A A A + | -

Articolul 1347. Obligaţia beneficiarului de a notifica neexecutarea anticipată

(1) Beneficiarul este obligat să notifice antreprenorul sau prestatorul dacă ia cunoştinţă, pe durata executării lucrării sau prestării serviciului, că antreprenorul sau prestatorul nu va putea să-şi execute obligaţia prevăzută la art.1339.
(2) În sensul alin.(1), se prezumă că beneficiarul cunoaşte dacă, ţinînd cont de toate faptele şi circumstanţele cunoscute lui fără investigaţie, există temei ca beneficiarul să cunoască.
(3) Dacă neîndeplinirea obligaţiei stabilite la alin.(1) face ca lucrarea sau serviciul să devină mai costisitor sau să ia mai mult timp decît s-a convenit în contract, antreprenorul sau prestatorul are dreptul să ceară despăgubiri pentru prejudiciul suportat din cauza neîndeplinirii şi să obţină termen suplimentar pentru executarea lucrării sau prestarea serviciului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune