A A A + | -

Articolul 1326. Exercitarea opţiunii de dobîndire a proprietăţii

(1) Locatarul poate exercita opţiunea de dobîndire a proprietăţii asupra bunului prin notificare faţă de locator, oricînd în interiorul termenului de leasing.
(2) De asemenea, locatarul poate exercita opţiunea de dobîndire a proprietăţii prin notificare faţă de locator într-o perioadă de 30 de zile sau într-o altă perioadă mai mare prevăzută de contractul de leasing, sub sancţiunea decăderii. Perioada respectivă începe să curgă de la data expirării termenului de leasing sau, după caz, de la data rezoluţiunii leasingului de către locator.
(3) În cazul exercitării opţiunii de dobîndire a proprietăţii, locatarul este ţinut să plătească partea neachitată din valoarea totală.
(4) Dacă opţiunea se exercită înainte de expirarea termenului de leasing, din valoarea totală se deduce dobînda de leasing pentru perioada dintre data plăţii efective a sumelor prevăzute la alin.(3) şi data cînd trebuia să expire termenul de leasing. Contractul de leasing poate să prevadă plata de către locatar şi a unui comision de plată anticipată.
(5) Notificarea de exercitare a opţiunii de dobîndire a proprietăţii produce efecte, iar locatorul este obligat să consimtă la transferul proprietăţii în folosul locatarului, doar dacă locatarul a plătit integral sumele datorate în legătură cu exercitarea opţiunii locatorului în termen de 7 zile de la data exercitării opţiunii de dobîndire a proprietăţii, sub sancţiunea decăderii.
(6) Locatorul garantează locatarul contra viciilor juridice ale bunului conform dispoziţiilor legale privind vînzarea-cumpărarea. Termenul de răspundere pentru viciile juridice curge din data transferului proprietăţii în folosul locatarului. Locatorul nu garantează locatarul contra viciilor materiale ale bunului.
(7) Dacă a gajat ori a ipotecat sau a constituit alte drepturi ale terţilor asupra bunului, locatorul este obligat să asigure dobîndirea în proprietate de către locatar a bunului liber de drepturile terţilor, chiar şi în cazul în care locatarul a consimţit anterior la constituirea drepturilor terţilor.
(8) Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate al cumpărătorului se justifică, iar cumpărătorul devine proprietar necondiţionat, prin actul de predare-primire încheiat după darea în exploatare şi, în cazul rezervei proprietăţii, prin confirmarea emisă de către vînzător în formă scrisă despre achitarea integrală a preţului. În acest caz, dreptul de proprietate al vînzătorului se radiază din registrul bunurilor imobile.
(9) În cazul bunurilor imobile sau al bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, locatarul dobîndeşte dreptul de proprietate la data înregistrării în registrul corespunzător, în temeiul contractului de leasing şi al actului eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar. În cazul în care dreptul de proprietate al locatarului a fost înregistrat provizoriu conform art.432 alin.(2) lit.b), înregistrarea provizorie se justifică prin actul eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar.
(10) Orice clauză în contractul de leasing care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul locatarului consumator este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune