A A A + | -

Articolul 1095. Domeniul de aplicare

(1) În cazul în care doar anumite clauze ale unui contract sînt simulate, dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător acelor clauze.
(2) În cazul în care contractul este plurilateral şi doar unele părţi au simulat, celelalte părţi ale contractului se consideră terţi în sensul prezentei secţiuni dacă nu au cunoscut simulaţia.
(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi actelor juridice unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului şi destinatar.
(4) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică căsătoriei, adopţiei sau altor acte juridice nepatrimoniale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune