A A A + | -

Articolul 1987. Reprezentantul indirect

Atunci cînd o parte la actul juridic este un comisionar sau un alt reprezentant indirect, îmbogăţirea sau dezavantajul comitentului sau al altui reprezentat indirect care rezultă din actul juridic ori din executarea obligaţiilor rezultate din acesta urmează a fi considerată ca o îmbogăţire sau, după caz, considerat ca un dezavantaj al comisionarului sau al altui reprezentant indirect.


Adnotare:
Autor: Oleg Efrim
Publicat: 21 martie 2021
Originea reglementării: Art. VII – 4:102 DCFR

▮ I. Scopul reglementării

1. Art. 1987 soluționează problema atribuirii îmbogățirii și dezavantajului pentru cazuri particulare de reprezentare indirectă, atunci când reprezentantul încheie actul juridic în nume propriu, dar pe seama persoanei pe care o reprezintă. Potrivit regulii enunțate, atunci când reprezentantul indirect este parte la actul juridic încheiat, îmbogățirea sau dezavantajul, care rezultă din actul juridic, apare în patrimoniul reprezentantului indirect. Este cazul comisionarului, comisionarului profesionist precum și a altor acte juridice, în care o parte încheie contracte din nume propriu, dar pe seama altei părți. În contractele cu reprezentare indirectă, reprezentantul indirect se obligă personal și devine parte la raporturile juridice cu partea cu care a încheiat contractul. Față de persoana cu care reprezentantul indirect a încheiat contract, persoana reprezentatului de cele mai dese ori fie este ocultă, fie irelevantă. Prin această reglementare se urmărește să nu se admită abaterea de la regula importantă, conform cărei restituirea îmbogățirii realizate dintr-un contract, care nu produce efecte (nul, anulat sau ineficient), are loc doar între părțile acestui contract.

Ilustrația 1
B are încheiat contract de comision cu A în vederea vânzării mărfurilor pe care le produce A. Pentru executarea contractului de comision, B semnează contract de vânzare-cumpărare cu C. După livrarea mărfii și achitarea prețului, contractul de vânzare-cumpărare este declarat nul de instanța de judecată. Chiar dacă B i-a transmis lui A prețul vânzării, obligația de restituire a prețului în calitate de îmbogățit îi va reveni lui B. Similar, B, și nu A, va putea pretinde restituirea dezavantajului (marfa livrată) de la C.

2. În sensul normei comentate, este irelevant dacă terțul a cunoscut sau nu faptul că, comisionarul (sau alt reprezentant indirect) a încheiat contractul având calitate de reprezentant indirect. Soluția nu se va schimba, chiar dacă terțul, la indicația reprezentantului indirect, a executat prestațiile direct comitentului. În acest caz, îmbogățirea comitentului este justificată potrivit prevederilor art.1982.

Ilustrația 2
Z, acționând în calitate de comisionar, cumpără de la Y pentru X o bicicletă. La indicația lui Z, Y livrează bicicleta direct lui X. Peste 4 luni, contractul de vânzare-cumpărare a bicicletei este declarat nul. Chiar dacă Y cunoaște că bicicleta a fost procurată pentru X, pretențiile de restituire a bicicletei și a folosinței pentru perioada de 4 luni vor putea fi înaintate doar lui Z.

▮ II. Relațiile interne între părțile contractului cu reprezentare indirectă

3. Regulile acestui articol se aplică numai în ceea ce privește cererile de restituire a îmbogățirii formulate de terți sau împotriva terților. Drepturile și obligațiile interne ale comitentului (sau alt reprezentat) și ale reprezentantului indirect rămân a fi guvernate de contractul încheiat. Raporturile de restituire a îmbogățirii însă vor avea impact asupra relațiilor interne. Referitor la îmbogățirea nejustificată, reprezentantul indirect va avea dublă calitate în relațiile cu terțul – de creditor și debitor. Suplimentar, raportul de îmbogățire nejustificată va influența drepturile și obligațiile interne cu comitentul. În Ilustrația 2, pentru a putea restitui bicicleta lui Y, comisionarul Z are dreptul de a cere lui X, iar X este obligat să-i restituie bunul. Similar, după ce va primi suma de bani achitată pentru bicicletă, Z va fi obligat să o transmită comitentului X.

Mod de citare recomandat: 
Oleg Efrim, Adnotare la art. 1987 [online]. Codul civil Adnotat [citat 25.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/1987/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune