A A A + | -

Articolul 1301. Repartizarea contractuală a riscurilor

(1) În contractul de arendă părţile contractante pot stabili, de comun acord, cazurile şi limitele suportării prejudiciilor cauzate de calamităţi naturale.
(2) De comun acord, părţile pot să prevadă repartizarea pierderilor, totale sau parţiale, ale bunurilor arendate, ca urmare a unor evenimente în afara controlului arendaşului care fac imposibilă sau dificilă executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune