A A A + | -

Articolul 312. Consimţămîntul

(1) Consimţămînt este manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic.
(2) Consimţămîntul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernămînt, este exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat.
(3) Intenţia de a produce efecte juridice se determină din declaraţia sau comportamentul persoanei, aşa cum ea a fost înţeleasă în mod rezonabil de către cealaltă parte a actului juridic sau, în cazul actelor juridice unilaterale, de către persoana căreia actul îi este destinat.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 13 noiembrie 2020

▮ Jurisprudență

1. Semnătura falsă aplicată în contract în locul fidejusorului lovește fidejusiunea de nulitate absolută, fiindcă lipsește un consimțământ valabil [Încheierea Col. civ. CSJ din 28 octombrie 2020, dosarul nr. 2ra-1481/2020].

Extras din Încheiere:

Astfel, în termenul stabilit de instanță OCN „DTD-Vest” SRL nu a prezentat instanței documentele care certifică circumstanţele pe care îşi întemeiază pretenţiile față de [TL și AP] în termenul stabilit.
Mai mult ca atât, instanţa de apel a menţionat că OCN „DTD-Vest” SRL nu a indicat nici o obiecție, ori, analizând obiectiv cererea de acordare a împrumutului, contractul de împrumut și graficul de rambursare a împrumutului, se constată că deși OCN „DTD-Vest” SRL a indicat în contract datele cu caracter personal în privința persoanei fizice, [AP], la capitolul garant, atât cererea de acordare a împrumutului, contractul de împrumut nr. 28 din 10 ianuarie 2018 cât și graficul de rambursare este semnat „Lisagor” și în dreptul numelui solicitantului [TL] și în dreptul numelui garantului [AP] (f.d. 4-7).
În temeiul [ex-art. 199] alin. (1) și (2) din Codul civil, consimțământul este manifestarea, exteriorizată, de voință a persoanei de a încheia un act juridic.
Consimțământul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernământ, este exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat Instanța de apel a concluzionat că [AP] nu și-a manifestat consimțământul la încheierea contractului în partea în care se invocă că ar fi acționat în calitate de fidejusor prin semnarea contractului respectiv, astfel, clauza de fidejusiune inclusă în contractul de împrumut nr. 28 din 10 ianuarie 2018 nu corespunde condițiilor de valabilitate a actului juridic cu privire la consimțământ și forma actului juridic, și respectiv, este lovită de nulitate absolută. Or, contractul de fidejusiune, pentru a fi valabil, trebuie încheiat în scris.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 312 [online]. Codul civil Adnotat [citat 26.09.2023]. Disponibil: animus.md/adnotari/312/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune