A A A + | -

Articolul 2016. Răspunderea în cazul căderii sau scurgerii din construcţie

(1) Dacă prejudiciul s-a produs prin faptul că din construcţie a căzut ori a curs ceva, răspunde persoana care are construcţia în posesie. Această regulă nu se aplică în cazul în care prejudiciul s-a produs din cauza unui eveniment prevăzut la art.2012 ori din vina celui prejudiciat.
(2) Pînă la proba contrară, se prezumă că construcţia este în posesia proprietarului său.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 2 noiembrie 2020

Jurisprudență

1. Vecinii coproprietari ai apartamentului de la etajul superior poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin inundarea apartamentului de la etajul inferior. Suma încasată 74 945 lei.  Repararea prejudiciului moral a fost refuzată în baza principiului că nu se pot cere despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit cu ocazia încălcării dreptului de proprietate în absența unui text expres de lege.
[Citat din decizia Col. civ. CAC din 18 februarie 2020 (dosarul nr.2a-2870/15), menținută de Col. civ. CSJ prin Încheierea din 28 octombrie 2020 (dosarul nr. 2ra-1311/20)]

Citat din decizia Col. civ. CAC din 18 februarie 2020:

29. Din răspunsul IP Străşeni rezultă că, în urma verificării celor expuse în plângerea din 06.02.2014 depusă de [posesorul pe bază de comodat SB], s-a constatat că locatarul ***** este [pârâtul TM], care a comunicat că inundația s-a produs din cauza înghețării filtrului de apă din apartament (f.d.37, Vol.I).

39. […] Colegiul civil consideră ca fiind necesar și întemeiat, pentru stabilirea cuantumului prejudiciului material ce urmează fi dispus spre încasare să se țină cont în prim plan de concluziile Raportului de expertiză judiciară *****43-2746 din 03.12.2018, potrivit căruia urmează a fi încasat în mod solidar de la [pârâții TG, TV, TM] în beneficiul lui [reclamantului PN] prejudiciul material în sumă de 74 945,00 lei MD ce constituie costul lucrărilor de reparaţie în interiorul bunului imobil apartamentul *****, amplasat în blocul locativ situat în *****, în vederea înlăturării deficiențelor apărute în urma inundării acestuia la data de 06.02.2014.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 2016 [online]. Codul civil Adnotat [citat 2 noiembrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/2016/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune