A A A + | -

Articolul 1294. Înregistrarea arendei în registrul contractelor de arendă

(1) Arenda încheiată pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv se înregistrează în registrul contractelor de arendă ţinut de primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităţi, arenda se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităţi.
(2) Primăria ţine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezentul capitol, de alte acte legislative şi de regulamentul aprobat de Guvern.
(3) Pentru înregistrarea arendei la primărie, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă:
a) 3 exemplare ale contractului de arendă, dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiţiile legii;
b) extrasul din registrul de publicitate în care este înregistrat arendaşul;
c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, după caz;
d) bonul de achitare a plăţii pentru înregistrare.
(4) Registrul contractelor de arendă este ţinut de inginerul cadastral, de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit.
(5) În registrul contractelor de arendă se înregistrează date privind:
a) părţile contractante, domiciliul ori sediul acestora;
b) numerele cadastrale, suprafaţa, bonitatea şi modul de folosinţă a terenurilor date în arendă;
c) termenul arendei;
d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat;
e) alte date, după caz.
(6) Înregistrarea arendei se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin notarea în contract a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării.
(7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat.
(8) Înregistrarea arendei, a modificărilor introduse în contract, a documentelor privind rezoluţiunea arendei, precum şi eliberarea extraselor respective se efectuează contra plată, al cărei cuantum maxim este stabilit de Guvern. Plata menţionată se varsă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
(9) Ţinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu ţinerea cadastrului funciar, a sistemului informaţional fiscal şi a altor sisteme, în modul prevăzut de legislaţie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune