A A A + | -

Articolul 92. Caracterul subsidiar al măsurilor de ocrotire judiciare

(1) Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită de către instanţa de judecată doar în cazul în care aceasta este necesară şi dacă persoana nu este ocrotită suficient prin aplicarea dispoziţiilor legale privind obligaţia de întreţinere a soţului şi a rudelor, privind regimul bunurilor comune ale soţilor, privind asistenţa la luarea deciziei sau prin mandatul de ocrotire în viitor a persoanei respective.
(2) Măsura de ocrotire judiciară trebuie să fie individualizată şi proporţională gradului în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, persoana nu îşi poate conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.


 

▮ Jurisprudența Curții de Apel Chișinău pe măsurile de ocrotire (2022-2019) (mai jos sunt prezentare pasaje sau rezumate)

Decizie din 4 octombrie 2022

Menținută încheierea de a nu da curs cererii pentru înlăturarea neajunsurilor, și anume: pentru prezentarea informației privind situația familială, financiară și patrimonială a persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire judiciară.

Decizie din 20 iunie 2022

Aici se reține că, art. 303 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilește că, petiţionarul este scutit de plata cheltuielilor aferente procesului privind măsura de ocrotire. Astfel, coroborând prevederile legale citate supra, Colegiul conchide că la caz, petiționara prin lege este scutită de plata taxei de stat pentru depunerea cererii.

Decizie din 10 martie 2022

în circumstanțele potrivit normelor de drept enunțate, expertiza psihiatrică poate fi executată atât extrajudiciar, cât şi din oficiu sau la cererea participanţilor în pregătirea cauzei către dezbateri judiciare, astfel Colegiul civil consideră prematură concluzia instanței de restituire a cererii depuse de petiționara CO.

Decizia din 27 octombrie 2021

Poziția instanței de fond:

10. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 26 februarie 2021, sa admis parțial cererea lui *****, ***** și ***** cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub formă de tutelă și reînnoirea măsurii de ocrotire judiciară sub formă de tutelă și desemnarea tutorilor, fiind instituită măsura de ocrotire judiciară sub formă de tutelă pe un termen de 5 ani asupra lui ***** (a.n.*****, c/p *****), cu desemnarea în calitate de tutore a persoanei *****, a mamei ***** (a.n.*****, c/p *****), a tatălui ***** (a.n.*****, c/p *****), și a fratelui ***** ( a.n.*****, c/p *****), în rest cererea fiind respinsă ca neîntemeiată.

Solicitările apelantului:

11. Exprimându-și dezacordul cu soluția primei instanțe, *****, ***** și ***** au contestat-o cu apel la data de 17 martie 2021, solicitând casarea parțială a hotărârii instanței de fond, în partea prin care s-a dispus instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub formă de tutelă pe un termen de 5 ani, și a emite în această parte o hotărâre nouă, prin care să fie dispusă instituirea măsurii judiciare de ocrotire sub formă de tutelă, pe un termen de 10 ani.

59. Astfel, având în vedere circumstanțele de fapt ale cauzei expuse supra, în raport cu probele anexate și în coroborare cu prevederile legale citate supra, Colegiul conchide că, sânt întrunite condițiile prevăzute la art.103 alin. (2) Cod Civil (în redacția din 01.03.2019), or, actele prezentate atestă că, nu există semne că starea persoanei se va îmbunătăți, iar măsurile de protecție aplicate sunt necesare și rezonabile, tutela reprezentând un mecanism de substituire a deciziei persoanei cu tulburări psihice, și în acest sens fiind impusă necesitatea modificării hotărârii contestate cu apel, tutela urmând a fi instituită pentru un termen de 10 ani.

60. În ordinea de idei expusă supra, Colegiul conchide de a admite cererea de apel înaintată de *****, ***** și *****, modificând hotărârea primei instanțe în partea termenului de instituire a măsurii de ocrotire judiciară sub formă de tutelă, instituind măsura de ocrotire judiciară sub formă de tutelă pe un termen de 10 ani, în rest hotărârea primei instanțe urmând a fi menținută fără modificări.

Decizie din 30 septembrie 2021

Menționează că instanța de fond greșit a făcut trimitere la prevederile art.307 alin.(2) CPC, considerând necesară prezentarea raportului de expertiză extrajudiciară psihiatrică, în condițiile în care la caz acestea nu sunt aplicabile, or prin cererea depusă s-a solicitat desemnarea unui alt tutore și nicidecum instituirea măsurilor de ocrotire.  Recurs admis.

Decizia din 20 aprilie 2021

Studiind motivele cererii de recurs, în raport cu materialele dosarului, Colegiul civil consideră necesar de a restitui recursul declarat de către avocatul SA, în interesele recurentului RA împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 15.01.2020 ca depus în afara termenului legal și a respinge ca neîntemeiat recursul declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 27 noiembrie 2020 din următoarele considerente.

Decizia din 4 mai 2021

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 23 decembrie 2020 nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată și s-a acordat termen potențialului reclamant pentru înlăturarea neajunsurilor și anume: prezentarea raportului de expertiză extrajudiciară psihiatrică a persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire judiciară .  Menținut.

Decizie din 18 ianuarie 2021

Având în vedere cele expuse Colegiul statuează, că încheierea contestată, din 05 octombrie 2020, prin care a fost restituită cererea înaintată de ***** privind instituirea măsurii de ocrotire judiciară în privința lui *****, din motivul că petiționarul nu a respectat procedura extrajudiciară prevăzută de lege pentru categoria respectivă de cauze, este una întemeiată și legală, urmând a fi menţinută, iar recursul declarat împotriva acesteia urmând a fi respins ca neîntemeiat.

Decizie din 13 februarie 2020

Prin urmare, deşi în contextul în care după intrarea în vigoare a Legii nr.66 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nici una din persoanele indicate la art.94 alin.(1) (la data depunerii în speţă a cererii art.4830 alin. (1)) Cod civil nu au depus cerere de instituire a măsurilor de ocrotire judiciară în privința NS, astfel încât Pretura sectorului Centru în calitatea de autoritate tutelară era îndreptăţită să iniţieze prezenta procedură, totuşi aceasta are sarcina pozitivă de a proba la data emiterii hotărârii judecătoreşti că persoana nu este ocrotită suficient prin aplicarea dispoziţiilor legale privind obligaţia de întreţinere a soţului şi a rudelor, privind regimul bunurilor comune ale soţilor, privind asistenţa la luarea deciziei sau prin mandatul de ocrotire în viitor a persoanei respective. În speţă, însă, nici cererea iniţială, nici cererea intervenienţilor principali, nu specifică şi nu probează în nici un mod întrunirea condiţiilor sus-indicate, astfel încât Colegiul constată neîntrunirea în speţă a temeiurilor de admitere a cererilor respective. Mai mult decât atât, Colegiul conchide că după emiterea hotărârii contestate a primei instanţe, ***** s-a căsătorit şi, astfel, sarcina prioritară de ocrotire revine soţului acesteia, în privinţa căruia este prezumată şi existenţa unei afecţiuni/sentimente a persoanei ocrotite, de care urmează să ţină cont instanţa de judecată în temeiul art. 65 Cod civil şi care exclude candidaturile tutorilor înaintate în speţă.

Decizie din 22 decembrie 2020

Prin urmare, Colegiul Civil reține ca fiind inadmisibil raționamentul instanței potrivit căruia cererea depusă de petiționarul a fost restituită în temeiul art.171 alin.(2) CPC pe motiv că petiționara nu a înlăturat neajunsurile din încheierea din 21.08 2020 de nu a da curs cererii. Instanța reține în acest sens că respectarea principiului preeminenței dreptului constituie una din exigențele unui proces echitabil în sensul art.6 par.(1) din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale (Roşca c. Moldovei, nr.6267/02 din 22.03.2005, par.24, f.d.28).

Decizie din 23 ianuarie 2019

Apelant cere tutela să fie de 10 ani, nu de 5 ani.  Apel respins. Tutela rămâne pe 5 ani.

▮ Sugestie de dispozitiv al hotărârii judecătorești de instituire a tutelei (ediția 2023) (descarcă versiunea Word)

Dosarul nr. 2p/s-123456/23

HOTĂRÂRE
ÎN NUMELE LEGII
DISPOZITIV

11 noiembrie 2023
Judecătoria Chișinău (sediul Centru)       mun. Chișinău
Președinte de ședință, judecător M. Aprodu
Grefier L. Lupu

Cu participarea petiționarului Ion Bobu, a persoanei fizice vizate Ștefan Bobu, și a reprezentantului său, avocatul Andreea Cucoș, împuternicită prin mandatul Seria MA nr. 0229497 din 2 iunie 2023, precum și a intervenienților Maria Bobu, Alina Bobu, Constantin Paladi,
A judecat în ședință publică/închisă cererea de chemare în judecată introdusă de Ion Bobu privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei în privința lui Ștefan Bobu (născut la 1 februarie 1950, cod personal 2001234567890),
Conform art. 65, 93 și 102 din Codul civil al Republicii Moldova și art. 238-241, art. 302-308 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, instanța de judecată

A HOTĂRÂT:

1. Se instituie măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei în privința lui Ștefan Bobu (născut la 1 februarie 1950, cod personal 2001234567890), în următoarele condiții:
a) măsura de ocrotire este valabilă pe termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
b) dna Maria Bobu (născută la 5 aprilie 1955, cod personal 2001234567889) se desemnează în calitate de tutore asupra persoanei dlui Ștefan Bobu;
c) dl Ion Bobu (născut la 10 ianuarie 1975, cod personal 2001234567888) se desemnează în calitate de tutore asupra patrimoniului dlui Ștefan Bobu;
d) dna Andreea Bobu (născută la 15 octombrie 1980, cod personal 2001234567887) se desemnează în calitate de tutore supleant asupra persoanei și asupra patrimoniului dlui Ștefan Bobu;
e) se adaptează măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei după cum urmează:

(i) dl Ștefan Bobu are dreptul de a ridica, de sine stătător, din conturile sale bancare o sumă în limită de 3.000 lei lunar și dispune de ei;
(ii) dl Ștefan Bobu are dreptul de a încheia, cu încuviințarea tutorelui asupra patrimoniului, contracte de transmitere în arendă a bunurilor sale agricole și perceperea chiriei aferente,
(iii) dl Ștefan Bobu are dreptul de a lua, de sine stătător, decizii privind tratamentul său și intervenții chirurgicale,

2. Se privează dl Ștefan Bobu de dreptul la vot pentru perioada măsurii de ocrotire judiciare.
3. Hotărârea definitivă a instanței de judecată prin care persoana este privată de dreptul la vot se aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale.
4. Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile din momentul determinat conform art. 30814 din Codul de procedură civilă, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Președintele de ședință,
Judecător M. Aprodu


 

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

Articolul 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție