A A A + | -

Articolul 1135. Aplicarea dispoziţiilor privind viciile în cazul altor contracte translative de proprietate cu titlu oneros

Dispoziţiile art.1117-1134 se aplică în mod corespunzător şi în cazul altor contracte prin care o parte este obligată să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun în schimbul unei contraprestaţii, dacă din lege, contract sau natura obligaţiei nu rezultă altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune