A A A + | -

Articolul 1088. Promisiunea faptei altuia

(1) Partea contractantă (promitentul) care s-a obligat la a determina un terț să încheie sau să ratifice un act ori să execute o altă prestație trebuie să repare prejudiciul cauzat celeilalte părți dacă nu a reușit să determine terțul. Răspunderea promitentului survine chiar și atunci cînd neexecutarea este justificată.
(2) Promitentul nu poartă răspundere pentru modul în care terțul își execută obligația asumată, cu excepția cazului în care promitentul a garantat executarea conform dispozițiilor legale cu privire la fidejusiune și la alte garanții personale.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 5 august 2020

Promisiunea faptei alteia este des folosită în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor de acțiuni în capitalul SA ori părților sociale în capitalul SRL, unde una din părți se obligă să asigure un anumit comportament al societății-țintă (SA sau SRL). De exemplu:

Vânzătorul se obligă să respecte următoarele (și se obligă să asigure că Societatea va respecta următoarele) între data încheierii prezentului Contract și data înregistrării dreptului Cumpărătorului asupra Acțiunilor/Părții Sociale în Registru:
(a) Societatea își va desfășura activitatea în mod obișnuit;
(b) Societatea nu va contracta împrumuturi și nu va acorda care individual depășesc suma [100.000 euro]
(c) Societatea nu va modifica condițiile contractelor de muncă ale salariaților.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune