A A A + | -

Articolul 424. Caracterul constitutiv al registrului

(1) Dacă legea nu prevede altfel, drepturile supuse înregistrării se constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale, numai prin înregistrare în registrul prevăzut de lege, pe baza actului sau faptului care întemeiază înregistrarea în condiţiile legii.
(2) Dacă legea nu prevede altfel, drepturile reale se sting numai prin radierea lor din registrul prevăzut de lege, cu consimţămîntul titularului, dat în forma prevăzută de lege. Acest consimţămînt nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înregistrare ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existentei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de lege.
(3) Dacă dreptul supus înregistrării ce urmează să fie transmis este grevat cu un drept real în folosul unui terţ, transmiterea se va face cu păstrarea dreptului real al acestui terţ, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
(4) Modificarea unui drept înregistrat se face potrivit regulilor stabilite pentru dobîndirea acestui drept.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 15 iunie 2023

▮ I. Scopul articolului

1. Articolul instituie regulile tipice unui registru de publicitate care conține înregistrări cu caracter constitutiv: ca regulă, dreptul se constituie prin înregistrare (alin. (1)) și se stinge prin radierea înregistrării (alin. (2)).

▮ II. Domeniul de aplicare

Normele articolului se aplică „drepturilor supuse înregistrării”. Noțiunea dată este determinată de art. 420 lit. a) și cuprinde:

(i) drepturi reale asupra anumitor categorii de bunuri. Lista drepturilor reale este prevăzută la art. 454;

(ii) anumite alte drepturi patrimoniale asupra acelor bunuri atunci când legea prevede că aceste drepturi, deși nu sunt drepturi reale, se nasc doar prin înregistrare în registru, fiind cazul, de exemplu, a dreptului asupra mărcii sau brevetului de invenție.

▮ III. Alin. (1) — titulus + modus = jus in rem (e.g. proprietas)

Un sistem de publicitate depinde de două coordonate:

(i) care este efectul juridic al actului translativ de proprietate (contract, hotărâre judecătorească, act administrativ etc.) — numit tradițional titulus;

(ii) care este efectul juridic al înregistrării în registru de către autoritatea care îl ține — numit tradițional modus.

După cum s-a arătat (→ adnotarea la art. 413), în sistemul declarativ, dreptul de constituie odată ce apare titulus, indiferent de modus (este cazul dreptului francez). În schimb, în sistemul constitutiv, cum este cel al Republicii Moldova, dreptul se constituie doar după ce există modus.

Dar și sistemul constitutiv are două variații:

— sistemul abstract: modus are loc independent de titulus. Este cazul dreptului german, în care totuși, simpla cerere de înregistrare a dreptului nu este suficientă, ci se cere un contract cu efect real, prin care titularul dreptului înregistrat își dă consimțământul la radierea dreptului său și înregistrarea lui pe numele dobânditorului.  Totuși, contractul cu efect obligațional nu este necesar și nu este verificat de către autoritatea de înregistrare.  Nulitatea acestuia din urmă nu invalidează înregistrarea, ci generează obligația dobânditorului de a retransmite dreptul către înstrăinător;

— sistemul cauzal: modus are loc în temeiul lui titulus și nu poate avea loc fără titulus (este cazul Republicii Moldova, României și numeroaselor state).

În concluzia, alin. (1) poate fi sintetizat prin formula: titulus („pe baza actului sau faptului care întemeiază înregistrarea”) + modus („prin înregistrare în registrul prevăzut de lege”) = jus in rem („drepturile supuse înregistrării se constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale”).

Dacă titulus devine ineficace, înregistrarea este pasibilă rectificării conform art. 438 (art. 439 alin. (1) lit. b)). Dacă modus devine ineficace, la fel se aplică rectificarea (art. 439 alin. (1) lit. a)).

În materie de RBI, lista de temeiuri care constituie titulus este prevăzută de art. 447 (→ adnotarea la art. 447).

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 424 [online]. Codul civil Adnotat [citat 3.03.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/424/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

Articolul 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție