A A A + | -

Articolul 1081. Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică contractelor, indiferent de forma acestora, precum şi la completarea fişelor de comandă sau a bonurilor de livrare, a biletelor, a tichetelor şi altora asemenea care conţin clauze standard.
(2) Sub incidenţa prezentului capitol nu cad:
a) clauzele contractuale care reflectă normele prevăzute de legi şi de alte acte normative;
b) contractele de muncă reglementate de Codul muncii;
c) contractele privind drepturile de succesiune;
d) contractele privind drepturile reglementate de Codul familiei;
e) actele (contractele) de constituire a societăţilor comerciale;
f) clauzele contractuale transpuse din convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(3) În sensul prezentului capitol, prin bunuri se înţelege şi conţinutul digital furnizat în temeiul contractului de furnizare de conţinut digital.
(4) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului capitol este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune