A A A + | -

Articolul 1045. Contractul multilateral

(1) Dacă urmează să fie încheiat între trei sau mai multe părţi, contractul nu se consideră încheiat pînă cînd toate părţile sale nu îşi manifestă consimţămîntul, cu excepţia cazurilor în care un contract anterior între toate acele părţi sau legea autorizează pe anumite părţi să încheie contractul aşa încît el va deveni obligatoriu pentru toate părţile.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi contractului de modificare sau de rezoluţiune a contractului multilateral.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune