A A A + | -

Cartea 3 – OBLIGAŢIILE

TITLUL I
DESPRE OBLIGAŢII ÎN GENERAL
Capitolul I
DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND OBLIGAŢIILE
Articolul 774. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie
Articolul 775. Buna-credinţă în raporturile obligaţionale
Articolul 776. Temeiurile naşterii obligaţiilor
Articolul 777. Dreptul la informare
Articolul 778. Obligaţia naturală
Articolul 779. Obligaţiile corelative
Articolul 780. Obligaţia de rezultat şi obligaţia de mijloace
Capitolul II
PLURALITATEA DE SUBIECTE ŞI OBIECTE
ÎN CADRUL UNEI OBLIGAŢII
Secţiunea 1
Obligaţiile divizibile şi indivizibile
Articolul 781. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori
Articolul 782. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori
Articolul 783. Prezumţia divizibilităţii
Articolul 784. Efectul indivizibilităţii
Articolul 785. Dificultăţile executării în cazul creanţei indivizibile
Secţiunea a 2-a
Solidaritatea creditorilor
Articolul 786. Creanţele solidare
Articolul 787. Temeiul apariţiei solidarităţii creanţei
Articolul 788. Executarea obligaţiei faţă de oricare dintre creditori
Articolul 789. Efectele executării obligaţiei faţă de unul dintre creditori
Articolul 790. Confuziunea în cazul creanţei solidare
Articolul 791. Remiterea datoriei de către un creditor solidar
Articolul 792. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii ce ţin de alt creditor
Articolul 793. Obligaţia faţă de ceilalţi creditori solidari a creditorului care a primit prestaţie
Articolul 794. Reprezentarea creditorilor solidari
Articolul 795. Suspendarea şi întreruperea prescripţiei în folosul creditorului solidar
Secţiunea a 3-a
Solidaritatea debitorilor
Articolul 796. Obligaţiile solidare
Articolul 797. Temeiurile apariţiei obligaţiilor solidare
Articolul 798. Obligaţii solidare afectate de modalităţi
Articolul 799. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei de la oricare dintre debitorii solidari
Articolul 800. Excepţiile opuse creditorului de către debitorul solidar
Articolul 801. Obligaţia debitorilor solidari la repararea prejudiciului
Articolul 802. Efectele executării sau compensării obligaţiei solidare
Articolul 803. Confuziunea în cazul obligaţiei solidare
Articolul 804. Efectele primirii unei prestaţii parţiale
Articolul 805. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii faţă de debitorii solidari
Articolul 806. Renunţarea la solidaritate faţă de unul din debitori
Articolul 807. Remiterea unui debitor solidar sau tranzacţia cu el
Articolul 808. Urmărirea unui debitor solidar
Articolul 809. Efectele întîrzierii creditorului sau debitorului solidar
Articolul 810. Obligaţiile succesorilor debitorilor solidari
Articolul 811. Acţiunea în regres în cazul satisfacerii obligaţiei de către unul din debitorii solidari
Articolul 812. Beneficiile debitorului solidar
Articolul 813. Efectele incapacităţii de plată a unuia dintre debitorii solidari
Articolul 814. Excepţiile opuse codebitorului
Articolul 815. Suspendarea, întreruperea sau expirarea prescripţiei faţă de un debitor solidar
Articolul 816. Reprezentarea codebitorilor solidari
Secţiunea a 4-a
Obligaţiile de alternativă şi obligaţiile facultative
Articolul 817. Obligaţia de alternativă
Articolul 818. Dreptul de alegere a prestaţiei
Articolul 819. Interdicţia prestaţiilor parţiale
Articolul 820. Efectul imposibilităţii efectuării unor prestaţii în cazul în care alegerea aparţine debitorului
Articolul 821. Efectul imposibilităţii executării prestaţiei în cazul în care alegerea aparţine creditorului
Articolul 822. Obligaţia facultativă
Capitolul III
TRANSMISIUNEA CREANŢEI ŞI A OBLIGAŢIEI
Lecție online privind cesiunea de creanță, preluarea datoriei și subrogație

Secţiunea 1
Cesiunea de creanţă
Articolul 823. Dispoziţii generale cu privire la cesiunea de creanţă
Articolul 824. Forma cesiunii de creanţă
Articolul 825. Cesiunea parţială
Articolul 826. Consimţămîntul debitorului
Articolul 827. Volumul drepturilor transmise cesionarului
Articolul 828. Obligaţiile asumate de cedent
Articolul 829. Excepţiile opuse de debitor cesionarului
Articolul 830. Efectul cesiunii asupra locului de executare
Articolul 831. Opozabilitatea prestaţiilor
Articolul 832. Prioritatea în cazul cesiunii repetate
Articolul 833. Înscrisul privind debitul
Articolul 834. Notificarea despre cesiune şi executarea în folosul persoanei care nu este creditor
Articolul 835. Dovada adecvată a cesiunii
Articolul 836. Opozabilitatea cesiunii faţă de fidejusor
Articolul 837. Concurenţa între cesionar şi cedentul care a primit prestaţia
Articolul 838. Cesiunea altor drepturi
Articolul 839. Transmiterea creanţelor altfel decît prin voinţa părţilor
Secţiunea a 2-a
Preluarea datoriei
Articolul 840. Felurile preluării datoriei
Articolul 841. Forma preluării datoriei
Articolul 842. Consimţămîntul creditorului
Articolul 843. Substituirea completă
Articolul 844. Efectele substituirii complete asupra excepţiilor, compensării şi drepturilor de garanţie
Articolul 845. Substituirea incompletă
Articolul 846. Efectele substituirii incomplete
Articolul 847. Adăugarea unui nou debitor
Articolul 848. Efectele adăugării unui nou debitor
Secţiunea a 3-a
Cesiunea contractului
Articolul 849. Cesiunea contractului
Secţiunea a 4-a
Transmisiunea în cazul insolvabilităţii reprezentantului indirect
Articolul 850. Opţiunea reprezentatului indirect de preluare a drepturilor în cazul insolvabilităţii reprezentantului indirect
Articolul 851. Contraopţiunea terţului
Secţiunea a 5-a
Subrogaţia
Articolul 852. Felurile subrogaţiei
Articolul 853. Subrogaţia consimţită de creditor
Articolul 854. Subrogaţia consimţită de debitor
Articolul 855. Subrogaţia legală
Articolul 856. Efectele subrogaţiei
Articolul 857. Subrogaţia parţială
Capitolul IV
EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR
Lecție online privind executarea obligațiilor

Secţiunea 1
Dispoziţii generale cu privire la executarea obligaţiilor
Articolul 858. Condiţiile generale de executare a obligaţiilor
Articolul 859. Locul executării obligaţiei
Articolul 860. Schimbarea domiciliului, sediului, locului de activitate al creditorului sau debitorului
Articolul 861. Termenul executării obligaţiei
Articolul 862. Termenul de executare a obligaţiei pecuniare contractuale al cărei creditor este un profesionist
Articolul 863. Termenul de executare a obligaţiei în contractele cu consumatorii
Articolul 864. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei înainte de termen ADN
Articolul 865. Dreptul debitorului de a amîna executarea obligaţiei
Articolul 866. Ordinea executării obligaţiei
Articolul 867. Persoanele îndreptăţite de a primi executarea obligaţiei
Articolul 868. Executarea în folosul unui creditor aparent
Articolul 869. Plata făcută unui creditor minor, unui adult ocrotit sau unei persoane care nu poate să conştientizeze pe deplin acţiunile sale
Articolul 870. Executarea obligaţiei de către un terţ
Articolul 871. Satisfacerea creanţelor creditorului de către un terţ
Articolul 872. Metoda de executare a obligaţiei pecuniare ADN
Articolul 873. Moneda de executare a obligaţiei pecuniare ADN
Articolul 874. Rata dobînzii
Articolul 875. Imputaţia executării
Articolul 876. Executarea obligaţiei în rate
Articolul 877. Refuzul unei alte prestaţii
Articolul 878. Standardul calităţii
Articolul 879. Prestaţia în cazul bunurilor determinate generic
Articolul 880. Interzicerea perceperii unor plăţi de la consumatori
Articolul 881. Costurile executării obligaţiei
Secţiunea a 2-a
Întîrzierea creditorului
Articolul 882. Dispoziţii generale cu privire la întîrzierea creditorului
Articolul 883. Imposibilitatea temporară de a primi executarea
Articolul 884. Obligaţia creditorului la despăgubire
Articolul 885. Răspunderea debitorului în caz de întîrziere a creditorului
Articolul 886. Efectele întîrzierii creditorului
Articolul 887. Nepreluarea bunului corporal
Secţiunea a 3-a
Protecţia dreptului la executarea obligaţiei
§1. Dispoziţii generale
Articolul 888. Garanţia comună a creditorilor ADN
Articolul 889. Egalitatea creditorilor şi cauzele de preferinţă
Articolul 890. Privilegiul
Articolul 891. Dreptul creditorului de a-şi conserva creanţa
§2. Acţiunea oblică
Articolul 892. Acţiunea oblică ADN
Articolul 893. Excepţiile opuse creditorului care a intentat acţiune pe cale oblică ADN
Articolul 894. Efectele acţiunii exercitate pe cale oblică ADN
§3. Acţiunea revocatorie
Lecție online privind acțiunea revocatorie (pauliană)

Articolul 895. Acţiunea revocatorie
Articolul 896. Particularităţile contestării garanţiilor
Articolul 897. Limitarea acţiunii revocatorii
Articolul 898. Efectele admiterii acţiunii revocatorii
Articolul 899. Înaintarea acţiunii revocatorii în privinţa actelor juridice subsecvente
Articolul 900. Acţiunea revocatorie de dreptul insolvabilităţii
Capitolul V
NEEXECUTAREA OBLIGAŢIEI
Lecție online introductivă privind mijloacele creditorului în caz de neexecutare a obligațiilor

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 901. Mijloacele juridice de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiei ADN
Articolul 902. Acordarea termenului suplimentar pentru executare
Articolul 903. Circumstanţele care justifică neexecutarea ADN
Articolul 904. Justificarea datorită unui impediment ADN
Articolul 905. Clauza care exclude sau limitează mijloacele juridice de apărare ale creditorului
Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare
Articolul 907. Omiterea de a notifica despre neconformitate ADN
Articolul 908. Profesionistul care nu poate îndeplini comanda consumatorului făcută prin comunicare la distanţă
Secţiunea a 2-a
Remedierea de către debitor a executării necorespunzătoare
Articolul 909. Remedierea de către debitor ADN
Articolul 910. Consecinţele acordării către debitor a posibilităţii de remediere
Articolul 911. Restituirea prestaţiei înlocuite
Secţiunea a 3-a
Dreptul de a cere executarea silită
Articolul 912. Executarea silită a obligaţiilor pecuniare
Articolul 913. Executarea obligaţiilor nepecuniare ADN
Secţiunea a 4-a
Suspendarea executării
Articolul 914. Dreptul de a suspenda executarea obligaţiei corelative
Secţiunea a 5-a
Rezoluţiunea
Discuție comparată privind rezoluțiunea, 2019

§1. Temeiurile rezoluţiunii pentru neexecutare
Articolul 915. Rezoluţiunea pentru neexecutare
Articolul 916. Rezoluţiunea pentru neexecutare esenţială
Articolul 917. Rezoluţiunea după acordarea termenului suplimentar pentru executare
Articolul 918. Rezoluţiunea pentru neexecutare anticipată
Articolul 919. Rezoluţiunea pentru lipsa asigurărilor adecvate ale executării
§2. Domeniul de aplicare, exercitarea şi decăderea din dreptul la rezoluţiune
Lecție online privind operarea rezoluținii

Articolul 920. Domeniul de aplicare al dreptului la rezoluţiune
Articolul 921. Declaraţia de rezoluţiune ADN
Articolul 922. Decăderea din dreptul la rezoluţiune
Articolul 923. Rezoluţiunea în cazul pluralităţii de părţi
Articolul 924. Clauza de dezicere
§3. Efectele rezoluţiunii
Articolul 925. Efectul asupra obligaţiilor rezultate din contract
§4. Restituirea prestaţiilor
Articolul 926. Restituirea prestaţiilor obţinute prin executare
Articolul 927. Efectul rezoluţiunii asupra drepturilor transmise
Articolul 928. Efectul rezoluţiunii asupra drepturilor reale limitate constituite
Articolul 929. Excluderea restituirii
Articolul 930. Plata valorii prestaţiei
Articolul 931. Folosinţa şi îmbunătăţirile
Articolul 932. Răspunderea după apariţia obligaţiei de restituire
Secţiunea a 6-a
Reducerea obligaţiei corelative
Articolul 933. Dreptul de a reduce obligaţia corelativă
Secţiunea a 7-a
Despăgubiri şi dobînzi
Articolul 934. Dreptul la despăgubiri
Articolul 935. Despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial
Articolul 936. Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul patrimonial
Articolul 937. Previzibilitatea
Articolul 938. Prejudiciul imputabil creditorului
Articolul 939. Reducerea prejudiciului ADN
Articolul 940. Contractul de substituire ADN
Articolul 941. Preţul de piaţă ADN
Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligaţiilor pecuniare ADN
Articolul 943. Anatocismul şi capitalizarea ADN
Articolul 944. Dobînda de întîrziere în executarea obligaţiilor de a da sau de a face
Articolul 945. Despăgubirea cheltuielilor de recuperare a creanţelor pecuniare ale profesionistului
Articolul 946. Valuta în care se determină despăgubirile
Capitolul VI
MIJLOACELE DE GARANTARE A EXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR
Lecție online privind mijloacele de garantare a obligațiilor

Secţiunea 1
Clauza penală
Articolul 947. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală ADN+
Articolul 948. Forma clauzei penale
Articolul 949. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri
Articolul 950. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile
Articolul 951. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile
Articolul 952. Clauza penală legală
Articolul 953. Reducerea penalităţii
Secţiunea a 2-a
Arvuna
Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună
Articolul 955. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Articolul 956. Reţinerea sau restituirea arvunei
Secţiunea a 3-a
Garanţia debitorului
Articolul 957. Noţiunea de garanţie a debitorului
Articolul 958. Validitatea garanţiei
Articolul 959. Forma garanţiei
Secţiunea a 4-a
Retenţia
Articolul 960. Dispoziţii generale cu privire la retenţie
Articolul 961. Excluderea dreptului de retenţie
Articolul 962. Opozabilitatea dreptului de retenţie
Articolul 963. Obligaţia de conservare a bunului şi de percepere a fructelor
Articolul 964. Stingerea dreptului de retenţie
Capitolul VII
STINGEREA OBLIGAŢIILOR
Lecție online privind stingerea obligațiilor

Articolul 965. Efectele stingerii obligaţiilor
Secţiunea 1
Stingerea obligaţiei prin executare
Articolul 966. Efectele executării
Articolul 967. Dreptul de a primi chitanţă şi titlu original
Secţiunea a 2-a
Stingerea obligaţiei prin consemnare
Articolul 968. Dispoziţii generale cu privire la consemnare
Articolul 969. Executarea simultană a obligaţiilor
Articolul 970. Locul consemnării
Articolul 971. Dreptul debitorului la restituirea bunului consemnat
Articolul 972. Cheltuielile de consemnare
Articolul 973. Încetarea consemnării la expirarea termenului de prescripţie
Secţiunea a 3-a
Stingerea obligaţiei prin compensare
Articolul 974. Dispoziţii generale cu privire la compensare
Articolul 975. Compensarea judiciară
Articolul 976. Compensarea convenţională
Articolul 977. Compensarea creanţelor neechivalente
Articolul 978. Compensarea creanţelor publice
Articolul 979. Compensarea creanţelor cu locuri de executare diferite
Articolul 980. Compensarea creanţelor cu diferite valute
Articolul 981. Compensarea mai multor creanţe
Articolul 982. Compensarea în cazul cesiunii creanţei sau preluării datoriei
Articolul 983. Compensarea în cazul obligaţiilor solidare
Articolul 984. Compensarea în cazul fidejusiunii
Articolul 985. Inadmisibilitatea compensării
Secţiunea a 4-a
Alte temeiuri de stingere a obligaţiilor
Articolul 986. Confuziunea
Articolul 987. Efectul confuziunii asupra fidejusiunii
Articolul 988. Remiterea de datorie
Articolul 989. Imposibilitatea fortuită de executare
Articolul 990. Decesul persoanei fizice sau lichidarea persoanei juridice
Articolul 991. Novaţia
TITLUL II
DESPRE CONTRACTE ÎN GENERAL
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACT
ŞI LA CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Articolul 992. Noţiunea de contract
Articolul 993. Libertatea contractului ADN
Articolul 994. Contractul numit şi contractul nenumit
Articolul 995. Contractul complex ADN
Articolul 996. Forţa obligatorie a contractului
Articolul 997. Obligaţia de a contracta ADN
Articolul 998. Imposibilitatea la momentul încheierii contractului
Articolul 999. Antecontractul şi contractul definitiv ADN
Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare
Articolul 1001. Opţiunea de a contracta
Articolul 1002. Opozabilitatea drepturilor beneficiarului
Articolul 1003. Contractul-cadru
Articolul 1004. Contractul cu privire la patrimoniul prezent
Articolul 1005. Contractul cu privire la patrimoniul viitor
Articolul 1006. Contractul cu privire la moştenirea unui viu
Articolul 1007. Determinarea prestaţiei de către o parte sau un terţ
Articolul 1008. Imputarea cunoaşterii
Articolul 1009. Determinarea contraprestaţiei
Articolul 1010. Aplicarea dispoziţiilor privind contractele altor obligaţii
Capitolul II
OBLIGAŢII PRECONTRACTUALE
Secţiunea 1
Obligaţii de informare în general
Articolul 1011. Obligaţia generală a profesionistului de a furniza informaţii
Articolul 1012. Obligaţia profesionistului de a nu furniza informaţii eronate consumatorilor
Secţiunea a 2-a
Obligaţii de informare în unele contracte încheiate cu consumatorii
Articolul 1013. Definiţia unor termeni
Articolul 1014. Cerinţe în materie de informare în cazul contractelor, altele decît contractele la distanţă şi contractele negociate în afara spaţiilor comerciale
Articolul 1015. Cerinţe de conţinut al informaţiilor în cazul contractelor la distanţă şi celor negociate în afara spaţiilor comerciale
Articolul 1016. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale
Articolul 1017. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor la distanţă
Articolul 1018. Domeniul de aplicare
Articolul 1019. Drepturile în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de informare
Secţiunea a 3-a
Obligaţii specifice în cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice
Articolul 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice
Articolul 1021. Corectarea erorilor de conţinut
Articolul 1022. Confirmarea recepţiei
Articolul 1023. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ
Secţiunea a 4-a
Prestaţii nesolicitate
Articolul 1024. Neapariţia obligaţiilor în caz de lipsă a răspunsului
Secţiunea a 5-a
Obligaţia în cadrul negocierii şi obligaţia de confidenţialitate
Articolul 1025. Negocierea contrar bunei-credinţe
Articolul 1026. Obligaţia de confidenţialitate
Capitolul III
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Articolul 1027. Acordul asupra clauzelor esenţiale ale contractului
Articolul 1028. Forma contractului
Articolul 1029. Oferta
Articolul 1030. Valabilitatea ofertei
Articolul 1031. Revocarea ofertei
Articolul 1032. Oferta irevocabilă
Articolul 1033. Valabilitatea în caz de deces sau de pierdere a capacităţii de exerciţiu
Articolul 1034. Caducitatea ofertei
Articolul 1035. Acceptarea ADN
Articolul 1036. Acceptarea ofertei fără termen
Articolul 1037. Acceptarea ofertei cu termen
Articolul 1038. Începutul curgerii termenului pentru acceptarea ofertei
Articolul 1039. Acceptarea tardivă sau cu modificări
Articolul 1040. Valabilitatea acceptării tardive
Articolul 1041. Acceptarea cu modificări în relaţiile dintre profesionişti
Articolul 1042. Acceptarea tacită
Articolul 1043. Revocarea acceptării
Articolul 1044. Înscrisul care confirmă încheierea contractului
Articolul 1045. Contractul multilateral
Articolul 1046. Încheierea contractului la licitaţie
Articolul 1047. Momentul şi locul încheierii contractului
Articolul 1048. Recunoaşterea obligaţiei
Articolul 1049. Clauzele standard contradictorii
Articolul 1050. Clauza de integralitate şi clauza privind modificarea scrisă
Articolul 1051. Contractele care nu sînt încheiate prin ofertă şi acceptare
Capitolul IV
DREPTUL DE REVOCARE A CONTRACTULUI
Secţiunea 1
Exercitare şi efect
Articolul 1052. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ
Articolul 1053. Exercitarea dreptului de revocare
Articolul 1054. Termenul de revocare
Articolul 1055. Informarea adecvată privitoare la dreptul de revocare ADN
Articolul 1056. Efectele revocării
Articolul 1057. Obligaţiile profesionistului în cazul revocării
Articolul 1058. Contractele legate
Secţiunea a 2-a
Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale
Articolul 1059. Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale
Articolul 1060. Termenul de revocare
Articolul 1061. Omisiunea informaţiilor privind dreptul de revocare
Articolul 1062. Exercitarea dreptului de revocare
Articolul 1063. Dispoziţii speciale privind obligaţiile profesionistului în cazul revocării
Articolul 1064. Obligaţiile consumatorului în cazul revocării contractului
Articolul 1065. Exceptări de la dreptul de revocare
Secţiunea a 3-a
Dreptul de revocare a contractelor privind unele produse de vacanţă şi a contractelor de intermediere a lor
Articolul 1066. Dreptul de revocare a contractelor privind unele produse de vacanţă şi de intermediere a lor
Articolul 1067. Termenul de revocare
Articolul 1068. Exercitarea dreptului de revocare
Capitolul V
CLAUZELE ABUZIVE
Lecție online privind clauzele abuzive

Articolul 1069. Clauzele care nu au fost negociate individual ADN
Articolul 1070. Invocarea clauzelor care nu au fost negociate individual
Articolul 1071. Obligaţia de transparenţă privind clauzele care nu au fost negociate individual
Articolul 1072. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Articolul 1073. Clauzele abuzive în contractele dintre profesionişti
Articolul 1074. Clauzele abuzive în alte contracte
Articolul 1075. Factorii pentru evaluarea caracterului abuziv
Articolul 1076. Nulitatea de protecţie
Articolul 1077. Clauzele considerate abuzive
Articolul 1078. Clauze considerate abuzive doar în contractele încheiate cu consumatorii
Articolul 1079. Clauze considerate abuzive în contractele încheiate cu consumatorii chiar dacă au fost negociate
Articolul 1080. Clauze vădit abuzive privitoare la executarea obligaţiei pecuniare al cărei creditor este un profesionist
Articolul 1081. Domeniul de aplicare
Capitolul VI
EFECTELE CONTRACTULUI
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1082. Întregirea efectelor contractului
Articolul 1083. Schimbarea excepţională a circumstanţelor
Articolul 1084. Rezoluţiunea ADN
Articolul 1085. Rezoluţiunea fără motive
Articolul 1086. Relativitatea efectelor contractului
Articolul 1087. Dobîndirea drepturilor şi a obligaţiilor strîns legate de bun
Articolul 1088. Promisiunea faptei altuia
Secţiunea a 2-a
Simulaţia
Articolul 1089. Noţiune
Articolul 1090. Efecte între părţi
Articolul 1091. Efecte faţă de terţi
Articolul 1092. Raporturile cu creditorii
Articolul 1093. Proba simulaţiei ADN
Articolul 1094. Prescripţia extinctivă
Articolul 1095. Domeniul de aplicare
Secţiunea a 3-a
Contractul în folosul unui terţ
Articolul 1096. Contractul în folosul unui terţ ADN
Articolul 1097. Solicitarea executării
Articolul 1098. Executarea în favoarea stipulantului
Articolul 1099. Excepţiile opozabile beneficiarului
Capitolul VII
INTERPRETAREA CONTRACTULUI
Articolul 1100. Principiile interpretării contractului
Articolul 1101. Factorii care influenţează interpretarea contractului
Articolul 1102. Contradicţia în cazul redactării în mai multe limbi
Articolul 1103. Interpretarea coordonată a clauzelor
Articolul 1104. Interpretarea clauzelor şi termenilor polisemantici ADN
Articolul 1105. Clauzele contractului şi exemplul inserat pentru definirea acestora
Articolul 1106. Limitarea interpretării clauzelor contractului
Articolul 1107. Interpretarea contractului în folosul părţii defavorizate
TITLUL III
CATEGORIILE DE OBLIGAŢII
Capitolul I
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA
Secţiunea 1
Dispoziţii generale cu privire la vînzare-cumpărare
Articolul 1108. Contractul de vînzare-cumpărare
Articolul 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil
Articolul 1110. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil
Articolul 1111. Preţul
Articolul 1112. Termenul predării bunului
Articolul 1113. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului
Articolul 1114. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului
Articolul 1115. Momentul executării obligaţiei de predare a bunului
Articolul 1116. Recepţionarea bunului
Articolul 1117. Viciile materiale ale bunului
Articolul 1118. Cantitatea bunurilor
Articolul 1119. Asortimentul bunurilor
Articolul 1120. Garnitura de bunuri
Articolul 1121. Ambalajul
Articolul 1122. Vicii juridice
Articolul 1123. Limitele drepturilor cumpărătorului rezultate din existenţa viciului
Articolul 1124. Obligaţia de verificare a existenţei viciului material
Articolul 1125. Notificarea viciului
Articolul 1126. Termenul de descoperire a viciilor
Articolul 1127. Termenul de prescripţie extinctivă
Articolul 1128. Drepturile cumpărătorului rezultate din existenţa viciului
Articolul 1129. Obligaţia vînzătorului în cazul evicţiunii
Articolul 1130. Garanţia comercială
Articolul 1131. Dreptul de regres faţă de vînzătorii profesionişti anteriori din lanţul de distribuţie a bunului pentru consum
Articolul 1132. Termenul de valabilitate a bunului
Articolul 1133. Obligaţia de conservare a bunului vîndut
Articolul 1134. Dreptul de înstrăinare a bunului
Articolul 1135. Aplicarea dispoziţiilor privind viciile în cazul altor contracte translative de proprietate cu titlu oneros
Secţiunea a 2-a
Răscumpărarea
Articolul 1136. Dispoziţii generale cu privire la răscumpărare
Articolul 1137. Soarta accesoriilor
Articolul 1138. Preţul de răscumpărare
Articolul 1139. Repararea prejudiciului cauzat pînă la răscumpărare
Articolul 1140. Efectele dispunerii de bun pînă la răscumpărare
Articolul 1141. Termenul de răscumpărare
Secţiunea a 3-a
Opţiunea
Articolul 1142. Opţiunea
Secţiunea a 4-a
Dreptul de preemţiune
Lecție online privind dreptul de preemțiune

Articolul 1143. Dreptul de preemţiune
Articolul 1144. Cumpărarea în baza dreptului de preemţiune
Articolul 1145. Obligaţia de informare
Articolul 1146. Exercitarea dreptului de preemţiune ADN
Articolul 1147. Condiţiile speciale ale vînzării
Articolul 1148. Concursul dintre titularii dreptului de preemţiune
Articolul 1149. Inopozabilitatea clauzei de neaplicare a dreptului de preemţiune
Articolul 1150. Executarea obligaţiilor suplimentare
Secţiunea a 5-a
Cumpărarea de probă sau la vedere
Articolul 1151. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare de probă sau la vedere
Articolul 1152. Termenul de consimţire
Secţiunea a 6-a
Vînzarea drepturilor litigioase
Articolul 1153. Dreptul litigios
Articolul 1154. Interdicţia de a dobîndi drepturi litigioase
Articolul 1155. Dreptul debitorului de a se elibera
Secţiunea a 7-a
Vînzarea-cumpărarea de bunuri pentru consum
Articolul 1156. Domeniul de aplicare
Articolul 1157. Momentul existenţei viciului şi inversarea sarcinii probaţiunii
Articolul 1158. Predarea bunului către consumator şi rezoluţiunea
Articolul 1159. Trecerea riscului
Articolul 1160. Dispoziţii speciale pentru garanţiile comerciale
Articolul 1161. Oferta publică a bunurilor
Articolul 1162. Vînzarea bunului cu utilizarea aparatelor automate
Articolul 1163. Preţul bunului pentru consum
Articolul 1164. Preschimbarea bunului cumpărat pentru consum
Articolul 1165. Excluderea sau limitarea drepturilor rezultate din existenţa viciului
Articolul 1166. Dreptul la rezoluţiune al consumatorului
Secţiunea a 8-a
Vînzarea-cumpărarea bunurilor imobile
Articolul 1167. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil fără indicarea suprafeţei
Articolul 1168. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil cu indicarea suprafeţei
Articolul 1169. Predarea bunului imobil
Articolul 1170. Contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcţie ADN
Articolul 1171. Conţinutul contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcţie şi obligaţiile de informare ale vînzătorului
Articolul 1172. Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate şi actele de dispoziţie ale cumpărătorului
Articolul 1173. Limitări privind efectuarea plăţilor în temeiul contractului
Articolul 1174. Riscurile, executarea şi finalizarea lucrărilor de construire
Articolul 1175. Clauza privind contul fiduciar de sechestru ADN
Articolul 1176. Protecţia cumpărătorului în cazul insolvabilităţii vînzătorului
Secţiunea a 9-a
Vînzarea la licitaţie
Articolul 1177. Modalitatea vînzării la licitaţie
Articolul 1178. Stabilirea preţului sau altor condiţii
Articolul 1179. Dreptul de a nu denunţa identitatea
Articolul 1180. Interdicţia privind retragerea ofertei
Articolul 1181. Momentul vînzării
Articolul 1182. Întocmirea contractului de vînzare a imobilului
Articolul 1183. Consecinţele neachitării preţului de către adjudecatar
Articolul 1184. Dreptul adjudecatarului la despăgubiri
Secţiunea a 10-a
Vînzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial
Articolul 1185. Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii
Articolul 1186. Forma contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii
Articolul 1187. Evaluarea patrimoniului întreprinderii
Articolul 1188. Drepturile creditorilor
Articolul 1189. Predarea întreprinderii
Articolul 1190. Trecerea dreptului de proprietate
Secţiunea a 11-a
Vînzarea-cumpărarea cu rezerva proprietăţii
Articolul 1191. Rezerva proprietăţii
Articolul 1192. Opozabilitatea rezervei proprietăţii faţă de terţi
Articolul 1193. Dreptul special de rezoluţiune al vînzătorului
Articolul 1194. Recuperarea bunului de către vînzător
Capitolul II
SCHIMBUL
Articolul 1195. Contractul de schimb
Articolul 1196. Regulile aplicabile schimbului
Articolul 1197. Compensarea diferenţei de valoare
Capitolul III
DONAŢIA
Articolul 1198. Contractul de donaţie
Articolul 1199. Oferta de donaţie
Articolul 1200. Forma contractului şi a antecontractului de donaţie
Articolul 1201. Obligaţia notarului de informare precontractuală
Articolul 1202. Contractul de donaţie sub formă de plăţi periodice
Articolul 1203. Inadmisibilitatea donaţiei ADN
Articolul 1204. Donaţia condiţionată
Articolul 1205. Lipsa obligaţiei de a plăti dobîndă de întîrziere sau penalităţi
Articolul 1206. Răspunderea donatorului pentru viciul bunului donat
Articolul 1207. Irevocabilitatea donaţiei şi excepţiile sale
Articolul 1208. Termenul de revocare a donaţiei
Articolul 1209. Efectele revocării donaţiei
Articolul 1210. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine
Articolul 1211. Revocarea donaţiei în caz de stare de nevoie
Articolul 1212. Dreptul de revocare din alte motive întemeiate
Capitolul IV
ÎNSTRĂINAREA BUNULUI CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ
Articolul 1213. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Articolul 1214. Forma contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Articolul 1215. Întinderea obligaţiei de întreţinere
Articolul 1216. Modificarea contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Articolul 1217. Garanţii pentru beneficiarul întreţinerii
Articolul 1218. Riscul pieirii bunului
Articolul 1219. Rezoluţiunea înstrăinării bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Articolul 1220. Efectele rezoluţiunii înstrăinării bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Articolul 1221. Efectele decesului dobînditorului
Capitolul V
RENTA
Articolul 1222. Renta
Articolul 1223. Termenul rentei
Articolul 1224. Forma contractului de rentă
Articolul 1225. Cuantumul rentei
Articolul 1226. Plata rentei
Articolul 1227. Interdicţia înstrăinării bunurilor primite de debirentier
Articolul 1228. Schimbarea formei de plată a rentei
Articolul 1229. Păstrarea obligaţiei în cazul pieirii ori deteriorării fortuite a bunului
Articolul 1230. Rezoluţiunea rentei la cererea persoanei care are dreptul la întreţinere
Articolul 1231. Rezoluţiunea rentei de către una dintre părţi
Articolul 1232. Stipularea caracterului insesizabil al rentei
Articolul 1233. Consecinţele decesului debirentierului
Capitolul VI
COMODATUL
Articolul 1234. Contractul de comodat
Articolul 1235. Răspunderea comodantului
Articolul 1236. Uzura bunului
Articolul 1237. Obligaţiile comodatarului
Articolul 1238. Răspunderea comodatarului
Articolul 1239. Obligaţia de restituire a bunului
Articolul 1240. Retenţia bunului
Articolul 1241. Dreptul la rezoluţiunea comodatului
Capitolul VII
ÎMPRUMUTUL
Articolul 1242. Contractul de împrumut
Articolul 1243. Neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut
Articolul 1244. Dobînda în baza contractului de împrumut ADN
Articolul 1245. Rezoluţiunea pentru înrăutăţirea situaţiei împrumutatului
Articolul 1246. Destinaţia împrumutului
Articolul 1247. Restituirea împrumutului ADN
Articolul 1248. Efectele nerestituirii împrumutului
Articolul 1249. Efectele nerespectării obligaţiilor de garantare a executării
Articolul 1250. Răspunderea împrumutătorului pentru viciile bunului
Capitolul VIII
LOCAŢIUNEA
Articolul 1251. Contractul de locaţiune ADN
Articolul 1252. Forma contractului de locaţiune
Articolul 1253. Termenul maxim al locaţiunii
Articolul 1254. Caracteristicile bunului închiriat
Articolul 1255. Reducerea chiriei din cauza viciului bunului închiriat
Articolul 1256. Repararea prejudiciului cauzat de viciile bunului închiriat
Articolul 1257. Efectele cunoaşterii viciului de către locatar
Articolul 1258. Nulitatea clauzei privind exonerarea de răspundere sau diminuarea ei
Articolul 1259. Răspunderea locatorului pentru fapta terţului
Articolul 1260. Efectele întîrzierii sau ale refuzului predării bunului închiriat
Articolul 1261. Interdicţia schimbării formei sau destinaţiei bunului închiriat
Articolul 1262. Modul de plată a chiriei
Articolul 1263. Temeiurile şi condiţiile de modificare a chiriei
Articolul 1264. Obligaţiile locatarului
Articolul 1265. Răspunderea pentru uzura bunului închiriat
Articolul 1266. Obligaţia locatarului în raport cu alţi locatari
Articolul 1267. Dreptul locatarului în cazul deranjării folosinţei sale de către un alt locatar
Articolul 1268. Dreptul locatorului de a verifica bunul închiriat şi de a efectua lucrări asupra lui
Articolul 1269. Repararea prejudiciului suferit de locator
Articolul 1270. Sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii
Articolul 1271. Acţiunile directe contra sublocatarului
Articolul 1272. Efectele neexecutării obligaţiilor de către sublocatar
Articolul 1273. Efectele neexecutării obligaţiilor de către locator
Articolul 1274. Obligaţia efectuării reparaţiei capitale
Articolul 1275. Obligaţia locatarului de a informa
Articolul 1276. Efectele schimbării proprietarului bunului închiriat
Articolul 1277. Efectele exproprierii bunului închiriat
Articolul 1278. Decesul locatarului sau al locatorului
Articolul 1279. Încetarea locaţiunii
Articolul 1280. Prelungirea contractului de locaţiune
Articolul 1281. Rezoluţiunea locaţiunii
Articolul 1282. Rezoluţiunea locaţiunii din iniţiativa locatorului
Articolul 1283. Rezoluţiunea locaţiunii din iniţiativa locatarului
Articolul 1284. Restituirea bunului închiriat
Articolul 1285. Soarta îmbunătăţirilor bunului închiriat
Articolul 1286. Consecinţele nerestituirii la timp a bunului închiriat
Articolul 1287. Limitarea dreptului de a cere chiria ratată
Capitolul IX
ARENDA
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1288. Contractul de arendă
Secţiunea a 2-a
Apariţia dreptului de arendă, modificarea şi încetarea lui
Articolul 1289. Încheierea contractului de arendă
Articolul 1290. Descrierea bunului agricol arendat
Articolul 1291. Termenul arendei
Articolul 1292. Prelungirea contractului de arendă
Articolul 1293. Notarea arendei, înregistrarea arendei
Articolul 1294. Înregistrarea arendei în registrul contractelor de arendă
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de arendă
Articolul 1295. Drepturile părţilor
Articolul 1296. Obligaţiile părţilor
Articolul 1297. Încetarea arendei
Articolul 1298. Rezoluţiunea arendei
Articolul 1299. Consecinţele rezoluţiunii arendei unui teren
Secţiunea a 4-a
Plata pentru arenda terenurilor agricole. Cuantumul şi modul de achitare. Subarenda terenurilor agricole
Articolul 1300. Plata pentru arenda terenurilor agricole
Articolul 1301. Repartizarea contractuală a riscurilor
Articolul 1302. Reducerea arendei
Articolul 1303. Dreptul de amanet al arendatorului
Articolul 1304. Subarenda terenurilor agricole
Secţiunea a 5-a
Modul de folosire a bunurilor agricole arendate
Articolul 1305. Transmiterea bunurilor agricole în arendă
Articolul 1306. Cumpărarea bunului agricol de către arendaş
Articolul 1307. Restituirea bunurilor agricole arendate
Secţiunea a 6-a
Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale
Articolul 1308. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale
Secţiunea a 7-a
Particularităţile arendei bunurilor agricole, altele decît terenurile
Articolul 1309. Modul de calculare a plăţii pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile
Articolul 1310. Modul de achitare a plăţii pentru arendă
Articolul 1311. Folosirea bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile
Articolul 1312. Reparaţia capitală
Articolul 1313. Expirarea termenului arendei bunurilor agricole, altele decît terenurile. Restituirea bunurilor
Capitolul X
LEASINGUL
Articolul 1314. Contractul de leasing
Articolul 1315. Domeniul de aplicare
Articolul 1316. Dreptul locatorului la informare. Schimbarea situaţiei materiale a locatarului
Articolul 1317. Încheierea, forma şi conţinutul contractului de leasing
Articolul 1318. Bunul transmis în leasing
Articolul 1319. Dreptul de alegere al locatarului
Articolul 1320. Drepturile locatarului faţă de vînzător
Articolul 1321. Dreptul de proprietate asupra bunului şi opozabilitatea leasingului
Articolul 1322. Limitele răspunderii locatorului în contractul de leasing
Articolul 1323. Suportarea riscului şi a costurilor
Articolul 1324. Asigurarea bunului
Articolul 1325. Actele de dispoziţie privitoare la drepturile rezultate din contractul de leasing
Articolul 1326. Exercitarea opţiunii de dobîndire a proprietăţii
Articolul 1327. Obligaţiile în caz de restituire a bunului
Articolul 1328. Accelerarea scadenţei ratelor de leasing rămase şi rezoluţiunea leasingului
Capitolul XI
ANTREPRIZA ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII
Secţiunea 1
Dispoziţii generale cu privire la antrepriză şi la prestări servicii
Articolul 1329. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor
Articolul 1330. Retribuţia
Articolul 1331. Devizul estimativ
Articolul 1332. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului
Articolul 1333. Preţ forfetar
Articolul 1334. Prestaţia personală
Articolul 1335. Obligaţiile precontractuale de informare
Articolul 1336. Obligaţia de informare a beneficiarului
Articolul 1337. Obligaţia de cooperare
Articolul 1338. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Articolul 1339. Obligaţia de a atinge rezultatul
Articolul 1340. Instrucţiunile beneficiarului
Articolul 1341. Obligaţia contractuală de a informa a antreprenorului sau prestatorului
Articolul 1342. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator
Articolul 1343. Folosirea bunurilor beneficiarului
Articolul 1344. Modificarea unilaterală a contractului
Articolul 1345. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor
Articolul 1346. Drepturile antreprenorului sau ale prestatorului în cazul neacceptării lucrării sau serviciului oferit
Articolul 1347. Obligaţia beneficiarului de a notifica neexecutarea anticipată
Articolul 1348. Rezoluţiunea de către beneficiar
Articolul 1349. Rezoluţiunea de către antreprenor sau prestator
Articolul 1350. Decesul beneficiarului
Articolul 1351. Decesul sau instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa antreprenorului sau a prestatorului
Secţiunea a 2-a
Antrepriza
Articolul 1352. Contractul de antrepriză
Articolul 1353. Transferarea dreptului de proprietate
Articolul 1354. Garanţie împotriva viciilor
Articolul 1355. Depăşirea esenţială a devizului
Articolul 1356. Obligaţiile de informare ale antreprenorului
Articolul 1357. Dreptul antreprenorului la rezoluţiune
Articolul 1358. Dreptul de retenţie şi de gaj al antreprenorului
Articolul 1359. Instituirea ipotecii asupra terenului de construcţie
Articolul 1360. Termenul de executare a contractului de antrepriză
Articolul 1361. Efectele imposibilităţii terminării lucrării
Articolul 1362. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului
Articolul 1363. Recepţionarea
Articolul 1364. Documentarea recepţionării
Articolul 1365. Reclamaţiile
Articolul 1366. Remedierea viciilor
Articolul 1367. Dreptul antreprenorului în cazul realizării unei noi lucrări
Articolul 1368. Dreptul clientului de a remedia viciul
Articolul 1369. Rezoluţiunea antreprizei din cauza viciilor
Articolul 1370. Diminuarea valorii lucrării
Articolul 1371. Efectele vicleniei
Articolul 1372. Achitarea retribuţiei conform contractului de antrepriză
Articolul 1373. Economia antreprenorului
Articolul 1374. Termenul de descoperire a viciilor şi prescripţia în contractul de antrepriză
Secţiunea a 3-a
Prestări servicii
Articolul 1375. Contractul de prestări servicii
Articolul 1376. Termenul de plată
Articolul 1377. Întîrzierea preluării serviciilor
Articolul 1378. Asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor
Articolul 1379. Încetarea raporturilor din contractul de prestări servicii
Articolul 1380. Termenul de rezoluţiune
Articolul 1381. Contractele de prestări servicii pe termen lung
Articolul 1382. Prelungirea tacită a contractului de prestări servicii
Articolul 1383. Adeverinţa despre munca depusă de prestator
Secţiunea a 4-a
Servicii de proiectare
Articolul 1384. Domeniul de aplicare
Articolul 1385. Obligaţia precontractuală de informare
Articolul 1386. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Articolul 1387. Conformitatea
Articolul 1388. Predarea proiectului
Articolul 1389. Datele
Articolul 1390. Limitarea răspunderii
Secţiunea a 5-a
Servicii de informare şi consultare
Articolul 1391. Domeniul de aplicare
Articolul 1392. Obligaţia de colectare a datelor preliminare
Articolul 1393. Obligaţia de a obţine şi a utiliza cunoştinţele specializate
Articolul 1394. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Articolul 1395. Conformitatea
Articolul 1396. Datele
Articolul 1397. Conflictul de interese
Articolul 1398. Relevanţa competenţei clientului
Articolul 1399. Legătura cauzală
Secţiunea a 6-a
Servicii de tratament
Articolul 1400. Domeniul de aplicare
Articolul 1401. Examinarea preliminară
Articolul 1402. Obligaţiile privind instrumentele, medicamentele, materialele, instalaţiile şi încăperile
Articolul 1403. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Articolul 1404. Obligaţia de informare
Articolul 1405. Obligaţia de informare în cazul tratamentului care nu este necesar sau al tratamentului experimental
Articolul 1406. Excepţiile de la obligaţia de informare
Articolul 1407. Obligaţia de a nu trata fără consimţămînt
Articolul 1408. Datele
Articolul 1409. Mijloacele juridice de apărare în caz de neexecutare
Articolul 1410. Obligaţiile instituţiilor medico-sanitare
Capitolul XII
TRANSPORTUL
Secţiunea 1
Dispoziţii generale cu privire la transport
Articolul 1411. Contractul de transport
Articolul 1412. Obligaţia de a încheia contract de transport
Articolul 1413. Transportul succesiv şi transportul combinat
Articolul 1414. Substituirea transportatorului
Articolul 1415. Termenul transportării pasagerului sau a bunului
Articolul 1416. Taxa de transport
Secţiunea a 2-a
Transportul de persoane
Articolul 1417. Biletul (titlul de călătorie)
Articolul 1418. Contractul de navlosire (charter)
Articolul 1419. Întinderea obligaţiei
Articolul 1420. Răspunderea transportatorului
Articolul 1421. Răspunderea transportatorului pentru bagaje
Articolul 1422. Pretenţii privind bagajele
Articolul 1423. Răspunderea transportatorului în cazul transportului succesiv sau combinat de persoane
Articolul 1424. Răspunderea solidară a transportatorului şi a transportatorului de fapt
Articolul 1425. Excepţii de la limitarea de răspundere a transportatorului
Articolul 1426. Obligaţiile pasagerilor
Articolul 1427. Răspunderea navlositorului
Articolul 1428. Răspunderea pasagerului
Articolul 1429. Rezoluţiunea contractului de transport de persoane
Articolul 1430. Dispoziţii aplicabile transportului de bagaje
Secţiunea a 3-a
Transportul de bunuri
§1. Încheierea şi executarea contractului de transport de bunuri
Articolul 1431. Transportul cu cîteva vehicule
Articolul 1432. Forma contractului de transport
Articolul 1433. Întocmirea scrisorii de trăsură
Articolul 1434. Conţinutul scrisorii de trăsură
Articolul 1435. Incorectitudinea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură
Articolul 1436. Obligaţiile transportatorului la preluarea bunului
Articolul 1437. Răspunderea expeditorului pentru ambalaj
Articolul 1438. Anexele la scrisoarea de trăsură
Articolul 1439. Efectele semnării scrisorii de trăsură
Articolul 1440. Dreptul de rezoluţiune a contractului de transport de către expeditor
Articolul 1441. Dreptul expeditorului de a dispune de bun
Articolul 1442. Scrisoarea de trăsură negociabilă
Articolul 1443. Drepturile destinatarului la recepţionarea bunului
Articolul 1444. Imposibilitatea executării contractului
Articolul 1445. Circumstanţele care împiedică predarea bunului
Articolul 1446. Dreptul transportatorului la compensarea cheltuielilor de îndeplinire a indicaţiilor expeditorului
Articolul 1447. Dreptul de retenţie asupra bunului
§2. Răspunderea transportatorului
Articolul 1448. Temeiul răspunderii transportatorului
Articolul 1449. Exonerarea de răspundere
Articolul 1450. Sarcina probaţiunii
Articolul 1451. Încălcarea termenului de livrare a bunului
Articolul 1452. Prezumţia pierderii bunului
Articolul 1453. Livrarea bunului fără preluarea rambursului
Articolul 1454. Regulile de expediere a bunurilor periculoase
Articolul 1455. Determinarea valorii bunului la pierderea lui şi plata despăgubirilor
Articolul 1456. Declararea valorii bunului
Articolul 1457. Răspunderea pentru deteriorarea bunului
Articolul 1458. Interesul special al expeditorului
Articolul 1459. Dreptul la dobînzi al celui îndreptăţit să dispună
Articolul 1460. Dreptul transportatorului în cazul unor pretenţii extracontractuale
Articolul 1461. Interzicerea exonerării transportatorului de răspundere
§3. Pretenţii şi acţiuni
Articolul 1462. Prezentarea pretenţiilor
Articolul 1463. Termenul de prescripţie în raporturile de transport
§4. Dispoziţii referitoare la transportul efectuat de transportatori succesivi
Articolul 1464. Răspunderea transportatorilor succesivi
Articolul 1465. Preluarea bunului de la transportatorul anterior
Articolul 1466. Înaintarea pretenţiilor contra transportatorilor succesivi
Articolul 1467. Dreptul de regres
Articolul 1468. Incapacitatea de plată a unuia din transportatori
Articolul 1469. Excepţiile opuse în cazul acţiunii în regres
Articolul 1470. Dreptul transportatorilor de a deroga de la dispoziţiile prezentului cod
Articolul 1471. Nulitatea convenţiilor
Capitolul XIII
MANDATUL
Articolul 1472. Contractul de mandat
Articolul 1473. Acceptarea mandatului
Articolul 1474. Forma mandatului
Articolul 1475. Mandatul special şi mandatul general
Articolul 1476. Remunerarea mandatarului
Articolul 1477. Remunerarea mandatarului după încetarea contractului de mandat
Articolul 1478. Împuternicirile mandatarului
Articolul 1479. Obligaţia de a acţiona în interesul mandantului
Articolul 1480. Obligaţia de competenţă şi prudenţă
Articolul 1481. Transmiterea executării mandatului către un terţ
Articolul 1482. Desemnarea mai multor mandatari
Articolul 1483. Dubla reprezentare
Articolul 1484. Încheierea unui act cu sine însuşi
Articolul 1485. Abaterea de la indicaţiile mandantului
Articolul 1486. Cererea de a se da o indicaţie
Articolul 1487. Consecinţele neprimirii indicaţiei
Articolul 1488. Lipsa timpului pentru a cere sau a aştepta o indicaţie
Articolul 1489. Modificări ale contractului de mandat
Articolul 1490. Obligaţia prezentării informaţiilor şi a dării de seamă despre executarea mandatului
Articolul 1491. Confidenţialitatea informaţiei cunoscute de mandatar
Articolul 1492. Obligaţia mandatarului de a preda către mandant rezultatele executării
Articolul 1493. Interdicţia de a folosi informaţia sau bunurile în interes propriu
Articolul 1494. Protecţia drepturilor mandantului
Articolul 1495. Compensarea cheltuielilor efectuate de mandatar
Articolul 1496. Repararea prejudiciului cauzat mandatarului
Articolul 1497. Solidaritatea mandanţilor
Articolul 1498. Răspunderea mandatarului în cazul mandatului gratuit
Articolul 1499. Rezoluţiunea şi revocarea mandatului
Articolul 1500. Decesul sau instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa mandantului
Articolul 1501. Încetarea raporturilor contractuale prin decesul mandatarului
Articolul 1502. Încetarea raportului de mandat în caz de pluralitate de mandatari
Capitolul XIV
ADMINISTRAREA FIDUCIARĂ
Articolul 1503. Contractul de administrare fiduciară
Articolul 1504. Forma contractului de administrare fiduciară
Articolul 1505. Obiectul administrării fiduciare
Articolul 1506. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar
Articolul 1507. Remuneraţia, cheltuielile şi fructele
Articolul 1508. Răspunderea administratorului fiduciar
Articolul 1509. Indicarea calităţii de administrator fiduciar la încheierea actelor juridice
Articolul 1510. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la mandat
Capitolul XV
COMISIONUL
Articolul 1511. Contractul de comision
Articolul 1512. Executarea obligaţiilor de către comisionar
Articolul 1513. Remuneraţia comisionarului
Articolul 1514. Abaterea de la indicaţiile comitentului
Articolul 1515. Dreptul asupra bunului care este obiectul actului juridic
Articolul 1516. Dreptul de retenţie al comisionarului
Articolul 1517. Executarea actului juridic încheiat de comisionar
Articolul 1518. Obligaţia comisionarului de a asigura bunul comitentului
Articolul 1519. Darea de seamă a comisionarului
Articolul 1520. Recepţionarea executării de către comitent
Articolul 1521. Compensarea cheltuielilor comisionarului
Articolul 1522. Rezoluţiunea comisionului din iniţiativa comitentului
Articolul 1523. Rezoluţiunea comisionului de către comisionar
Articolul 1524. Dispoziţia asupra bunurilor comitentului
Capitolul XVI
EXPEDIŢIA
Articolul 1525. Contractul de expediţie
Articolul 1526. Diligenţa expeditorului
Articolul 1527. Obligaţiile clientului
Articolul 1528. Verificarea sau transportarea bunului de către expeditor
Articolul 1529. Obligaţia de asigurare a bunului
Articolul 1530. Determinarea stării bunului la destinaţie
Articolul 1531. Aplicarea dispoziţiilor cu privire la transport
Articolul 1532. Dreptul expeditorului de a efectua transportul cu forţe proprii
Articolul 1533. Răspunderea expeditorului
Articolul 1534. Dreptul de subrogare al clientului
Articolul 1535. Cauzarea prejudiciului de către un terţ
Articolul 1536. Plata remuneraţiei
Capitolul XVII
DEPOZITUL
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 1537. Contractul de depozit
Articolul 1538. Refuzul de a preda sau de a primi bunul
Articolul 1539. Remunerarea depozitarului
Articolul 1540. Obligaţia de păstrare a bunului
Articolul 1541. Interdicţia solicitării probei calităţii de proprietar
Articolul 1542. Inadmisibilitatea transmiterii bunului spre depozitare unui terţ
Articolul 1543. Inadmisibilitatea folosirii bunului depozitat
Articolul 1544. Modificarea condiţiilor de depozitare
Articolul 1545. Reparaţia prejudiciului cauzat depozitarului prin caracteristicile bunului
Articolul 1546. Obligaţia de restituire
Articolul 1547. Dreptul de a ridica bunul depozitat
Articolul 1548. Obligaţia de a-şi ridica bunul depozitat
Articolul 1549. Obligaţia de informare după depozitare
Articolul 1550. Locul restituirii bunului depozitat
Articolul 1551. Obligaţia de a remite fructele bunului depozitat
Articolul 1552. Costurile restituirii
Articolul 1553. Răspunderea depozitarului în cazul încălcării termenului de ridicare a bunului
Articolul 1554. Obligaţia de a plăti remuneraţie
Articolul 1555. Dreptul de retenţie a bunurilor depozitate
Articolul 1556. Depozitarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen
Secţiunea a 2-a
Depozitul hotelier
Articolul 1557. Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel
Articolul 1558. Răspunderea limitată
Articolul 1559. Răspunderea nelimitată
Articolul 1560. Lipsa răspunderii
Articolul 1561. Obligaţiile hotelierului
Articolul 1562. Punerea la dispoziţia clienţilor a casei de valori
Articolul 1563. Decăderea din dreptul la repararea prejudiciului
Articolul 1564. Dreptul de retenţie
Articolul 1565. Valorificarea bunurilor
Articolul 1566. Localuri asimilate hotelurilor
Secţiunea a 3-a
Sechestrul convenţional
Articolul 1567. Sechestrul convenţional
Articolul 1568. Alegerea depozitarului în cazul sechestrului convenţional
Articolul 1569. Drepturile depozitarului însărcinat cu sechestru convenţional
Articolul 1570. Încheierea sechestrului convenţional
Articolul 1571. Darea de seamă
Articolul 1572. Domeniul de aplicare
Capitolul XVIII
MAGAZINAJUL
Articolul 1573. Normele aplicabile raporturilor de magazinaj
Articolul 1574. Obligaţia de diligenţă a magazinerului
Articolul 1575. Constatarea cantităţii şi felului bunurilor
Articolul 1576. Dreptul de inspectare a bunurilor
Articolul 1577. Obligaţia de informare
Articolul 1578. Răspunderea magazinerului
Articolul 1579. Înmagazinarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen
Articolul 1580. Vînzarea, în cazul degradării, a bunului înmagazinat
Articolul 1581. Recipisa de magazinaj
Articolul 1582. Conţinutul recipisei de magazinaj
Articolul 1583. Dreptul de grevare a bunului înmagazinat
Articolul 1584. Andosarea recipisei de magazinaj
Articolul 1585. Răspunderea magazinerului în cazul andosării
Articolul 1586. Livrarea bunurilor în cazul recipisei la ordin
Articolul 1587. Distrugerea sau pierderea recipisei de înmagazinare
Articolul 1588. Remiterea gajului asupra bunului înmagazinat
Articolul 1589. Dreptul de gaj al magazinerului
Articolul 1590. Dreptul magazinerului de a cere ridicarea bunului înmagazinat
Articolul 1591. Vînzarea bunului la licitaţie
Capitolul XIX
PACHETELE DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ŞI PRODUSELE DE VACANŢĂ
Secţiunea 1
Pachetele de servicii de călătorie, serviciile de călătorie asociate şi intermedierea lor
Lecție online introductivă privind contractul de servicii de călătorie

Articolul 1592. Contractul privind pachetul de servicii de călătorie
Articolul 1593. Delimitarea de intermediere
Articolul 1594. Procese de rezervare online asociate
Articolul 1595. Informaţii precontractuale
Articolul 1596. Caracterul obligatoriu al informaţiilor precontractuale şi încheierea contractului
Articolul 1597. Conţinutul contractului şi documentele care trebuie furnizate înainte de începerea călătoriei
Articolul 1598. Sarcina probei
Articolul 1599. Cesiunea contractului
Articolul 1600. Modificarea preţului contractului
Articolul 1601. Modificările semnificative ale condiţiilor contractului
Articolul 1602. Rezoluţiunea înainte de începerea călătoriei
Articolul 1603. Drepturile călătorului în caz de viciu al serviciilor de călătorie
Articolul 1604. Prescripţia extinctivă privind pretenţiile călătorului
Articolul 1605. Dreptul călătorului la remedierea viciului
Articolul 1606. Dreptul călătorului la rezoluţiune pentru motiv de viciu
Articolul 1607. Dreptul călătorului la reducerea preţului
Articolul 1608. Dreptul călătorului la despăgubiri
Articolul 1609. Notificarea viciilor de către călător
Articolul 1610. Admiterea limitării răspunderii. Corelaţia cu alte reglementări
Articolul 1611. Obligaţia organizatorului de a acorda asistenţă
Articolul 1612. Garanţiile contra insolvabilităţii
Articolul 1613. Intermedierea contractelor privind pachetul de servicii de călătorie
Articolul 1614. Intermedierea serviciilor de călătorie asociate
Articolul 1615. Răspunderea pentru erorile de rezervare
Articolul 1616. Dreptul de regres al profesionistului
Articolul 1617. Excluderea eludărilor şi a derogărilor
Secţiunea a 2-a
Unele produse de vacanţă şi intermedierea lor
Articolul 1618. Contractul privind cazarea periodică
Articolul 1619. Alte contracte aferente produselor de vacanţă şi domeniul de aplicare
Articolul 1620. Publicitatea
Articolul 1621. Informaţiile precontractuale
Articolul 1622. Informarea despre dreptul de revocare şi despre interzicerea plăţilor în avans, confirmarea informării
Articolul 1623. Limba contractului şi informaţiilor furnizate
Articolul 1624. Forma şi clauzele contractului
Articolul 1625. Interzicerea plăţilor în avans
Articolul 1626. Dispoziţii speciale aplicabile contractului privind cazarea periodică
Articolul 1627. Contractele legate
Seminar online privind garanțiile personale (mai 2021)

Capitolul XX
FIDEJUSIUNEA ŞI ALTE GARANŢII PERSONALE
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1628. Felurile garanţiilor personale
Articolul 1629. Prezumţia de fidejusiune
Articolul 1630. Pluralitatea de debitori în scop de garanţie
Articolul 1631. Scrisoarea de confort
Articolul 1632. Aplicarea prezentului capitol faţă de anumite garanţii personale
Articolul 1633. Temeiurile de apariţie a garanţiilor personale
Articolul 1634. Forma în care se asumă garanţia personală
Articolul 1635. Stingerea fidejusiunii prin deces
Secţiunea a 2-a
Fidejusiunea
Articolul 1636. Obligaţia garantată prin fidejusiune
Articolul 1637. Caracterul accesoriu al obligaţiei fidejusorului
Articolul 1638. Dreptul fidejusorului de a invoca excepţiile debitorului
Articolul 1639. Limitele garanţiei
Articolul 1640. Obligaţia solidară a fidejusorului
Articolul 1641. Obligaţia subsidiară a fidejusorului
Articolul 1642. Obligaţia creditorului de a notifica
Articolul 1643. Termenul-limită de a cere executarea
Articolul 1644. Limitele fidejusiunii globale fără termen-limită
Articolul 1645. Reducerea drepturilor creditorului
Articolul 1646. Cererea fidejusorului de a fi eliberat
Articolul 1647. Notificarea şi cererea fidejusorului înainte de executare
Articolul 1648. Drepturile fidejusorului după executare
Secţiunea a 3-a
Garanţia personală autonomă
Articolul 1649. Caracterul autonom
Articolul 1650. Notificarea debitorului de către garant
Articolul 1651. Executarea de către garant
Articolul 1652. Garanţia personală autonomă la prima cerere
Articolul 1653. Solicitarea vădit abuzivă sau frauduloasă
Articolul 1654. Dreptul de restituire în regres al garantului
Articolul 1655. Termenul-limită de a cere executarea
Articolul 1656. Cesiunea drepturilor rezultate din garanţie
Articolul 1657. Drepturile garantului după executare
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune privind pluralitatea garanţilor
Articolul 1658. Răspunderea solidară faţă de creditor
Articolul 1659. Regresul intern
Articolul 1660. Regresul împotriva debitorului
Articolul 1661. Aplicarea dispoziţiilor legale privind solidaritatea debitorilor
Secţiunea a 5-a
Dispoziţii speciale privind garanţiile personale acordate de consumator
Articolul 1662. Domeniul de aplicare
Articolul 1663. Obligaţiile precontractuale ale creditorului
Articolul 1664. Natura răspunderii fidejusorului
Articolul 1665. Obligaţiile creditorului de informare anuală
Articolul 1666. Dreptul de a limita fidejusiunea cu termen-limită
Capitolul XXI
INTERMEDIEREA
Secţiunea 1
Dispoziţii generale cu privire la intermediere
Articolul 1667. Contractul de intermediere
Articolul 1668. Plata remuneraţiei pentru intermediere
Articolul 1669. Dreptul la alte remuneraţii
Articolul 1670. Contractul de intermediere exclusivă
Articolul 1671. Rezoluţiunea contractului de intermediere
Articolul 1672. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor la despăgubire
Secţiunea a 2-a
Intermedierea închirierii de locuinţe
Articolul 1673. Reglementările aplicabile intermedierii închirierii de locuinţe
Articolul 1674. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor de despăgubire ale intermediarului locativ
Secţiunea a 3-a
Intermedierea împrumutului
Articolul 1675. Reglementările aplicabile intermedierii împrumutului
Articolul 1676. Forma şi conţinutul contractului de intermediere a împrumutului
Articolul 1677. Remuneraţia intermediarului împrumutului
Secţiunea a 4-a
Intermedierea comercială
Articolul 1678. Dispoziţii generale cu privire la intermedierea comercială
Articolul 1679. Textul final al contractului
Articolul 1680. Angajamentul specificat
Articolul 1681. Păstrarea mostrelor
Articolul 1682. Lipsa împuternicirilor de acceptare a plăţilor
Articolul 1683. Răspunderea intermediarului comercial
Articolul 1684. Dreptul de a pretinde ambelor părţi remuneraţie
Articolul 1685. Registrul intermediarului comercial
Articolul 1686. Prezentarea extraselor din registrul intermediarului comercial
Capitolul XXII
CONTRACTELE PRIVIND PUNEREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR ALTUIA
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 1687. Domeniul de aplicare
Articolul 1688. Obligaţia de informare înaintea încheierii contractului
Articolul 1689. Obligaţia de cooperare
Articolul 1690. Obligaţia de informare în timpul executării contractului
Articolul 1691. Obligaţia de confidenţialitate
Articolul 1692. Încetarea în cazul contractului pe termen determinat
Articolul 1693. Încetarea în cazul contractului pe termen nedeterminat
Articolul 1694. Despăgubirile pentru rezoluţiunea fără respectarea termenului de notificare
Articolul 1695. Rezoluţiunea pentru neexecutare
Articolul 1696. Compensaţia pentru fondul comercial
Articolul 1697. Stocul, piesele de schimb şi materialele
Articolul 1698. Dreptul de retenţie
Articolul 1699. Actul semnat disponibil la cerere
Articolul 1700. Obligaţia de neconcurenţă
Secţiunea a 2-a
Agenţia comercială
Articolul 1701. Contractul de agenţie comercială
Articolul 1702. Obligaţia agentului comercial de a negocia şi încheia contracte
Articolul 1703. Informarea de către agentul comercial pe perioada executării
Articolul 1704. Evidenţa agentului comercial
Articolul 1705. Dreptul la comision pe durata agenţiei comerciale
Articolul 1706. Dreptul la comision după încetarea agenţiei comerciale
Articolul 1707. Scadenţa comisionului
Articolul 1708. Stingerea dreptului la comision
Articolul 1709. Obligaţiile de informare ale principalului
Articolul 1710. Evidenţa ţinută de principal
Articolul 1711. Valoarea compensaţiei
Articolul 1712. Clauza del credere
Secţiunea a 3-a
Comisionul profesionist
Articolul 1713. Dispoziţii generale cu privire la comisionarul profesionist
Articolul 1714. Obligaţiile comisionarului
Articolul 1715. Efectele nerespectării indicaţiilor comitentului
Articolul 1716. Limitele preţului
Articolul 1717. Încheierea convenţiei în condiţii mai avantajoase
Articolul 1718. Remunerarea comisionarului
Articolul 1719. Produsul deteriorat sau viciat
Articolul 1720. Răspunderea comisionarului pentru produs
Articolul 1721. Avansul şi creditul la executarea contractului de comision
Articolul 1722. Contracte similare
Secţiunea a 4-a
Franciza
Articolul 1723. Contractul de franciză
Articolul 1724. Informarea înaintea încheierii contractului
Articolul 1725. Obligaţia de cooperare
Articolul 1726. Drepturile de proprietate intelectuală asupra obiectului şi know-how-ul
Articolul 1727. Asistenţa
Articolul 1728. Furnizarea
Articolul 1729. Obligaţia de informare a francizorului pe durata executării
Articolul 1730. Avertizarea privind capacitatea redusă de furnizare
Articolul 1731. Reputaţia reţelei şi publicitatea
Articolul 1732. Comisioane, redevenţe şi alte plăţi periodice
Articolul 1733. Obligaţia de informare a francizatului în decursul executării
Articolul 1734. Metodele activităţii comerciale şi indicaţiile
Articolul 1735. Inspecţia
Secţiunea a 5-a
Distribuţia
Articolul 1736. Contractul de distribuţie
Articolul 1737. Obligaţia de a furniza produsele şi materialele publicitare şi de a menţine reputaţia
Articolul 1738. Informarea de către furnizor pe perioada executării
Articolul 1739. Avertizarea de către furnizor privind capacitatea scăzută de furnizare
Articolul 1740. Obligaţiile distribuitorului în contractele de distribuţie exclusivă şi în contractele de distribuţie selectivă
Capitolul XXIII
CONTRACTELE ŞI OPERAŢIUNILE BANCARE ŞI NEBANCARE
Secţiunea 1
Depozitul bancar
Articolul 1741. Contractul de depozit bancar
Articolul 1742. Forma contractului de depozit bancar
Articolul 1743. Dobînda
Articolul 1744. Ordinea calculării şi plăţii dobînzii
Articolul 1745. Secretul bancar
Articolul 1746. Depozitul la termen şi depozitul la vedere
Secţiunea a 2-a
Contul curent bancar
Articolul 1747. Contractul de cont curent bancar
Articolul 1748. Dispunerea de sumele băneşti aflate în cont
Articolul 1749. Cotitularii de cont
Articolul 1750. Ordinele şi indicaţiile clientului
Articolul 1751. Contabilitatea operaţiunilor şi extrasele din cont
Articolul 1752. Creanţele reciproce ale băncii şi ale clientului
Articolul 1753. Rezoluţiunea contractului de cont curent
Articolul 1754. Obligaţia de confidenţialitate
Articolul 1755. Încasarea şi achitarea cecurilor
Secţiunea a 3-a
Contul fiduciar
Articolul 1756. Contul fiduciar
Articolul 1757. Contractul de cont fiduciar de sechestru
Articolul 1758. Condiţiile efectuării transferului
Articolul 1759. Obligaţiile băncii la recepţionarea dovezilor îndeplinirii condiţiilor
Articolul 1760. Regimul sechestrului
Articolul 1761. Închiderea contului fiduciar de sechestru
Articolul 1762. Aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni
Secţiunea a 4-a
Creditul
Articolul 1763. Contractul de credit
Articolul 1764. Dobînda la credit
Articolul 1765. Comisionul
Articolul 1766. Creditul în cont curent
Articolul 1767. Garanţiile de rambursare a creditului
Articolul 1768. Refuzul de executare a contractului
Articolul 1769. Rezoluţiunea contractului de credit
Articolul 1770. Răspunderea debitorului
Articolul 1771. Răspunderea creditorului
Articolul 1772. Repararea prejudiciului în cazul rambursării anticipate a creditului
Articolul 1773. Cesiunea contractului de credit
Secţiunea a 5-a
Garanţia bancară
Articolul 1774. Garanţia bancară
Articolul 1775. Regimul juridic al garanţiei bancare
Articolul 1776. Contractul privind eliberarea garanţiei bancare
Secţiunea a 6-a
Ordinul de plată
Articolul 1777. Ordinul de plată
Articolul 1778. Executarea ordinului de plată
Articolul 1779. Conţinutul ordinului de plată
Secţiunea a 7-a
Efectuarea plăţilor prin cec
Articolul 1780. Cecul
Articolul 1781. Menţiunile cecului
Articolul 1782. Suma cecului
Articolul 1783. Semnăturile de pe cec
Articolul 1784. Emiterea cecului
Articolul 1785. Transmiterea cecului
Articolul 1786. Girul
Articolul 1787. Girul în alb
Articolul 1788. Girul prin procură
Articolul 1789. Girul posterior protestului sau scadenţei
Articolul 1790. Deposedarea
Articolul 1791. Avalul
Articolul 1792. Plata în baza cecului
Articolul 1793. Revocarea cecului
Articolul 1794. Drepturile trasului
Articolul 1795. Drepturile titularului în cazul neplăţii cecului
Articolul 1796. Obligaţiile de notificare
Articolul 1797. Menţiunea „fără protest”
Articolul 1798. Răspunderea participanţilor la plăţile prin cec
Articolul 1799. Impedimentul
Secţiunea a 8-a
Efectuarea plăţilor prin cambie şi prin bilet la ordin
Articolul 1800. Cambia (trata) şi biletul la ordin
Secţiunea a 9-a
Efectuarea plăţilor prin acreditiv documentar
Articolul 1801. Acreditivul documentar
Articolul 1802. Irevocabilitatea acreditivului
Articolul 1803. Utilizarea acreditivului
Articolul 1804. Confirmarea acreditivului
Articolul 1805. Acreditivul transferabil şi cesionat
Secţiunea a 10-a
Efectuarea plăţilor prin incasoul documentar
Articolul 1806. Incasoul documentar
Articolul 1807. Obligaţiile şi responsabilitatea băncilor
Articolul 1808. Executarea unui incaso documentar
Articolul 1809. Dobînzi, comisioane şi cheltuieli
Secţiunea a 11-a
Efectuarea plăţilor prin card bancar
Articolul 1810. Cardul bancar
Capitolul XXIV
FACTORINGUL
Articolul 1811. Contractul de factoring
Articolul 1812. Obligaţia de informare
Articolul 1813. Creanţele cesionate
Articolul 1814. Nulitatea interdicţiei cesiunii
Articolul 1815. Răspunderea aderentului
Articolul 1816. Plata datorată factorului. Garanţia
Articolul 1817. Drepturile de garanţie faţă de debitor
Articolul 1818. Obiecţiile debitorului
Articolul 1819. Dreptul de regres al debitorului
Articolul 1820. Factoringul deschis sau acoperit
Articolul 1821. Alte cesiuni
Capitolul XXV
ASIGURAREA
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 1822. Contractul de asigurare
Articolul 1823. Clasele şi tipurile de asigurări
Articolul 1824. Asigurarea de sume fixe
Articolul 1825. Pluralitatea de subiecţi
Articolul 1826. Coasigurarea
Articolul 1827. Reasigurarea
Articolul 1828. Nediscriminarea
Articolul 1829. Riscul asigurat şi cazul asigurat
Articolul 1830. Încheierea contractului de asigurare
Articolul 1831. Poliţa de asigurare
Articolul 1832. Obligaţia de remitere a înscrisurilor
Articolul 1833. Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor în cazul asigurării mutuale
Articolul 1834. Opozabilitatea excepţiilor
Articolul 1835. Perioada de asigurare şi durata asigurării
Articolul 1836. Majorarea primei de asigurare
Articolul 1837. Obligaţia de informare
Articolul 1838. Încălcarea obligaţiei de informare
Articolul 1839. Excluderea răspunderii pentru încălcarea obligaţiei de informare
Articolul 1840. Dolul
Articolul 1841. Alte informaţii comunicate
Articolul 1842. Clauza privind măsurile de precauţie
Articolul 1843. Agravarea riscului
Articolul 1844. Sancţiunile în caz de agravare a riscului
Articolul 1845. Reducerea riscului
Articolul 1846. Plata primei de asigurare
Articolul 1847. Neplata primei înainte de începerea perioadei de asigurare
Articolul 1848. Neplata primei după începerea perioadei de asigurare
Articolul 1849. Suspendarea perioadei de asigurare şi rezoluţiunea asigurării
Articolul 1850. Declararea şi efectele rezoluţiunii
Articolul 1851. Informarea despre producerea cazului asigurat
Articolul 1852. Cooperarea la investigarea cazului asigurat
Articolul 1853. Examinarea cererii de despăgubire
Articolul 1854. Momentul datorării prestaţiei de către asigurător
Articolul 1855. Rezoluţiunea după survenirea cazului asigurat
Articolul 1856. Regresul asigurătorului prin subrogarea în drepturile faţă de cel obligat la repararea prejudiciului
Secţiunea a 2-a
Asigurarea generală
Subsecţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 1857. Noţiuni generale
Subsecţiunea a 2-a
Asigurarea de daune
§1. Dispoziţii comune
Articolul 1858. Noţiuni generale
Articolul 1859. Sumele maxime care se pot plăti
Articolul 1860. Ajustarea condiţiilor în caz de asigurare excesivă
Articolul 1861. Asigurarea multiplă
Articolul 1862. Cauzarea prejudiciului
Articolul 1863. Cheltuielile de diminuare a prejudiciului
Articolul 1864. Drepturile asiguratului
Articolul 1865. Cunoaşterea de către contractant a împrejurărilor aferente asiguratului
Articolul 1866. Încălcarea obligaţiei de către unul dintre asiguraţi
Articolul 1867. Absenţa riscului asigurat
§2. Asigurarea de bunuri
Articolul 1868. Noţiuni generale
Articolul 1869. Examinarea şi verificarea stării bunului
Articolul 1870. Asigurarea parţială
Articolul 1871. Transmiterea dreptului de proprietate
§3. Asigurarea de răspundere civilă
Articolul 1872. Noţiuni generale
Articolul 1873. Stabilirea despăgubirii
Articolul 1874. Cauza daunei
Articolul 1875. Recunoaşterea răspunderii
Articolul 1876. Cesiunea creanţelor rezultate din poliţă
Articolul 1877. Dreptul la declaraţie privind cererile de despăgubire
Articolul 1878. Cazul asigurat
Articolul 1879. Pretenţiile care depăşesc suma asigurată
Articolul 1880. Creanţe directe şi excepţii
Articolul 1881. Obligaţiile de informare
Articolul 1882. Plata despăgubirii în cazul asigurării de răspundere
Articolul 1883. Prescripţia în cazul asigurării de răspundere
§4. Asigurarea de sănătate
Articolul 1884. Noţiuni generale
§5. Asigurarea de credite, garanţii şi pierderi financiare
Articolul 1885. Asigurarea de credite
Articolul 1886. Asigurarea de garanţii
Articolul 1887. Asigurarea de pierderi financiare
Subsecţiunea a 3-a
Asigurarea de accidente
Articolul 1888. Noţiuni generale
Secţiunea a 3-a
Asigurarea de viaţă
§1. Părţile
Articolul 1889. Noţiuni generale
Articolul 1890. Beneficiarul indemnizaţiei de asigurare
Articolul 1891. Beneficiarul valorii de răscumpărare
Articolul 1892. Cesiunea sau grevarea
Articolul 1893. Renunţarea la moştenire de către beneficiar
§2. Faza iniţială şi durata contractului
Articolul 1894. Obligaţiile precontractuale de informare ale solicitantului
Articolul 1895. Obligaţiile precontractuale de informare ale asigurătorului
Articolul 1896. Termenul de revocare
Articolul 1897. Dreptul contractantului la rezoluţiunea asigurării
Articolul 1898. Dreptul asigurătorului la rezoluţiunea asigurării
§3. Modificările pe durata termenului contractului
Articolul 1899. Obligaţiile de informare ale asigurătorului pe durata termenului contractului
Articolul 1900. Agravarea riscului
Articolul 1901. Ajustarea primei şi a beneficiilor plătibile
Articolul 1902. Modificarea condiţiilor contractuale
§4. Cazul asigurat
Articolul 1903. Obligaţiile asigurătorului de investigare şi de informare
Articolul 1904. Sinuciderea persoanei asigurate
Articolul 1905. Omorul persoanei asigurate
§5. Conversiunea şi răscumpărarea
Articolul 1906. Conversiunea în asigurarea de viaţă
Articolul 1907. Răscumpărarea în asigurare de viaţă
Articolul 1908. Suma asigurată redusă şi valoarea de răscumpărare
Secţiunea a 4-a
Asigurarea de grup
§1. Dispoziţii generale
Articolul 1909. Domeniul de aplicare
Articolul 1910. Obligaţia generală de prudenţă a organizatorului de grup
§2. Asigurarea de grup accesorie
Articolul 1911. Obligaţiile de informare ale organizatorului grupului
Articolul 1912. Rezoluţiunea de către asigurător
Articolul 1913. Dreptul de a continua acoperirea în cazul asigurării de viaţă de grup
§3. Asigurarea de grup voluntară
Articolul 1914. Dispoziţii generale
Articolul 1915. Modificarea condiţiilor contractuale
Articolul 1916. Continuarea acoperirii
Capitolul XXVI
TRANZACŢIA
Articolul 1917. Tranzacţia
Articolul 1918. Interdicţia tranzacţiei
Articolul 1919. Tranzacţia judiciară şi tranzacţia extrajudiciară
Articolul 1920. Efectul tranzacţiei
Articolul 1921. Nulitatea tranzacţiei
Articolul 1922. Efectele nulităţii titlului
Articolul 1923. Nulitatea tranzacţiei în cazul existenţei unei hotărîri definitive
Articolul 1924. Tranzacţia privind toate afacerile
Articolul 1925. Greşelile de calcul
Capitolul XXVII
SOCIETATEA CIVILĂ
Articolul 1926. Contractul de societate civilă
Articolul 1927. Obiectul contractului de societate civilă
Articolul 1928. Forma şi conţinutul contractului de societate civilă
Articolul 1929. Contribuţiile participanţilor
Articolul 1930. Răspunderea pentru contribuţii
Articolul 1931. Transmiterea cotelor către terţi
Articolul 1932. Administrarea şi reprezentarea
Articolul 1933. Participarea la venituri şi pierderi
Articolul 1934. Concurenţa creanţelor
Articolul 1935. Imposibilitatea cesiunii drepturilor asociaţilor. Urmărirea de către creditorii personali
Articolul 1936. Drepturile soţului asociatului
Articolul 1937. Interzicerea compensării
Articolul 1938. Obligaţia de confidenţialitate
Articolul 1939. Răspunderea solidară
Articolul 1940. Rezoluţiunea contractului de societate civilă
Articolul 1941. Temeiurile dizolvării societăţii civile
Articolul 1942. Efectele dizolvării societăţii civile
Capitolul XXVIII
DREPTURILE COMUNE
Articolul 1943. Reglementările aplicabile drepturilor comune
Articolul 1944. Prezumţia egalităţii copărtaşilor
Articolul 1945. Repartizarea fructelor
Articolul 1946. Dreptul de dispoziţie asupra bunului comun
Articolul 1947. Stabilirea modului de administrare şi folosinţă
Articolul 1948. Opozabilitatea modului de administrare şi folosinţă faţă de succesorii copărtaşilor
Articolul 1949. Dreptul de dispoziţie asupra unei cote-părţi
Articolul 1950. Suportarea sarcinilor
Articolul 1951. Dreptul de a cere desfiinţarea comunităţii
Articolul 1952. Împărţirea în natură
Articolul 1953. Vînzarea bunului comun
Articolul 1954. Vînzarea creanţelor comune
Articolul 1955. Acoperirea datoriilor din contul bunului comun
Articolul 1956. Acoperirea datoriilor unei părţi din contul bunurilor comune
Articolul 1957. Garanţia în cazul transmiterii bunului unui copărtaş
Articolul 1958. Imprescriptibilitatea cererii de desfiinţare a comunităţii
Capitolul XXIX
PROMISIUNEA PUBLICĂ DE RECOMPENSĂ
Articolul 1959. Obligaţia de a acorda recompensă
Articolul 1960. Distribuirea recompensei
Articolul 1961. Concursul
Articolul 1962. Revocarea promisiunii publice de recompensă
Capitolul XXX
JOCURI ŞI PARIURI
Articolul 1963. Valabilitatea contractului privind jocul şi pariul
Articolul 1964. Contractul de loterie şi alte contracte similare
Articolul 1965. Convenţia pe diferenţă
Capitolul XXXI
GESTIUNEA DE AFACERI
Lecție online privind gestiunea de afaceri

Articolul 1966. Obligaţiile persoanei care gestionează fără mandat afaceri străine
Articolul 1967. Obligaţia de a informa geratul
Articolul 1968. Consecinţele acceptării actelor săvîrşite de gerant
Articolul 1969. Consecinţele neacceptării actelor săvîrşite de gerant
Articolul 1970. Compensarea cheltuielilor suportate de gerant
Articolul 1971. Refuzul de a compensa cheltuielile gerantului
Articolul 1972. Repararea prejudiciului cauzat gerantului
Articolul 1973. Limitele impuse de echitate
Articolul 1974. Dreptul faţă de cel responsabil
Articolul 1975. Răspunderea gerantului
Articolul 1976. Obligaţia de restituire a celor primite ca rezultat al gestiunii
Articolul 1977. Drepturile şi obligaţiile izvorîte din actele fără mandat
Articolul 1978. Neaplicarea dispoziţiilor privind gestiunea de afaceri
Capitolul XXXII
ÎMBOGĂŢIREA NEJUSTIFICATĂ
Lecție online privind îmbogățirea nejustificată

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Articolul 1979. Îmbogăţirea nejustificată ADN
Articolul 1980. Domeniul de aplicare ADN
Secţiunea a 2-a
Condiţii pentru considerarea îmbogăţirii ca nejustificată
Articolul 1981. Circumstanţele în care îmbogăţirea este nejustificată ADN
Articolul 1982. Executarea obligaţiei unui terţ ADN
Articolul 1983. Consimţămîntul sau executarea în mod liber ADN
Secţiunea a 3-a
Îmbogăţirea şi dezavantajul
Articolul 1984. Îmbogăţirea ADN
Articolul 1985. Dezavantajul ADN
Secţiunea a 4-a
Atribuirea
Articolul 1986. Cazuri de atribuire ADN
Articolul 1987. Reprezentantul indirect ADN
Articolul 1988. Executarea de către debitor în folosul persoanei care este creditor. Transmiterea subsecventă cu bună-credinţă ADN
Articolul 1989. Atribuirea rezultată din fapta terţului. Ratificarea actelor terţului ADN
Secţiunea a 5-a
Restituirea îmbogăţirii
Articolul 1990. Îmbogăţirea transmisibilă
Articolul 1991. Îmbogăţire netransmisibilă
Articolul 1992. Valoarea bănească a îmbogăţirii. Economisirea
Articolul 1993. Fructele şi folosinţa îmbogăţirii
Secţiunea a 6-a
Mijloacele juridice de apărare
Articolul 1994. Diminuarea îmbogăţirii
Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii
Articolul 1996. Ilegalitatea
Articolul 1997. Restituţia bilaterală
Capitolului XXXIII
RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Lecție online introductivă privind răspunderea delictuală

Articolul 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
Articolul 1999. Domeniul de aplicare
Articolul 2000. Interzicerea cauzării prejudiciului
Articolul 2001. Prejudiciul cauzat în stare de legitimă apărare
Articolul 2002. Prejudiciul cauzat în caz de extremă necesitate
Articolul 2003. Protecţia interesului public
Articolul 2004. Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege
Articolul 2005. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului ADN
Articolul 2006. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere
Articolul 2007. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată
Articolul 2008. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit 14 ani ADN
Articolul 2009. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18 ani
Articolul 2010. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară
Articolul 2011. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană cu discernămînt diminuat
Articolul 2012. Evenimentul în afara controlului
Articolul 2013. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit
Articolul 2014. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
Articolul 2015. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin surparea construcţiei
Articolul 2016. Răspunderea în cazul căderii sau scurgerii din construcţie
Articolul 2017. Abandonarea
Articolul 2018. Prejudiciul suferit în urma încrederii în consultaţie sau informaţie incorectă
Articolul 2019. Prejudiciul suferit prin tulburarea ilegală a activităţii profesionistului şi prejudiciul suferit de consumator ca urmare a concurenţei neloiale
Articolul 2020. Cheltuielile suportate de autoritatea publică pentru restabilirea prejudiciului adus mediului
Articolul 2021. Prejudiciul cauzat prin declaraţie dolosivă
Articolul 2022. Legătura cauzală
Articolul 2023. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat în comun
Articolul 2024. Dreptul de regres faţă de persoana care a cauzat prejudiciul
Articolul 2025. Modul de reparare a prejudiciului
Articolul 2026. Luarea în considerare, la determinarea cuantumului despăgubirii, a vinovăţiei persoanei vătămate
Articolul 2027. Răspunderea pentru cheltuielile de prevenire
Articolul 2028. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii
Articolul 2029. Determinarea despăgubirii pentru salariul sau venitul ratat
Articolul 2030. Vătămarea minorului
Articolul 2031. Răspunderea în caz de deces al persoanei vătămate
Articolul 2032. Repararea prejudiciului suferit de terţi ADN
Articolul 2033. Repararea prejudiciului biologic cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii
Articolul 2034. Reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces
Articolul 2035. Schimbarea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii sau prin deces
Articolul 2036. Reparaţia prejudiciului moral ADN
Articolul 2037. Mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral ADN
Articolul 2038. Termenul de prescripţie
Articolul 2039. Excluderea sau limitarea răspunderii prin act juridic
Secţiunea a 2-a
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse cu viciu
Articolul 2040. Temeiurile reparării prejudiciului cauzat de produse cu viciu
Articolul 2041. Produsul, producătorul şi prejudiciul cauzat
Articolul 2042. Produsul cu viciu
Articolul 2043. Sarcina probaţiunii
Articolul 2044. Răspunderea solidară
Articolul 2045. Termenele de reparare a prejudiciului
Articolul 2046. Interdicţia de a exclude sau de a limita cu anticipaţie răspunderea
Secţiunea a 3-a
Răspunderea pentru dobîndirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor comerciale
Articolul 2047. Răspunderea pentru dobîndirea, utilizarea sau divulgarea legală a secretelor comerciale
Articolul 2048. Dobîndirea, utilizarea şi divulgarea legală de secrete comerciale
Articolul 2049. Dobîndirea, utilizarea şi divulgarea ilegală de secrete comerciale
Articolul 2050. Excluderea mijloacelor juridice de apărare
Articolul 2051. Mijloacele juridice de apărare corective ale deţinătorului secretului comercial
Articolul 2052. Condiţiile de aplicare a mijloacelor juridice de apărare, garanţii şi mijloace alternative
Articolul 2053. Determinarea mărimii despăgubirilor
Articolul 2054. Domeniul de aplicare
TITLUL IV
FIDUCIA
Lecție online introductivă privind fiducia

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 2055. Noţiunea
Articolul 2056. Părţile fiduciei
Articolul 2057. Pluralitatea de fiduciari
Articolul 2058. Persoanele îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor fiduciarului
Articolul 2059. Beneficiarul şi beneficiul
Articolul 2060. Caracterul imperativ al dispoziţiilor legale
Articolul 2061. Prioritatea altor dispoziţii legale
Capitolul II
MASA PATRIMONIALĂ FIDUCIARĂ
Articolul 2062. Efectele juridice speciale ale fiduciei
Articolul 2063. Constituirea ori transmiterea titlului în folosul fiduciarului
Articolul 2064. Adăugările la masa patrimonială fiduciară
Articolul 2065. Excluderea din masa patrimonială fiduciară
Articolul 2066. Amestecarea masei patrimoniale fiduciare cu alte drepturi
Articolul 2067. Opozabilitatea fiduciei
Articolul 2068. Protecţia masei patrimoniale fiduciare
Articolul 2069. Datoriile fiduciei
Articolul 2070. Urmărirea masei patrimoniale fiduciare de către creditorii fiduciei
Articolul 2071. Urmărirea masei patrimoniale fiduciare de către creditorii constituitorului
Articolul 2072. Protecţia constituitorului şi a beneficiarilor
Articolul 2073. Dreptul la executarea obligaţiilor debitorului fiduciei
Capitolul III
CONSTITUIREA FIDUCIEI
Secţiunea 1
Cerinţe generale privind constituirea fiduciei
Articolul 2074. Temeiurile constituirii fiduciei
Articolul 2075. Contractul de fiducie
Articolul 2076. Declaraţia unilaterală de constituire a fiduciei
Articolul 2077. Fiducia constituită prin testament
Articolul 2078. Condiţiile de formă ale contractului sau ale declaraţiei de fiducie
Articolul 2079. Depunerea la registrele de publicitate
Articolul 2080. Denumirea convenţională a fiduciei
Articolul 2081. Termenul fiduciei
Secţiunea a 2-a
Anularea
Articolul 2082. Anularea pentru viciu de consimţămînt de către constituitor
Articolul 2083. Apărarea fiduciarilor şi a terţilor după anulare
Articolul 2084. Scopurile de nerealizat ale fiduciei
Capitolul IV
CONDIŢIILE FIDUCIEI
Articolul 2085. Interpretarea
Articolul 2086. Dispunerea incompletă de masa patrimonială fiduciară
Articolul 2087. Determinarea beneficiarilor
Articolul 2088. Caracterul determinabil al dreptului la beneficiu sau al vocaţiei la beneficiu
Capitolul V
DREPTUL DE DECIZIE ŞI ÎMPUTERNICIRILE FIDUCIARULUI
Secţiunea 1
Dreptul de decizie al fiduciarului
Articolul 2089. Discreţia fiduciarului
Articolul 2090. Luarea deciziei de către mai mulţi fiduciari
Articolul 2091. Conflictul de interese în exercitarea împuternicirii sau discreţiei
Secţiunea a 2-a
Împuternicirile fiduciarului
Articolul 2092. Împuternicirile generale ale fiduciarului
Articolul 2093. Limitele în caz de număr minim de fiduciari
Articolul 2094. Împuternicirea de a desemna un mandatar
Articolul 2095. Împuternicirea de a transmite titlul persoanei care se obligă să fie fiduciar
Articolul 2096. Împuternicirea de a preda posesia unui depozitar
Articolul 2097. Împuternicirea de a delega
Articolul 2098. Împuternicirea de a alege investiţiile
Articolul 2099. Împuternicirea de a supune conturile fiduciare auditului
Capitolul VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FIDUCIARULUI ŞI ALE ASISTENTULUI FIDUCIEI
Secţiunea 1
Obligaţiile fiduciarului
Articolul 2100. Obligaţia generală a fiduciarului
Articolul 2101. Nivelul de competenţă şi prudenţă
Articolul 2102. Obligaţiile de a separa, de a proteja şi de a asigura
Articolul 2103. Obligaţia de a informa şi de a raporta
Articolul 2104. Obligaţia de a ţine evidenţa fiduciei
Articolul 2105. Obligaţia de a permite inspectarea şi copierea documentelor fiduciei
Articolul 2106. Obligaţia de a investi
Articolul 2107. Obligaţia de a nu dobîndi drepturi ale fiduciei sau drepturi ale creditorilor fiduciei
Articolul 2108. Obligaţia de a nu obţine vreo îmbogăţire nepermisă sau avantaj nepermis
Articolul 2109. Obligaţiile în raporturile cu cofiduciarii
Secţiunea a 2-a
Drepturile fiduciarului
Articolul 2110. Dreptul de rambursare din masa patrimonială fiduciară
Articolul 2111. Dreptul la remuneraţie din masa patrimonială fiduciară
Articolul 2112. Drepturile privind achiziţiile nepermise
Articolul 2113. Dreptul de rambursare faţă de beneficiari
Articolul 2114. Dreptul de a asigura contra răspunderii personale pe cheltuiala masei patrimoniale fiduciare
Secţiunea a 3-a
Obligaţiile asistentului fiduciei
Articolul 2115. Obligaţiile asistentului fiduciei
Capitolul VII
MIJLOACELE JURIDICE DE APĂRARE ÎN CAZ DE NEEXECUTARE
Secţiunea 1
Executarea în natură, supravegherea judecătorească şi alte mijloace de apărare
Articolul 2116. Executarea silită în natură
Articolul 2117. Supravegherea judecătorească
Articolul 2118. Alte mijloace juridice de apărare
Secţiunea a 2-a
Repararea prejudiciului şi predarea îmbogăţirii nepermise
Articolul 2119. Răspunderea fiduciarului de a restabili masa patrimonială fiduciară
Articolul 2120. Răspunderea fiduciarului de a despăgubi beneficiarul
Articolul 2121. Predarea îmbogăţirii nepermise
Articolul 2122. Răspunderea solidară
Articolul 2123. Decăderea din dreptul la beneficiu a beneficiarului participant
Secţiunea a 3-a
Excepţiile
Articolul 2124. Consimţămîntul beneficiarului la o neexecutare
Articolul 2125. Prescripţia extinctivă
Articolul 2126. Apărarea fiduciarului
Capitolul VIII
SCHIMBAREA FIDUCIARILOR SAU A ASISTENŢILOR FIDUCIARI
Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind schimbarea fiduciarilor
Articolul 2127. Împuternicirea de a schimba fiduciarii
Articolul 2128. Împuternicirea fiduciarilor de schimbare a fiduciarilor
Secţiunea a 2-a
Desemnarea fiduciarilor
Articolul 2129. Limitele generale privind desemnarea
Articolul 2130. Desemnarea de către asistentul fiduciei sau fiduciari
Articolul 2131. Desemnarea prin hotărîre judecătorească
Secţiunea a 3-a
Renunţarea fiduciarului
Articolul 2132. Renunţarea cu consimţămîntul asistentului fiduciei sau al cofiduciarilor
Articolul 2133. Renunţarea cu aprobarea instanţei de judecată
Secţiunea a 4-a
Excluderea fiduciarilor
Articolul 2134. Excluderea de către cofiduciari sau de asistentul fiduciei
Articolul 2135. Excluderea prin hotărîre judecătorească
Secţiunea a 5-a
Efectul schimbării fiduciarilor
Articolul 2136. Efectul asupra obligaţiilor şi drepturilor fiduciarilor
Articolul 2137. Transmiterea şi lipsirea de drepturile fiduciei
Articolul 2138. Transmiterea documentelor fiduciei
Articolul 2139. Efectul decesului sau lichidării fiduciarului
Articolul 2140. Efectul decesului sau al lichidării asistentului fiduciar
Capitolul IX
STINGEREA ŞI MODIFICAREA FIDUCIEI
Secţiunea 1
Stingerea
Articolul 2141. Temeiurile de stingere
Articolul 2142. Pierderea sau epuizarea masei patrimoniale fiduciare
Articolul 2143. Efectul stingerii asupra obligaţiilor fiduciarului
Articolul 2144. Dreptul constituitorului la rezoluţiunea fiduciei cu titlu gratuit
Articolul 2145. Dreptul beneficiarilor la rezoluţiune
Articolul 2146. Beneficiul exclusiv
Articolul 2147. Declaraţia de rezoluţiune şi efectele ei
Articolul 2148. Dreptul de retenţie al fiduciarului
Articolul 2149. Rezoluţiunea de către fiduciar
Articolul 2150. Confuziunea drepturilor şi a obligaţiilor
Articolul 2151. Insolvabilitatea fiduciarului
Secţiunea a 2-a
Modificarea
Articolul 2152. Modificarea de către constituitor sau beneficiar
Articolul 2153. Modificarea prin hotărîre judecătorească a condiţiei fiduciei privitoare la administrare
Articolul 2154. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei cu beneficiari
Articolul 2155. Modificarea prin hotărîre judecătorească a fiduciei de promovare a unui scop de utilitate publică
Articolul 2156. Cesiunea dreptului la beneficiu
Capitolul X
RELAŢIILE CU TERŢII
Secţiunea 1
Debitorii fiduciei
Articolul 2157. Compensarea
Articolul 2158. Remiterea de datoria fiduciei
Articolul 2159. Răspunderea donatarilor şi a dobînditorilor de rea-credinţă
Articolul 2160. Răspunderea pentru instigare sau complicitate la administrarea ori dispunerea incorectă a masei patrimoniale fiduciare
Articolul 2161. Protecţia terţilor care contractează cu fiduciarii