A A A + | -

Articolul 1049. Clauzele standard contradictorii

(1) Dacă părţile au ajuns la un acord, dar atît oferta, cît şi acceptarea fac trimitere la clauzele standard ale părţii respective, contractul se consideră totuşi încheiat. Clauzele standard fac parte din contract în partea în care clauzele standard ale unei părţi nu intră în contradicţie cu clauzele standard ale celeilalte părţi.
(2) Cu toate acestea, se consideră că contractul nu s-a încheiat dacă una dintre părţi:
a) a indicat în prealabil, în mod expres, şi nu doar pe calea unei clauze standard, intenţia de a nu fi legată de contract dacă survine împrejurarea prevăzută la alin.(1); sau
b) informează cealaltă parte despre această intenţie fără întîrzieri nejustificate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune