A A A + | -

Articolul 1341. Obligaţia contractuală de a informa a antreprenorului sau prestatorului

(1) Antreprenorul sau prestatorul are obligaţia să informeze beneficiarul dacă ia cunoştinţă de un risc că lucrarea sau serviciul solicitat:
a) nu poate atinge rezultatul prevăzut sau avut în vedere de către beneficiar la momentul încheierii contractului;
b) poate prejudicia alte interese ale beneficiarului; sau
c) ar putea să devină mai costisitor sau să ia mai mult timp decît cel prevăzut în contract fie în rezultatul respectării informaţiei sau instrucţiunilor date de beneficiar ori culese în cadrul pregătirii să execute, fie în rezultatul materializării oricărui alt risc.
(2) Antreprenorul sau prestatorul trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că beneficiarul înţelege informaţia care i-a fost furnizată astfel.
(3) Obligaţia de informare prevăzută la alin.(1) nu apare dacă beneficiarul cunoaşte sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască riscul menţionat la alin.(1).
(4) Dacă un risc menţionat la alin.(1) se produce, iar antreprenorul sau prestatorul şi-a încălcat obligaţia de informare despre acel risc, antreprenorul sau prestatorul este lipsit de dreptul de modificare unilaterală a contractului în temeiul art.1344 bazată pe materializarea acelui risc.
(5) În sensul alin.(1), se prezumă că antreprenorul sau prestatorul cunoaşte riscurile menţionate dacă acestea sînt evidente din toate faptele şi circumstanţele cunoscute antreprenorului sau prestatorului fără investigaţie.
(6) În sensul alin.(3), se consideră că beneficiarul trebuia, în mod rezonabil, să cunoască un risc dacă era competent în domeniul respectiv sau era consultat de terţi competenţi în domeniul respectiv. În cazul în care terţii au acţionat în numele beneficiarului, se aplică dispoziţiile art.1008.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune