A A A + | -

Articolul 1305. Transmiterea bunurilor agricole în arendă

(1) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesie şi folosinţă bunurile în starea ce corespunde cerinţelor prevăzute de contract.
(2) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract sau arendaşul le-a cunoscut sau trebuia, în mod rezonabil, să le cunoască pe altă cale, arendatorul este absolvit de răspundere.
(3) În cazul în care arendatorul, în termenul stabilit, nu semnează actul de predare-primire a bunurilor arendate, arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin întîrziere, ori să ceară rezoluţiunea arendei şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune