A A A + | -

Articolul 1455. Determinarea valorii bunului la pierderea lui şi plata despăgubirilor

(1) Dacă, în baza dispoziţiilor din prezenta secţiune, transportatorul trebuie să plătească despăgubiri pentru pierderea totală ori parţială a bunului, despăgubirea se calculează în funcţie de valoarea bunului la locul şi la momentul preluării.
(2) Valoarea bunului se determină în baza preţului de bursă, iar în lipsa unui asemenea preţ, în baza preţului de piaţă, iar în lipsa unor asemenea preţuri, la preţul obişnuit al bunurilor cu aceleaşi caracteristici.
(3) Totuşi, despăgubirea nu poate depăşi 8,33 unităţi de calcul pe kg de greutate brută lipsă.
(4) În afară de plata despăgubirilor prevăzute la alin.(1), urmează a fi restituite taxele de transport, taxele vamale şi alte cheltuieli de transport, şi anume, în cazul pierderii totale a bunului – integral, iar în cazul pierderii parţiale – parţial. Alte despăgubiri pentru pierdere nu sînt datorate.
(5) Dacă bunul a fost livrat cu întîrziere, iar cel îndreptăţit să dispună dovedeşte că prin aceasta a suferit un prejudiciu, transportatorul va plăti o despăgubire, care nu va depăşi mărimea taxei de transport.
(6) O despăgubire mai mare nu poate fi pretinsă decît în caz de declarare a valorii bunurilor conform art.1456 sau de declarare de interes special la predare conform art.1458.
(7) Unitatea de calcul menţionată la alin.(3) reprezintă unitatea drepturilor speciale de tragere (Special Drawing Rights) în accepţia Fondului Monetar Internaţional.
(8) Sumele calculate conform alin.(3) se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data preluării bunurilor de către transportator sau la oricare altă dată convenită de părţi.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune