A A A + | -

Articolul 1175. Clauza privind contul fiduciar de sechestru

(1) Prin contract părţile pot să prevadă că toate sau anumite sume plătite de către cumpărător în temeiul contractului pînă la semnarea actului de predare-primire a bunului imobil urmează a fi plătite la un cont fiduciar de sechestru al cărui fiduciar este banca, din care se vor putea elibera vărsăminte la contul vînzătorului pe măsura finalizării etapei corespunzătoare de executare a lucrărilor de construcţie, în modul stabilit de contract.
(2) Sumele plătite de cumpărător la contul fiduciar de sechestru se eliberează din acesta şi se varsă la contul vînzătorului:
a) la ordinul, adresat băncii, semnat de ambele părţi; sau
b) la ordinul, adresat băncii, al unui terţ independent desemnat de către părţi prin contract. Terţul respectiv poate fi un notar, avocat, administrator autorizat, o persoană juridică de drept privat, precum şi o persoană juridică de drept public cu atribuţii în domeniul construcţiilor.
(3) În cazul prevăzut la alin.(1), creanţele cumpărătorului de restituire a sumelor plătite în temeiul contractului se satisfac din mijloacele contului fiduciar de sechestru în limita sumelor plătite de cumpărător conform alin.(1), dar cu excluderea sumelor eliberate vînzătorului conform alin.(2). Soldul contului fiduciar de sechestru poate fi urmărit de alţi creditori ai vînzătorului doar după restituirea integrală a sumelor plătite în acel cont de către cei care au cumpărat de la vînzător bunurile imobile în construcţie.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică chiar şi în cazul în care în privinţa vînzătorului a fost intentat proces de insolvabilitate.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 23 august 2020

Caracterul dispozitiv

În comparație cu celelalte articole care reglementează contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în curs de construire (art. 1170-1176), acest art. 1175 are caracter dispozitiv și se aplică doar când contractul cuprinde o clauză prin care se stabilește plata prin intermediul unui cont fiduciar de sechestru.

Privitor la reglementarea contului fiduciar de sechestru, a se vedea art. 1756 și urm.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune