A A A + | -

Cartea 2 – DREPTURILE REALE

TITLUL I
PATRIMONIUL
Lecție online privind obiectul raportului juridic civil, 2020

Articolul 453. Noţiunea de patrimoniu ADN
Articolul 454. Drepturile reale ADN
Articolul 455. Bunurile ADN
Articolul 456. Părţile componente ale bunului ADN
Articolul 457. Circuitul civil al bunurilor
Articolul 458. Animalele
Articolul 459. Bunurile imobile şi mobile ADN
Articolul 460. Părţile componente ale bunurilor imobile ADN
Articolul 461. Părţile componente ale clădirii
Articolul 462. Unitatea în condominiu
Articolul 463. Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Articolul 464. Prevederile aplicabile drepturilor reale
Articolul 465. Dobîndirea drepturilor reale asupra bunurilor imobile
Articolul 466. Bunurile divizibile şi indivizibile
Articolul 467. Bunul principal şi bunul accesoriu
Articolul 468. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile
Articolul 469. Bunul determinat individual şi bunul determinat generic
Articolul 470. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile
Articolul 471. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat ADN
Articolul 472. Universalitatea de fapt
Articolul 473. Produsele bunurilor
Articolul 474. Dobîndirea fructelor şi a productelor
Articolul 475. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat
Articolul 476. Obiectele de proprietate intelectuală
Articolul 477. Conţinutul digital şi bunul digital
Articolul 478. Accesul terţilor la bunurile digitale
Articolul 479. Banii
Articolul 480. Titlurile de valoare
Articolul 481. Bunurile culturale mobile
TITLUL II
POSESIUNEA
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 482. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii
Articolul 483. Posesia nemijlocită şi posesia mijlocită
Articolul 484. Posesorul sub nume de proprietar şi posesorul de drept limitat
Articolul 485. Posesia prin prepus
Articolul 486. Intervertirea felului posesiei
Articolul 487. Posesia de bună-credinţă
Articolul 488. Prezumţia de posesie neîntreruptă
Articolul 489. Încetarea posesiei
Capitolul II
EFECTELE POSESIEI
Secţiunea 1
Prezumţia proprietăţii
Articolul 490. Prezumţia proprietăţii
Lecție online privind apărarea posesiei, 2020

Secţiunea a 2-a
Apărarea posesiei
Articolul 491. Deposedarea şi tulburarea ilegală ADN
Articolul 492. Autoapărarea posesorului ADN
Articolul 493. Apărarea posesiei pe calea acţiunii în reintegrare ADN
Articolul 494. Apărarea posesiei pe calea acţiunii în complîngere ADN
Articolul 495. Apărarea posesiei preferate pe calea acţiunii în reintegrare ADN
Articolul 496. Apărarea posesiei preferate pe calea acţiunii în complîngere ADN
Secţiunea a 3-a
Fructele şi valoarea folosinţei bunului posedat
Articolul 497. Dobîndirea fructelor bunului posedat.
Secţiunea a 4-a
Dobîndirea dreptului asupra bunului posedat
Articolul 498. Dobîndirea dreptului asupra bunului posedat
Articolul 499. Stingerea posesiunii
TITLUL III
PROPRIETATEA
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 500. Conţinutul dreptului de proprietate
Articolul 501. Garantarea dreptului de proprietate
Articolul 502. Întinderea dreptului de proprietate
Articolul 503. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite
Articolul 504. Drepturile dobîndite anterior transmiterii proprietăţii
Articolul 505. Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice
Articolul 506. Noţiunea şi condiţiile clauzei de inalienabilitate
Articolul 507. Condiţiile de opozabilitate a clauzei de inalienabilitate
Articolul 508. Sancţiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate
Capitolul II
DOBÎNDIREA ŞI PIERDEREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE
Secţiunea 1
Dobîndirea dreptului de proprietate
Articolul 509. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate
Articolul 510. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate
Articolul 511. Predarea bunului
Articolul 512. Lipsa dreptului sau împuternicirii transmiţătorului
Articolul 513. Dreptul condiţionat al dobînditorului
Articolul 514. Înstrăinarea de mai multe ori ADN
Articolul 515. Ocupaţiunea
Articolul 516. Bunul găsit
Articolul 517. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit
Articolul 518. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă
Articolul 519. Comoara
Articolul 520. Accesiunea imobiliară naturală
Articolul 521. Accesiunea imobiliară artificială
Articolul 522. Accesiunea mobiliară
Lecție online privind uzucapiunea și dobândirea de bună-credință

Articolul 523. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului înregistrat în temeiul actului juridic
Articolul 524. Uzucapiunea dreptului în temeiul cuprinsului registrului de publicitate
Articolul 525. Dobînditorul de bună-credinţă a dreptului înregistrat
Articolul 526. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului registrului de publicitate
Articolul 527. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de proprietate asupra bunului mobil
Articolul 528. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de proprietate liber de drepturile reale limitate
Articolul 529. Uzucapiunea mobiliară
Articolul 530. Uzucapiunea mobiliară a bunurilor culturale mobile
Articolul 531. Unirea posesiilor
Articolul 532. Posesiunea necesară uzucapiunii
Articolul 533. Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii
Articolul 534. Efectul dobîndirii cu bună-credinţă sau al uzucapiunii asupra dreptului de proprietate şi grevărilor sale
Articolul 535. Stingerea drepturilor întemeiate pe regulile îmbogăţirii nejustificate şi răspunderea delictuală
Secţiunea a 2-a
Pierderea dreptului de proprietate
Articolul 536. Temeiurile pierderii dreptului de proprietate
Articolul 537. Renunţarea la dreptul de proprietate
Articolul 538. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului
Articolul 539. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate
Articolul 540. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele
Articolul 541. Rechiziţia
Articolul 542. Confiscarea
Capitolul III
PROPRIETATEA COMUNĂ
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 543. Proprietatea comună. Temeiurile apariţiei ei
Articolul 544. Formele proprietăţii comune
Secţiunea a 2-a
Proprietatea comună pe cote-părţi
Articolul 545. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi
Articolul 546. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi
Articolul 547. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi
Articolul 548. Beneficiile şi sarcinile proprietăţii comune pe cote-părţi
Articolul 549. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi
Articolul 550. Actele de administrare şi de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi
Articolul 551. Acţiunile în justiţie ale coproprietarului
Articolul 552. Dreptul de preemţiune
Articolul 553. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi
Articolul 554. Excluderea coproprietarului
Articolul 555. Dreptul de proprietate în condominiu
Articolul 556. Proprietatea comună pe cote-părţi asupra despărţiturilor comune
Articolul 557. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin partaj
Articolul 558. Inadmisibilitatea partajului
Articolul 559. Amînarea partajului
Articolul 560. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărîre judecătorească
Articolul 561. Modul de partaj al bunului proprietate comună pe cote-părţi ADN
Articolul 562. Atribuirea bunului în cazul mai multor cereri
Articolul 563. Stingerea datoriilor în cazul partajului
Articolul 564. Efectele partajului proprietăţii comune
Articolul 565. Obligaţia de garanţie a coproprietarilor
Articolul 566. Nulitatea contractului de partaj
Secţiunea a 3-a
Proprietatea comună în devălmăşie
Articolul 567. Dispoziţii generale cu privire la proprietatea comună în devălmăşie
Articolul 568. Folosinţa bunului proprietate comună în devălmăşie
Articolul 569. Actele de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în devălmăşie
Articolul 570. Actele de dispoziţie asupra bunurilor proprietate comună în devălmăşie
Articolul 571. Partajul bunului proprietate comună în devălmăşie ADN
Articolul 572. Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor ADN
Articolul 573. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi ADN
Articolul 574. Determinarea părţilor din proprietatea comună în devălmăşie soţilor în caz de partaj al bunurilor ADN
Capitolul IV
PROPRIETATEA PERIODICĂ
Articolul 575. Proprietatea periodică
Articolul 576. Temeiul proprietăţii periodice
Articolul 577. Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar
Articolul 578. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor
Articolul 579. Obligaţia de despăgubire şi excluderea
Articolul 580. Încetarea proprietăţii periodice
Capitolul V
APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
Articolul 581. Acţiunea în revendicare
Articolul 582. Excluderea revendicării
Articolul 583. Revendicarea bunului după dobîndirea în temeiul actului juridic lovit de nulitate absolută sau relativă ori ineficient
Articolul 584. Concurenţa cu alte acţiuni
Articolul 585. Acţiunea negatorie
Capitolul VI
DREPTUL DE VECINĂTATE
Articolul 586. Obligaţia de respect reciproc
Articolul 587. Influenţa vecină admisibilă
Articolul 588. Atentarea inadmisibilă
Articolul 589. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire
Articolul 590. Folosirea apelor
Articolul 591. Regulile speciale de folosire a apei
Articolul 592. Captarea apei
Articolul 593. Surplusul de apă
Articolul 594. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior
Articolul 595. Picătura streşinii
Articolul 596. Fructele căzute
Articolul 597. Rădăcinile şi ramurile de pe terenul vecin
Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
Articolul 599. Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul construcţiei
Articolul 600. Accesul pe terenul altuia
Articolul 601. Trecerea prin proprietatea străină
Articolul 602. Instalarea liniei de demarcare a hotarului
Articolul 603. Litigii privind hotarul
TITLUL IV
ALTE DREPTURI REALE
Capitolul I
UZUFRUCTUL
Articolul 604. Noţiunea de uzufruct
Articolul 605. Constituirea uzufructului
Articolul 606. Termenul uzufructului
Articolul 607. Acţiunea confesorie a uzufructuarului
Articolul 608. Cesiunea uzufructului
Articolul 609. Locaţiunea bunului grevat de uzufruct
Articolul 610. Determinarea stării bunului
Articolul 611. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului
Articolul 612. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor
Articolul 613. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile
Articolul 614. Uzufructul creanţelor
Articolul 615. Dreptul de vot
Articolul 616. Drepturile creditorilor
Articolul 617. Dreptul uzufructuarului de a se folosi de arbori
Articolul 618. Dreptul uzufructuarului asupra pădurilor destinate tăierii
Articolul 619. Dreptul asupra carierelor
Articolul 620. Uzura obiectului uzufructului
Articolul 621. Obligaţia de informare
Articolul 622. Obligaţia de păstrare a destinaţiei bunului
Articolul 623. Obligaţia efectuării reparaţiilor
Articolul 624. Excluderea obligaţiei de reconstruire
Articolul 625. Plata primelor de asigurare
Articolul 626. Modificarea sau stingerea dreptului grevat
Articolul 627. Dreptul de dispoziţie şi de exercitare a acţiunilor de apărare
Articolul 628. Obligaţia nudului proprietar de a garanta drepturile uzufructuarului
Articolul 629. Plata datoriilor aferente patrimoniului grevat cu uzufruct
Articolul 630. Descoperirea unei comori
Articolul 631. Stingerea uzufructului
Articolul 632. Stingerea uzufructului la cererea nudului proprietar
Articolul 633. Stingerea uzufructului în cazul distrugerii bunului
Articolul 634. Efectul stingerii uzufructului
Capitolul II
DREPTUL DE UZ ŞI DREPTUL DE ABITAŢIE
Articolul 635. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaţie
Articolul 636. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie
Articolul 637. Dreptul de folosire a facilităţilor comune
Articolul 638. Aplicarea dispoziţiilor privitoare la uzufruct
Capitolul III
SERVITUTEA
Articolul 639. Dispoziţii generale cu privire la servitute
Articolul 640. Condiţiile servituţii
Articolul 641. Clasificarea servituţilor
Articolul 642. Constituirea servituţii
Articolul 643. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar
Articolul 644. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune
Articolul 645. Exercitarea servituţii
Articolul 646. Abandonarea imobilului aservit
Articolul 647. Drepturile proprietarului imobilului dominant
Articolul 648. Obligaţiile proprietarului imobilului dominant
Articolul 649. Drepturile asupra construcţiilor şi plantaţiilor
Articolul 650. Concurenţa mai multor drepturi
Articolul 651. Temeiurile de stingere a servituţii
Articolul 652. Calcularea termenului de neuz
Articolul 653. Răscumpărarea servituţii de trecere
Lecție online privind superficia, decembrie 2020

Capitolul IV
SUPERFICIA
Articolul 654. Noţiunea de superficie ADN
Articolul 655. Constituirea dreptului de superficie ADN
Articolul 656. Dreptul de superficie în cazul demolării sau pieirii construcţiei
Articolul 657. Rangul superficiei ADN
Articolul 658. Exercitarea dreptului de superficie
Articolul 659. Obligaţia superficiarului de a plăti o redevenţă
Articolul 660. Stingerea dreptului de superficie
Articolul 661. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului
Articolul 662. Efectele stingerii dreptului de superficie
Articolul 663. Garanţia pentru despăgubire
Articolul 664. Efectele încetării superficiei prin consolidare
Articolul 665. Efectele încetării superficiei prin pieirea construcţiei
Articolul 666. Subrogarea în contractele în curs de executare
Capitolul V
GAJUL
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 667. Noţiunea de gaj
Articolul 668. Debitorul gajist
Articolul 669. Garantul gajist (garantul ipotecar) ADN
Articolul 670. Creditorul gajist (creditor ipotecar)
Articolul 671. Tipurile de gaj
Articolul 672. Indivizibilitatea gajului
Secţiunea a 2-a
Apariţia, înregistrarea şi stingerea gajului
Articolul 673. Temeiul şi momentul apariţiei gajului
Articolul 674. Înregistrarea gajului fără deposedare
Articolul 675. Stingerea gajului
Secţiunea a 3-a
Obiectul şi întinderea gajului
Articolul 676. Dispoziţii generale privind obiectul şi întinderea gajului
Articolul 677. Obiectul ipotecii
Articolul 678. Evaluarea obiectului ipotecii
Articolul 679. Bunuri de substituire şi despăgubiri
Articolul 680. Obligaţiile asigurătorului faţă de creditorul garantat
Articolul 681. Produsele
Articolul 682. Gajul bunurilor viitoare
Articolul 683. Transformarea bunurilor
Secţiunea a 4-a
Gajul convenţional
Subsecţiunea 1
Constituirea gajului
Articolul 684. Contractul de gaj
Articolul 685. Informarea creditorului cu privire la drepturile terţilor
Articolul 686. Dobîndirea cu bună-credinţă a dreptului de gaj ADN
Articolul 687. Dobîndirea simultană a titlului de proprietate şi a ipotecii
Subsecţiunea a 2-a
Obligaţia garantată prin gaj
Articolul 688. Obligaţia garantată
Articolul 689. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani
Articolul 690. Consecinţele refuzului transmiterii sumelor de bani
Subsecţiunea a 3-a
Gajul asupra bunurilor mobile
§1. Particularităţile amanetului
Articolul 691. Constituirea amanetului
Articolul 692. Conservarea dreptului de amanet
Articolul 693. Amanetul titlurilor negociabile
Articolul 694. Recipisa privind obligaţia garantată
Articolul 695. Particularităţile amanetării la lombard
§2. Particularităţile gajului asupra unei universalităţi de bunuri
Articolul 696. Constituirea gajului asupra unei universalităţi de bunuri
Articolul 697. Înstrăinarea sau substituirea bunurilor din universalitatea de bunuri gajată
§3. Particularităţile gajului asupra bunurilor incorporale
Articolul 698. Gajul asupra drepturilor patrimoniale
Articolul 699. Gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare
Articolul 700. Gajul valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile
§4. Particularităţile gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Articolul 701. Constituirea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Articolul 702. Radierea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Articolul 703. Exercitarea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului
Subsecţiunea a 4-a
Particularităţile gajului asupra întreprinderii
Articolul 704. Noţiunea de gaj asupra întreprinderii
Articolul 705. Dreptul de opţiune al creditorului gajist
Articolul 706. Exercitarea dreptului de gaj asupra întreprinderii
Secţiunea a 5-a
Gajul legal
Articolul 707. Creanţele din care poate naşte gajul legal
Articolul 708. Gajul legal de garantare a creanţelor fiscale şi vamale
Articolul 709. Gajul legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti
Articolul 710. Reducerea, substituirea sau radierea gajului legal
Articolul 711. Exercitarea dreptului de gaj
Secţiunea a 6-a
Înregistrarea gajului bunurilor mobile
Articolul 712. Registrul garanţiilor
Articolul 713. Temeiuri pentru înregistrarea gajului, modificarea şi anularea înregistrării gajului
Articolul 714. Procedura înregistrării
Articolul 715. Taxa de stat şi plata pentru înregistrarea gajului şi pentru furnizarea informaţiei
Articolul 716. Modificarea informaţiei privind înregistrarea gajului
Articolul 717. Majorarea sau completarea obiectului gajului ori a creanţei garantate
Articolul 718. Radierea gajului din registrul garanţiilor
Articolul 719. Efectele înregistrării
Articolul 720. Accesul pasiv la registrul garanţiilor
Articolul 721. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor registratorului
Articolul 722. Înregistrarea altor drepturi de garanţie
Secţiunea a 7-a
Efectele gajului
Articolul 723. Dispoziţii generale cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor la contractul de gaj
Articolul 724. Obligaţia de diligenţă
Articolul 725. Drepturile creditorului în cazul pierderii sau deteriorării bunului gajat
Articolul 726. Obligaţiile creditorului care de ţine bunul gajat
Articolul 727. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist
Articolul 728. Păstrarea, întreţinerea şi reparaţia bunului gajat
Articolul 729. Asigurarea bunului gajat
Articolul 730. Obligaţia lombardului de a asigura amanetul
Articolul 731. Apărarea dreptului asupra bunului gajat în cazul pretenţiilor terţilor
Articolul 732. Verificarea bunului gajat
Articolul 733. Substituirea obiectului gajului
Articolul 734. Gestionarul gajului
Articolul 735. Gajul următor ADN
Articolul 736. Rangul de prioritate al gajurilor
Articolul 737. Cedarea rangului de prioritate
Articolul 738. Cesiunea creanţei garantate prin gaj
Articolul 739. Preluarea datoriei garantate prin gaj
Articolul 740. Dobîndirea bunurilor gajate
Articolul 741. Permisiunea vînzării bunurilor libere de gaj
Articolul 742. Executarea înainte de termen a obligaţi ei garantate prin gaj
Articolul 743. Opozabilitatea drepturilor locatarului
Secţiunea a 8-a
Exercitarea dreptului de gaj
Subsecţiunea 1
Condiţiile generale de exercitare a dreptului de gaj
Articolul 744. Dispoziţii generale privind exercitarea gajului ADN
Articolul 745. Termenul de exercitare
Articolul 746. Prioritatea exercitării
Articolul 747. Dreptul de uzufruct asupra bunului gajat
Articolul 748. Exercitarea dreptului de gaj asupra mai multor bunuri
Articolul 749. Exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile
Articolul 750. Exercitarea dreptului de gaj asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare
Articolul 751. Exercitarea dreptului de gaj asupra drepturilor patrimoniale
Subsecţiunea a 2-a
Măsurile prealabile exercitării dreptului de gaj
§1. Avizul de executare
Articolul 752. Avizul de executare ADN
Articolul 753. Drepturile debitorului gajist
§2. Transmiterea bunului gajat
Articolul 754. Modul de transmitere a bunului gajat către creditorul gajist
Articolul 755. Transmiterea benevolă în posesie
Articolul 756. Transmiterea benevolă în posesie în cazul ipotecii
Articolul 757. Transmiterea silită în posesie
Articolul 758. Transmiterea originalelor actelor de proprietate
Articolul 759. Exercitarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie
Articolul 760. Drepturile creditorilor gajişti de rang superior la transmiterea în posesie
Articolul 761. Contestarea executării silite
Articolul 762. Transmiterea în cazul deţinerii de un terţ a bunului gajat
Articolul 763. Renaşterea drepturilor reale neradiate
Subsecţiunea a 3-a
Vînzarea de către creditorul gajist a bunului gajat
Articolul 764. Condiţiile vînzării bunului de către creditorul gajist
Articolul 765. Vînzarea comercial rezonabilă
Articolul 766. Dreptul la repararea prejudiciului în caz de vînzare
Articolul 767. Opoziţia la condiţiile de vînzare
Articolul 768. Dreptul altor creditori gajişti la repararea prejudiciului în caz de vînzare
Articolul 769. Mijloacele obţinute din vînzarea bunului gajat ADN
Articolul 770. Bunul dobîndit de la creditorul gajist
Articolul 771. Radierea grevărilor
Articolul 772. Achiziţionarea bunurilor gajate de către creditorul gajist
Articolul 773. Evacuarea locuitorilor în cadrul exercitării dreptului de ipotecă