A A A + | -

Lege cu privire la condominiu

Explicații și modele pentru aplicarea Legii nr. 187 din 14 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 238-244 din 29 iulie 2022.

Conform art. 103 al legii, ea a intrat în vigoare în 29 ianuarie 2023, cu excepția:

  • capitolului VII, care intră în vigoare la 29 iulie 2023; și
  • art. 34 alin. (9) și (10), art. 36 alin. (2)–(7) și (10) și art. 39 alin. (1)–(3). Acestea au intrat în vigoare chiar la data publicării legii, adică 29 iulie 2022 și se aplică tuturor adunărilor generale a asociațiilor în condominiu desfășurate la 29 iulie 2022 sau după această dată.

Vezi aici textul îngrijit al Notei informative la proiectul Legii cu privire la condominiu, care ajută la înțelegerea noii reglementări.

Comunicatul Agenției Servicii Publice (ASP) din 31 ianuarie 2023 (vezi).

Ghid practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu (A.P.C.)” (2023)

Lecție online privind condominiul #1, 10 decembrie 2022

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 1. Obiectul de reglementare
Articolul 2. Legislația cu privire la condominiu
Articolul 3. Noțiuni principale ADN

 

Capitolul II
REGIMUL PROPRIETĂȚII ÎN CONDOMINIU
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 4. Temeiurile constituirii condominiului
Articolul 5. Constituirea condominiului prin actul proprietarului sau al coproprietarilor terenului
Articolul 6. Înregistrarea condominiului în registrul bunurilor imobile
Articolul 7. Organizarea proprietarilor din condominiu
Articolul 8. Modificarea actului de constituire a condominiului
Articolul 9. Desființarea condominiului
Articolul 10. Componentele condominiului
Articolul 11. Părțile comune
Articolul 12. Cota-parte ADN
Articolul 13. Dreptul de proprietate în condominiu
Articolul 14. Dreptul principal de folosință exclusivă
Articolul 15. Dreptul accesoriu de folosință exclusivă
Articolul 16. Reconstrucția clădirii din condominiu și alte lucrări
Articolul 17. Drepturile proprietarului
Articolul 18. Obligațiile proprietarului
Articolul 19. Înlăturarea încălcărilor
Articolul 20. Distrugerea totală sau parțială a clădirii condominiului

 

Capitolul III
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DIN CONDOMINIU
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Secțiunea 1
Dispoziții generale

Articolul 21. Organizarea tuturor proprietarilor dintr-un condominiu într-o singură asociație
Articolul 22. Înființarea asociației
Articolul 23. Statutul asociației ADN / MODEL
Articolul 24. Calitatea de consumator a asociației și a proprietarului ADN
Articolul 25. Calitatea de membru al asociației
Articolul 26. Subrogarea de către noul proprietar
Articolul 27. Obligația de informare a noului proprietar
Articolul 28. Scopul și capacitatea civilă a asociației
Articolul 29. Regulamentul condominiului și alte regulamente ADN
Articolul 30. Nulitatea dispozițiilor statutului și ale regulamentelor
Articolul 31. Folosirea mijloacelor de comunicare electronică

Secțiunea a 2-a
Organele asociației

Articolul 32. Organele de conducere și control ale asociației ADN
Articolul 33. Participarea proprietarilor în organele asociației
Articolul 34. Adunarea generală și competențele ei ADN / MODEL [alin. (9) și (10) intrate în vigoare la 29 iulie 2022, vezi art. 103 al legii]
Articolul 35. Convocarea adunării generale și înștiințarea
Articolul 36. Desfășurarea adunării generale ADN [alin. (2)-(7) și (10) intrate în vigoare la 29 iulie 2022, vezi art. 103 al legii]
Articolul 37. Votul necesar pentru adoptarea hotărârilor
Articolul 38. Dreptul de vot al proprietarului ADN
Articolul 39. Procesul-verbal al adunării generale și comunicarea hotărârilor [alin. (1)-(3) intrate în vigoare la 29 iulie 2022, vezi art. 103 al legii]
Articolul 40. Desfășurarea adunării generale prin corespondență
Articolul 41. Desfășurarea adunării generale în formă mixtă
Articolul 42. Nulitatea hotărârilor adunării generale
Articolul 43. Adunarea cu interes special
Articolul 44. Administratorul asociației
Articolul 45. Obligația de a asigura intervențiile urgente
Articolul 46. Consiliul asociației
Articolul 47. Comisia de cenzori (cenzorul)

Secțiunea a 3-a
Repartizarea cheltuielilor și contractarea serviciilor intermediate

Articolul 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție ADN
Articolul 49. Contractarea de către asociație a serviciilor intermediate și răspunderea pentru plata lor
Articolul 50. Dreptul de debranșare și suportarea unor cheltuieli
Articolul 51. Solicitarea plăților nedatorate
Articolul 52. Repartizarea cheltuielilor de judecată în litigiul dintre proprietar și asociație

Secțiunea a 4-a
Fondul de reparație și dezvoltare

Articolul 53. Instituirea fondului de reparație și dezvoltare ADN
Articolul 54. Contribuția la fond ADN
Articolul 55. Mijloacele fondului ADN
Articolul 56. Protecția contului bancar destinat fondului ADN

Secțiunea a 5-a
Mecanisme de reziliență financiară a asociației

Articolul 57. Proprietarii vulnerabili financiar
Articolul 58. Colectarea datoriilor față de asociație
Articolul 59. Simplificarea colectării datoriilor proprietarilor față de asociație. Împuternicirile persoanei autorizate ADN
Articolul 60. Privilegiul asociației
Articolul 61. Asigurarea proprietății comune din condominiu

Secțiunea a 6-a
Transparența informației

Articolul 62. Transparența datelor de contact
Articolul 63. Transparența actelor asociației
Articolul 64. Fișa de sinteză a asociației
Articolul 65. Platforma e-Condominiu
Articolul 66. Dreptul proprietarului la informare
Articolul 67. Auditul extern al asociației
Articolul 68. Obligația proprietarului de a furniza informații
Articolul 69. Dreptul altor persoane la informare

Secțiunea a 7-a
Intervenții la părțile comune și la unitate

Articolul 70. Dreptul de a propune modernizarea condominiului
Articolul 71. Modernizarea asumată de proprietari
Articolul 72. Intervențiile și lucrările proprietarului
Articolul 73. Lucrările în interes comun care afectează un proprietar
Articolul 74. Producerea energiei electrice din surse regenerabile
Articolul 75. Intervenția asupra unei unități în caz de pericol
Articolul 76. Înlăturarea obiectelor străine

Secțiunea a 8-a
Particularitățile asociației cu mai multe condominii

Articolul 77. Domeniul de aplicare
Articolul 78. Organizarea proprietarilor dintr-un condominiu al asociației cu mai multe condominii
Articolul 79. Dreptul de a constitui o asociație a proprietarilor dintr-un singur condominiu

 

Capitolul IV
SERVICIILE DE ADMINISTRARE ALE GESTIONARULUI
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 80. Contractarea serviciilor de administrare a condominiului
Articolul 81. Desemnarea și revocarea gestionarului ADN
Articolul 82. Obligațiile gestionarului
Articolul 83. Contractul de administrare

 

Capitolul V
COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 84. Transparența asociației
Articolul 85. Controlul asupra activității asociației și a gestionarului ADN

 

Capitolul VI
DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE CARE INTRĂ ÎN VIGOARE LA 6 LUNI DE LA PUBLICAREA PREZENTEI LEGI
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 86. Dispoziții tranzitorii privind asociațiile existente de coproprietari în condominiu
Articolul 87. Transformarea asociațiilor de proprietari ai locuințelor privatizate, a cooperativelor de locuințe și a cooperativelor de construcție a locuințelor

 

Capitolul VII
DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE CARE INTRĂ ÎN VIGOARE LA 12 LUNI DE LA PUBLICAREA PREZENTEI LEGI

[capitolul VII (adică art. 88-102) intră în vigoare la 29 iulie 2023, vezi art. 103 al legii]

Articolul 88. Constituirea condominiului în clădirile date în exploatare până la data intrării în vigoare a prezentului capitol
Articolul 89. Constituirea condominiului în clădirile date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentului capitol
Articolul 90. Particularitățile terenurilor și ale clădirilor cu altă destinație decât cea locativă ale autorităților administrației publice centrale și locale
Articolul 91. Dreptul proprietarilor din condominiu la extinderea suprafeței de teren
Articolul 92. Atribuirea la domeniul public a spațiilor de uz comun aferente condominiilor
Articolul 93. Protecția drepturilor terților proprietari
Articolul 94. Protecția drepturilor titularilor de drepturi contractuale de folosință
Articolul 95. Particularitățile terenurilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale ADN
Articolul 96. Delimitarea apartenenței proprietății imobiliare
Articolul 97. Particularitățile terenurilor aflate în proprietate privată
Articolul 98. Particularitățile terenurilor pe care se află mai multe condominii
Articolul 99. Extinderea grevărilor și interdicțiilor anterioare
Articolul 100. Efectuarea înregistrărilor și notărilor
Articolul 101. Cotele-părți provizorii și determinarea definitivă a cotelor-părți din condominiu
Articolul 102. Actul de constituire a condominiului declarat prin prezenta lege

Capitolul VIII
DISPOZIȚII FINALE
[în vigoare din 29 ianuarie 2023]

Articolul 103. Intrarea în vigoare
Articolul 104. Anumite dispoziții de punere în executare a prezentei legi de către Guvern și autoritățile publice locale ADN
Articolul 105. Modificarea unor acte normative conexe