A A A + | -

Articolul 1348. Rezoluţiunea de către beneficiar

(1) Beneficiarul poate declara rezoluţiunea oricînd, cu sau fără motiv temeinic, pînă la realizarea completă a lucrării sau a serviciului, fiind obligat să plătească antreprenorului sau prestatorului retribuţia pentru lucrările executate sau serviciile prestate şi să repare prejudiciul cauzat prin rezoluţiune.
(2) În cazul în care a declarat rezoluţiunea din motiv temeinic, beneficiarul nu datorează despăgubiri pentru aceasta.
(3) În sensul alin.(2), se consideră că beneficiarul a declarat rezoluţiunea din motiv temeinic dacă el:
a) avea dreptul la rezoluţiune conform clauzelor contractului şi a respectat condiţiile stipulate în contract pentru rezoluţiune;
b) avea dreptul la rezoluţiune conform dispoziţiilor legale privind neexecutarea obligaţiilor; sau
c) avea dreptul la rezoluţiune conform art.1085 şi a expediat un preaviz cu termen rezonabil în modul stabilit la art.1085.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune