Codul Civil al Republicii Moldova

 • Articolul 764. Condiţiile vînzării bunului de către creditorul gajist

  (1) După ce a obţinut în posesie bunul gajat, creditorul gajist este îndreptăţit, dacă a depus sau a înregistrat la registru un aviz de executare în modul prevăzut la art.752 alin.(9), să procedeze la vînzarea prin negocieri directe, prin tender sau prin licitaţie publică a bunului gajat. În cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a exercitării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul…

  Citeste mai mult
 • Articolul 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție

  (1) Proprietarul este obligat să plătească asociației cota sa de contribuție, care constituie suma corespunzătoare din cheltuielile asociației repartizate unității, cu condiția că sunt asumate de asociație conform alin. (3). Se interzice pretinderea de la proprietar de către asociație a oricărei plăți, cu orice titlu, care nu corespunde cerințelor prezentului alineat. (2) Dacă unitatea se află în posesia unei alte persoane decât proprietarul, acest posesor poartă răspundere solidară cu proprietarul…

  Citeste mai mult
 • Articolul 939. Reducerea prejudiciului

  (1) Debitorul nu răspunde pentru prejudiciul suferit de creditor în măsura în care creditorul a putut să reducă prejudiciul luînd măsuri rezonabile. (2) Creditorul are dreptul să recupereze cheltuielile suportate în mod rezonabil în încercările sale de a reduce prejudiciul. Adnotare: Autor: Octavian Cazac Publicat: 9 decembrie 2023 Originea reglementării: art. III. – 3:705 DCFR; regula similară: art. 55 CVIM; art. 1531 și 1534 Codul civil român Reglementarea înainte de…

  Citeste mai mult
 • Articolul 92. Caracterul subsidiar al măsurilor de ocrotire judiciare

  (1) Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită de către instanţa de judecată doar în cazul în care aceasta este necesară şi dacă persoana nu este ocrotită suficient prin aplicarea dispoziţiilor legale privind obligaţia de întreţinere a soţului şi a rudelor, privind regimul bunurilor comune ale soţilor, privind asistenţa la luarea deciziei sau prin mandatul de ocrotire în viitor a persoanei respective. (2) Măsura de ocrotire judiciară trebuie să fie…

  Citeste mai mult
 • Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare

  (1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale. (2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte…

  Citeste mai mult
 • Articolul 424. Caracterul constitutiv al registrului

  (1) Dacă legea nu prevede altfel, drepturile supuse înregistrării se constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale, numai prin înregistrare în registrul prevăzut de lege, pe baza actului sau faptului care întemeiază înregistrarea în condiţiile legii. (2) Dacă legea nu prevede altfel, drepturile reale se sting numai prin radierea lor din registrul prevăzut de lege, cu consimţămîntul titularului, dat în forma prevăzută de lege. Acest consimţămînt nu este necesar…

  Citeste mai mult
 • L. condominiu: Articolul 29. Regulamentul condominiului și alte regulamente

  (1) Adunarea generală poate adopta un regulament al condominiului, care cuprinde reguli de comportament al proprietarilor și al altor subiecți menite să asigure ordinea și buna funcționare a condominiului, precum și modul de folosire a părților comune, inclusiv reguli privind: a) deținerea animalelor. În special, sunt nule prevederile din regulament care interzic deținerea de animale dacă aceasta este conformă cu uzanțele și regulile sanitare; b) instalarea dispozitivelor de uscare a…

  Citeste mai mult
 • Articolul 308. Noţiunea actului juridic

  Act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.   REFLECȚII ASUPRA ACTULUI JURIDIC CIVIL Autor: Octavian Cazac Publicat: 25 noiembrie 2022 Statut: Working paper (proiect) O parte a acestu studiu a fost integrată în articolul publicat în AUB Forum Juridic. I. Scopul normei II. Definiția actului juridic civil III. Manifestarea de voință (declaratio voluntatis) 1. Introducere…

  Citeste mai mult
 • §20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală

    NOU §20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală PDF Articolul 2541. Deschiderea procedurii succesorale (1) Pentru deschiderea procedurii succesorale, un moştenitor, un creditor al masei succesorale, un legatar sau un executor testamentar depune o cerere corespunzătoare la notarul de la locul deschiderii moştenirii. (2) În cadrul procedurii succesorale, notarului i se poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea următoarelor acte: a) certificatului de moştenitor; b) certificatului de legatar; c) certificatului de…

  Citeste mai mult
 • L. condominiu: Articolul 36. Desfășurarea adunării generale

  (1) Adunarea generală cu prezență sau în formă mixtă se desfășoară în ziua, la ora și în locul indicate în înștiințarea de convocare expediată fiecărui proprietar. Organul asociației sau proprietarii care au convocat adunarea generală organizează înregistrarea proprietarilor și a voturilor reprezentate. (2) Proprietarul poate fi prezent la adunarea generală fizic, prin video conferință sau prin oricare alt mijloc de comunicare electronică care permite identificarea persoanei și comunicarea bidirecțională. Măsurile…

  Citeste mai mult
1 2 3 259