2204. Testamentul în folosul persoanelor social vulnerabile
Articolul 2205. Dispoziţia sub condiţie suspensivă ADN+
Articolul 2206. Dispoziţia sub condiţie rezolutorie
Articolul 2207. Condiţia în favoarea unui terţ
Articolul 2208. Caducitatea dispoziţiei testamentare în folosul soţului
Articolul 2209. Anulabilitatea din cauza erorii sau a violenţei
Articolul 2210. Persoana cu drept de a cere anularea dispoziţiei testamentare
Articolul 2211. Termenul de prescripţie al acţiunii în anulare
Articolul 2212. Excepţia de anulabilitate
Articolul 2213. Interpretarea dispoziţiei testamentare ADN
Articolul 2214. Nulitatea unei dispoziţii ADN
Articolul 2215. Rezerva privind completarea dispoziţiei testamentare
Capitolul II
ÎNTOCMIREA TESTAMENTULUI
Articolul 2216. Forma testamentului
Articolul 2217. Redactarea testamentului
Articolul 2218. Semnarea testamentului de către alte persoane
Articolul 2219. Utilizarea mijloacelor tehnice la redactarea testamentului
Articolul 2220. Testamentul persoanei cu deficienţe fizice sau analfabete
Articolul 2221. Martorii testamentului
Articolul 2222. Testamentele ordinare şi privilegiate
Articolul 2223. Testamentul olograf
Articolul 2224. Păstrarea testamentului olograf
Articolul 2225. Deschiderea testamentului olograf
Articolul 2226. Testamentul autentic
Articolul 2227. Testamentele privilegiate întocmite în situaţii speciale
Articolul 2228. Condiţiile întocmirii testamentelor privilegiate în situaţii speciale
Articolul 2229. Testamentul privilegiat întocmit în situaţii de urgenţă
Articolul 2230. Termenul de valabilitate a testamentelor privilegiate
Articolul 2231. Autoritatea competentă pentru păstrarea testamentului
Articolul 2232. Acceptarea spre păstrare
Articolul 2233. Transmiterea testamentului
Articolul 2234. Deschiderea testamentului de către notar
Articolul 2235. Deschiderea de către un alt notar
Articolul 2236. Înştiinţarea persoanelor care au interes legitim
Articolul 2237. Nulitatea interdicţiei de a deschide
Articolul 2238. Termenul deschiderii
Articolul 2239. Familiarizarea cu conţinutul testamentului
Capitolul III
DESEMNAREA MOŞTENITORULUI
Articolul 2240. Reguli generale de interpretare a desemnării ADN
Articolul 2241. Acordarea cotei succesorale
Articolul 2242. Majorarea cotelor succesorale
Articolul 2243. Diminuarea cotelor succesorale
Articolul 2244. Nedeterminarea cotelor succesorale
Articolul 2245. Testarea unei părţi de moştenire în cote succesorale
Articolul 2246. Cota succesorală comună
Articolul 2247. Acrescămîntul
Articolul 2248. Cota succesorală prin acrescămînt
Articolul 2249. Substituţia
Articolul 2250. Desemnarea reciprocă în calitate de substituent
Articolul 2251. Substituţia şi acrescămîntul
Capitolul IV
DESEMNAREA MOŞTENITORULUI SUBSECVENT
Articolul 2252. Moştenitorul subsecvent
Articolul 2253. Moştenitorul subsecvent neconceput
Articolul 2254. Moştenitorul subsecvent şi substituentul
Articolul 2255. Ordinul de transmitere a masei succesorale
Articolul 2256. Moştenitorii legali ca moştenitori subsecvenţi
Articolul 2257. Moştenitorii legali ca moştenitori prealabili
Articolul 2258. Survenirea moştenirii subsecvente
Articolul 2259. Moştenitorul prealabil fără copii
Articolul 2260. Capacitatea succesorală. Moştenirea moştenitorului subsecvent
Articolul 2261. Încetarea moştenirii subsecvente
Articolul 2262. Limitele dreptului la moştenirea subsecventă
Articolul 2263. Subrogarea directă
Articolul 2264. Dreptul de dispoziţie al moştenitorului prealabil
Articolul 2265. Dispunerea de bunuri imobile. Donaţiile
Articolul 2266. Dispunerea de creanţe garantate
Articolul 2267. Dispunerile în cadrul urmăririi silite contra moştenitorului prealabil
Articolul 2268. Consemnarea valorilor mobiliare
Articolul 2269. Publicitatea moştenirii prealabile
Articolul 2270. Investirea banilor
Articolul 2271. Obligaţia moştenitorului subsecvent de a-şi da consimţămîntul
Articolul 2272. Inventarul bunurilor care intră în componenţa masei succesorale
Articolul 2273. Determinarea stării moştenirii
Articolul 2274. Cheltuielile de întreţinere
Articolul 2275. Alte cheltuieli. Dreptul de separare
Articolul 2276. Cheltuielile extraordinare
Articolul 2277. Dreptul la informare al moştenitorului subsecvent
Articolul 2278. Acordarea garanţiilor. Lipsirea de administrare
Articolul 2279. Efectul lipsirii de administrare
Articolul 2280. Obligaţia de transmitere a masei succesorale după survenirea moştenirii subsecvente. Obligaţia de a da dare de seamă
Articolul 2281. Întinderea obligaţiei de diligenţă
Articolul 2282. Exonerarea de răspundere pentru uzura normală
Articolul 2283. Culegerea necorespunzătoare sau excesivă a fructelor
Articolul 2284. Folosirea în scop propriu
Articolul 2285. Locaţiunea în cazul moştenirii subsecvente
Articolul 2286. Eliberarea moştenitorului prealabil de restricţii şi obligaţii
Articolul 2287. Regula de interpretare a eliberării
Articolul 2288. Limitarea obligaţiei de transmitere
Articolul 2289. Efectul survenirii moştenirii subsecvente
Articolul 2290. Dispoziţiile moştenitorului prealabil după survenirea moştenirii subsecvente
Articolul 2291. Întreţinerea mamei viitorului moştenitor subsecvent
Articolul 2292. Renunţarea la moştenirea subsecventă
Articolul 2293. Restabilirea raporturilor juridice stinse
Articolul 2294. Răspunderea moştenitorului subsecvent pentru obligaţiile masei succesorale
Articolul 2295. Răspunderea moştenitorului prealabil pentru obligaţiile masei succesorale
Articolul 2296. Obligaţia moştenitorului prealabil de a notifica creditorii masei succesorale
Capitolul V
LEGATUL
Articolul 2297. Legatul ADN+
Articolul 2298. Cîteva persoane grevate
Articolul 2299. Legatul în favoarea moştenitorilor legali
Articolul 2300. Legatul prioritar
Articolul 2301. Cîţiva legatari. Dreptul de a determina legatarii
Articolul 2302. Alegerea legatarului
Articolul 2303. Determinarea cotelor-părţi
Articolul 2304. Legatul alternativ
Articolul 2305. Legatul bunurilor determinate generic
Articolul 2306. Legatul cu scop
Articolul 2307. Legatul asupra aceluiaşi bun în folosul mai multor persoane
Articolul 2308. Acrescămîntul
Articolul 2309. Acrescămîntul ca legat distinct
Articolul 2310. Efectele decesului legatarului
Articolul 2311. Decăderea persoanei grevate cu legat
Articolul 2312. Legatul unei întreprinderi
Articolul 2313. Termenul de 15 ani în privinţa legatelor sub condiţie suspensivă
Articolul 2314. Excepţii de la termenul de 15 ani
Articolul 2315. Extinderea legatului asupra accesoriilor
Articolul 2316. Excluderea grevărilor
Articolul 2317. Grevarea cu ipotecă
Articolul 2318. Legatul bunurilor altuia
Articolul 2319. Obligaţia de dobîndire a bunului
Articolul 2320. Legatul imposibil sau interzis
Articolul 2321. Adjuncţiunea, confuziunea
Articolul 2322. Legatul creanţei
Articolul 2323. Creanţă ce se naşte din legat
Articolul 2324. Renaşterea raporturilor juridice stinse
Articolul 2325. Devoluţiunea legatului
Articolul 2326. Legatul afectat de modalităţi
Articolul 2327. Legatul în cazul naşterii sau al altui eveniment
Articolul 2328. Perioada incertitudinii
Articolul 2329. Acceptarea şi renunţarea
Articolul 2330. Termenul de executare a legatului
Articolul 2331. Garanţia contra viciilor juridice
Articolul 2332. Garanţia contra viciilor materiale
Articolul 2333. Fructele şi foloasele
Articolul 2334. Rambursarea cheltuielilor
Articolul 2335. Legatul sub forma întreţinerii
Articolul 2336. Executarea legatului de către legatar
Articolul 2337. Răspunderea legatarului grevat
Articolul 2338. Reducerea grevărilor
Articolul 2339. Răspunderea legatarului
Articolul 2340. Acordarea priorităţilor
Articolul 2341. Legatul de substituţie
Articolul 2342. Legatarul subsecvent
Capitolul VI
SARCINA
Articolul 2343. Sarcina ADN
Articolul 2344. Determinarea beneficiarului. Termenul de executare
Articolul 2345. Persoanele în drept să ceară executarea
Articolul 2346. Corelaţia dintre sarcină şi desemnarea în calitate de moştenitor sau legatar
Articolul 2347. Imposibilitatea executării
Capitolul VII
EXECUTORUL TESTAMENTAR
Articolul 2348. Desemnarea executorului testamentar prin testament ADN+
Articolul 2349. Desemnarea executorului testamentar de către un terţ
Articolul 2350. Desemnarea ajutoarelor sau a succesorului
Articolul 2351. Desemnarea executorului testamentar de către notar
Articolul 2352. Desemnarea executorului testamentar fără efecte
Articolul 2353. Acceptarea calităţii de executor testamentar sau renunţarea la această calitate
Articolul 2354. Executarea dispoziţiilor testamentare
Articolul 2355. Partajul masei succesorale între comoştenitori
Articolul 2356. Administrarea masei succesorale
Articolul 2357. Contractarea obligaţiilor
Articolul 2358. Extinderea dreptului de a contracta obligaţii
Articolul 2359. Limitarea drepturilor
Articolul 2360. Administrarea masei succesorale. Durata îndeplinirii
Articolul 2361. Încetarea atribuţiilor la expirarea termenului de 30 de ani
Articolul 2362. Limitarea dreptului de dispoziţie a moştenitorului
Articolul 2363. Capacitatea procesuală activă
Articolul 2364. Capacitatea procesuală pasivă
Articolul 2365. Propriul creditor al moştenitorului
Articolul 2366. Inventarul masei succesorale
Articolul 2367. Administrarea corespunzătoare a masei succesorale
Articolul 2368. Transmiterea bunurilor masei succesorale
Articolul 2369. Raportul cu moştenitorul. Dările de seamă
Articolul 2370. Răspunderea executorului testamentar
Articolul 2371. Dispoziţii imperative
Articolul 2372. Remunerarea executorului testamentar
Articolul 2373. Executorul testamentar al moştenitorului subsecvent
Articolul 2374. Rambursarea cheltuielilor pentru executarea testamentară
Articolul 2375. Executorul legatului
Articolul 2376. Mai mulţi executori testamentari
Articolul 2377. Încetarea atribuţiilor executorului testamentar
Articolul 2378. Renunţarea de către executorul testamentar
Articolul 2379. Revocarea executorului testamentar
Articolul 2380. Accesul la cererile depuse
Capitolul VIII
REVOCAREA, MODIFICAREA ŞI CADUCITATEA
TESTAMENTULUI SAU A DISPOZIŢIEI TESTAMENTARE
Articolul 2381. Revocarea testamentului sau a dispoziţiei testamentare
Articolul 2382. Revocarea testamentului prin întocmirea unui nou testament
Articolul 2383. Revocarea testamentului prin distrugere sau modificare
Articolul 2384. Restituirea testamentului depus la păstrare la o autoritate competentă
Articolul 2385. Revocarea revocării
Articolul 2386. Existenţa mai multor testamente
Articolul 2387. Revocarea în baza unui testament ulterior
Articolul 2388. Caducitatea testamentului sau a dispoziţiei testamentare
TITLUL IV
STATUTUL JURIDIC AL MOŞTENITORULUI
Capitolul I
ACCEPTAREA MOŞTENIRII ŞI RENUNŢAREA LA MOŞTENIRE
Articolul 2389. Devoluţiunea şi renunţarea la moştenire
Articolul 2390. Acceptarea moştenirii şi renunţarea la moştenire ADN
Articolul 2391. Termenul de renunţare la moştenire ADN
Articolul 2392. Forma renunţării ADN
Articolul 2393. Momentul acceptării sau renunţării la moştenire
Articolul 2394. Interzicerea acceptării sau renunţării afectate de modalităţi
Articolul 2395. Cîteva temeiuri de chemare la moştenire
Articolul 2396. Eroarea privind temeiul chemării la moştenire
Articolul 2397. Inadmisibilitatea acceptării parţiale sau renunţării parţiale
Articolul 2398. Moştenirea mai multor cote succesorale
Articolul 2399. Moştenirea dreptului de moştenire ADN
Articolul 2400. Efectele renunţării
Articolul 2401. Dreptul creditorului în caz de renunţare la moştenire de către debitor
Articolul 2402. Termenul de prescripţie al dreptului de anulare
Articolul 2403. Modul de contestare
Articolul 2404. Contestarea omiterii termenului de renunţare
Articolul 2405. Efectele anulării
Articolul 2406. Imposibilitatea urmăririi moştenitorului pînă la acceptarea moştenirii
Articolul 2407. Gestiunea afacerilor pînă la renunţare
Articolul 2408. Întreţinerea mamei viitorului moştenitor
Articolul 2409. Prezumţia moştenirii de către stat
Articolul 2410. Anunţul public privind declararea drepturilor asupra moştenirii
Articolul 2411. Statutul juridic al statului pînă la constatarea lipsei moştenitorilor
Capitolul II
CUSTODIA MASEI SUCCESORALE
Articolul 2412. Temeiurile şi formele de custodie a masei succesorale ADN+
Articolul 2413. Aplicarea măsurilor de custodie
Articolul 2414. Custodele masei succesorale
Articolul 2415. Satisfacerea obligaţiilor de către custode
Articolul 2416. Remunerarea custodelui
Articolul 2417. Încetarea măsurilor de custodie
Capitolul III
RĂSPUNDEREA MOŞTENITORULUI PENTRU PASIVUL
MASEI SUCCESORALE
Secţiunea 1
Obligaţiile masei succesorale
Articolul 2418. Răspunderea moştenitorului pentru obligaţiile masei succesorale ADN+
Articolul 2419. Cheltuielile de îngrijire şi de înmormîntare
Articolul 2420. Întreţinerea membrilor familiei
Secţiunea a 2-a
Somarea creditorilor masei succesorale
Articolul 2421. Somarea privind înaintarea creanţelor
Articolul 2422. Cererea de desfăşurare a procedurii de somare
Articolul 2423. Conţinutul somaţiei. Publicarea şi expedierea somaţiei
Articolul 2424. Notificarea creditorului despre înaintarea creanţei
Articolul 2425. Tabelul creanţelor înaintate. Dreptul de acces la actele procedurii
Articolul 2426. Pretenţii care nu sînt atinse
Articolul 2427. Neatingerea legatelor şi a sarcinilor
Articolul 2428. Excluderea creanţelor neînaintate
Articolul 2429. Excepţia de tardivitate în declararea creanţelor
Secţiunea a 3-a
Limitarea răspunderii moştenitorului
Articolul 2430. Instituirea unei administrări asupra masei succesorale. Insolvabilitatea masei succesorale ADN
Articolul 2431. Ficţiunea existenţei raporturilor juridice stinse
Articolul 2432. Ineficienţa compensării
Articolul 2433. Răspunderea moştenitorului pentru administrarea anterioară. Rambursarea cheltuielilor
Articolul 2434. Stingerea obligaţiei masei succesorale
Articolul 2435. Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate a masei succesorale ADN
Articolul 2436. Administrarea masei succesorale ADN
Articolul 2437. Refuzul instituirii administrării
Articolul 2438. Publicitatea instituirii administrării
Articolul 2439. Efectul hotărîrii de instituire a administrării
Articolul 2440. Obligaţiile şi răspunderea administratorului masei succesorale
Articolul 2441. Transmiterea masei succesorale
Articolul 2442. Remunerarea administratorului. Rambursarea cheltuielilor
Articolul 2443. Încetarea administrării masei succesorale
Articolul 2444. Excepţia de epuizare a masei succesorale
Articolul 2445. Excepţia de insuficienţă a masei succesorale ADN
Articolul 2446. Consecinţele ridicării excepţiei de insuficienţă a masei succesorale
Articolul 2447. Supraîndatorarea în rezultatul legatelor şi sarcinilor
Secţiunea a 4-a
Inventarul. Răspunderea nelimitată a moştenitorului
Articolul 2448. Dreptul de a întocmi un inventar
Articolul 2449. Stabilirea termenului pentru întocmirea inventarului
Articolul 2450. Durata termenului de inventariere
Articolul 2451. Stabilirea unui nou termen
Articolul 2452. Suspendarea cursului termenului
Articolul 2453. Moartea moştenitorului pînă la expirarea termenului
Articolul 2454. Informarea autorităţii tutelare
Articolul 2455. Ineficienţa stabilirii termenului
Articolul 2456. Conţinutul inventarului
Articolul 2457. Întocmirea inventarului de către moştenitor
Articolul 2458. Întocmirea inventarului de o autoritate sau o persoană competentă
Articolul 2459. Invocarea inventarului existent
Articolul 2460. Răspunderea nelimitată a moştenitorului în caz de neveridicitate a inventarului
Articolul 2461. Declaraţia pe proprie răspundere a moştenitorului
Articolul 2462. Răspunderea în cazul mai multor cote succesorale
Articolul 2463. Prezumţia la întocmirea inventarului
Articolul 2464. Accesul la inventar
Articolul 2465. Statul în calitate de moştenitor legal
Articolul 2466. Custodele masei succesorale. Administratorul masei succesorale
Articolul 2467. Efectele răspunderii nelimitate a moştenitorului
Secţiunea a 5-a
Excepţii dilatorii
Articolul 2468. Excepţia în primele 3 luni
Articolul 2469. Excepţia somării publice a creditorilor
Articolul 2470. Excluderea excepţiilor în cazul răspunderii nelimitate
Articolul 2471. Calcularea termenului în cadrul custodiei asupra masei succesorale
Capitolul IV
PRETENŢII DIN MOŞTENIRE (PETIŢIA DE EREDITATE)
Articolul 2472. Obligaţia de restituire a posesorului masei succesorale
Articolul 2473. Subrogarea în cadrul masei succesorale
Articolul 2474. Produsele restituite de posesor
Articolul 2475. Aplicarea regulilor privind îmbogăţirea nejustificată
Articolul 2476. Rambursarea cheltuielilor
Articolul 2477. Răspunderea în cadrul examinării pricinii
Articolul 2478. Răspunderea în caz de rea-credinţă
Articolul 2479. Răspunderea în cazul actelor ilicite
Articolul 2480. Obligaţia posesorului masei succesorale de a oferi informaţii
Articolul 2481. Obligaţia persoanelor care au locuit cu cel care a lăsat moştenirea de a oferi informaţii. Confirmarea prin declaraţie pe proprie răspundere
Articolul 2482. Răspunderea în cazul înaintării pretenţiilor de către moştenitor referitoare la anumite bunuri din masa succesorală
Articolul 2483. Persoanele care dobîndesc moştenirea de la posesorul masei succesorale
Articolul 2484. Pretenţiile persoanei care a fost declarată decedată
Capitolul V
PLURALITATEA DE MOŞTENITORI
Secţiunea 1
Raporturile juridice dintre comoştenitori
§1. Indiviziunea
Articolul 2485. Proprietatea comună a comoştenitorilor (indiviziunea) ADN+
Articolul 2486. Dreptul de dispoziţie al fiecărui comoştenitor
Articolul 2487. Înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate pînă la partaj
Articolul 2488. Dreptul de preemţiune al comoştenitorilor
Articolul 2489. Invocarea dreptului de preemţiune în raport cu cumpărătorul
Articolul 2490. Răspunderea cumpărătorului cotei succesorale
Articolul 2491. Înstrăinarea ulterioară a cotei succesorale
Articolul 2492. Administrarea comună a masei succesorale
Articolul 2493. Creanţele care intră în componenţa masei succesorale
Articolul 2494. Dispunerea de bunurile masei succesorale. Compensarea
Articolul 2495. Subrogarea
Articolul 2496. Satisfacerea obligaţiilor masei succesorale
Articolul 2497. Repartizarea surplusului
§2. Partajul masei succesorale
Articolul 2498. Noţiunea de partaj al masei succesorale şi modul de efectuare a partajului ADN+
Articolul 2499. Amînarea partajului masei succesorale
Articolul 2500. Excluderea partajului prin dispoziţia celui care a lăsat moştenirea
Articolul 2501. Amînarea partajului masei succesorale pînă la finalizarea procedurii de somare publică
Articolul 2502. Principii generale privind formarea şi atribuirea loturilor din masa succesorală
Articolul 2503. Preferinţa la atribuirea bunurilor din masa succesorală
Articolul 2504. Dispoziţia testatorului privind partajul masei succesorale
Articolul 2505. Partajul masei succesorale prin contract
Articolul 2506. Partajul judiciar al masei succesorale
Articolul 2507. Desemnarea notarului
Articolul 2508. Reprezentantul desemnat al comoştenitorului care nu se prezintă
Articolul 2509. Termenul de întocmire a proiectului planului de partaj
Articolul 2510. Atribuţiile instanţei de judecată
Articolul 2511. Licitaţia în privinţa bunurilor din masa succesorală
Articolul 2512. Efectele partajului masei succesorale
Articolul 2513. Răspunderea comoştenitorilor în legătură cu partajul masei succesorale
Articolul 2514. Anularea contractului de partaj
§3. Raportul donaţiilor
Articolul 2515. Raportul donaţiilor de către descendenţi ADN+
Articolul 2516. Obligaţia de raport în cazul decăderii din dreptul la moştenire a unui descendent
Articolul 2517. Obligaţia de raport a descendentului moştenitor testamentar
Articolul 2518. Donaţia în favoarea descendentului mai îndepărtat sau adoptat
Articolul 2519. Donaţii din bunurile comune ale soţilor
Articolul 2520. Efectuarea raportului
Articolul 2521. Lipsa obligaţiei de a restitui excedentul
Articolul 2522. Obligaţia de informare cu privire la bunurile primite
Articolul 2523. Raportul în cazul plăţilor speciale ale unui descendent
Secţiunea a 2-a
Raporturile juridice dintre comoştenitori şi creditorii masei succesorale
Articolul 2524. Răspunderea solidară a comoştenitorilor
Articolul 2525. Răspunderea pînă la partajul masei succesorale ADN
Articolul 2526. Răspunderea după partajul masei succesorale
Articolul 2527. Somaţia de declarare a creanţelor
Articolul 2528. Cererea de dispunere a administrării masei succesorale
Articolul 2529. Întocmirea inventarului
TITLUL V
REZERVA SUCCESORALĂ
Articolul 2530. Moştenitorii rezervatari ADN
Articolul 2531. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar
Articolul 2532. Efectele renunţării la moştenire a moştenitorului rezervatar
Articolul 2533. Legatul în folosul moştenitorului rezervatar
Articolul 2534. Separarea rezervei succesorale din partea netestată a masei succesorale
Articolul 2535. Degrevarea de legate şi sarcini testamentare. Limitările rezultate din desemnarea unui moştenitor subsecvent
Articolul 2536. Transmisia cotei succesorale a moştenitorului rezervatar
Articolul 2537. Raportul donaţiilor în contul rezervei succesorale
Articolul 2538. Obligaţia de raport
Articolul 2539. Suportarea rezervei succesorale în cazul renunţării la legat
Articolul 2540. Limitarea rezervei succesorale cu bună intenţie
TITLUL VI
CONFIRMAREA DREPTURILOR REZULTATE DIN MOŞTENIRE
Capitolul I
ELIBERAREA CERTIFICATELOR
Articolul 2541. Deschiderea procedurii succesorale
Articolul 2542. Eliberarea certificatului de moştenitor ADN
Articolul 2543. Conţinutul cererii de eliberare a certificatului de moştenitor legal
Articolul 2544. Declaraţiile făcute de către moştenitorul testamentar
Articolul 2545. Confirmarea veridicităţii informaţiilor comunicate
Articolul 2546. Certificatul de moştenitor în caz de comoştenitori
Articolul 2547. Investigaţia desfăşurată de notar
Articolul 2548. Constatarea dreptului la moştenire
Articolul 2549. Termenul de eliberare a certificatelor
Articolul 2550. Certificatul de moştenitor limitat la anumite bunuri
Articolul 2551. Conţinutul certificatului de moştenitor eliberat moştenitorului prealabil
Articolul 2552. Informaţii privind executorul testamentar
Articolul 2553. Alte restricţii ale drepturilor moştenitorului
Articolul 2554. Certificatul de legatar
Articolul 2555. Certificatul de executor testamentar, custode sau administrator al masei succesorale
Capitolul II
REGIMUL JURIDIC COMUN AL CERTIFICATELOR
Articolul 2556. Domeniul de aplicare
Articolul 2557. Efectele certificatului ADN+
Articolul 2558. Rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului
Articolul 2559. Contestarea actelor notarului
Articolul 2560. Suspendarea efectelor certificatului
TITLUL VII
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA COTEI SUCCESORALE
Dezbatere online
Înstrăinarea cotei succesorale

Articolul 2561. Forma contractului de vînzare-cumpărare a cotei succesorale
Articolul 2562. Întinderea obiectului vînzării
Articolul 2563. Cota succesorală care rămîne vînzătorului
Articolul 2564. Obligaţia de a transmite
Articolul 2565. Obligaţia de plată a valorii
Articolul 2566. Răspunderea limitată a vînzătorului
Articolul 2567. Restabilirea raporturilor juridice
Articolul 2568. Răspunderea cumpărătorului pentru obligaţiile masei succesorale
Articolul 2569. Veniturile. Sarcinile
Articolul 2570. Trecerea riscului
Articolul 2571. Rambursarea cheltuielilor
Articolul 2572. Răspunderea cumpărătorului faţă de creditorii masei succesorale
Articolul 2573. Răspunderea limitată a cumpărătorului
Articolul 2574. Obligaţia vînzătorului de a comunica informaţii creditorilor masei succesorale
Articolul 2575. Aplicarea faţă de contractele similare