A A A + | -

Articolul 1258. Nulitatea clauzei privind exonerarea de răspundere sau diminuarea ei

Clauza în al cărei temei locatorul este exonerat de răspundere pentru vicii sau răspunderea lui este diminuată nu poate fi invocată în partea în care se referă la viciile pe care locatorul nu le-a adus în prealabil la cunoştinţa locatarului consumator. Orice clauză contrară în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune