A A A + | -

Articolul 1463. Termenul de prescripţie în raporturile de transport

(1) Termenul de prescripţie în raporturile de transport este de un an. În cazul intenţiei sau al culpei grave, termenul de prescripţie este de 3 ani.
(2) Termenul de prescripţie începe să curgă:
a) în caz de pierdere parţială, de deteriorare a bunului sau de încălcare a termenului de livrare – din ziua predării bunului către destinatar;
b) în cazul pierderii totale – în a 30-a zi de la expirarea termenului de transportare, iar dacă acest termen nu este stabilit de părţi sau de lege – în cea de-a 60-a zi din ziua preluării bunului de către transportator;
c) în toate celelalte cazuri – în ziua expirării unui termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport.
(3) O pretenţie scrisă suspendă prescripţia pînă în ziua în care transportatorul respinge pretenţia în scris şi restituie documentele anexate. În caz de acceptare parţială a pretenţiei, prescripţia nu-şi reia cursul decît pentru partea din pretenţie care rămîne litigioasă. Dovada primirii pretenţiei sau a răspunsului şi a restituirii documentelor cade în sarcina părţii care invocă acest fapt. Pretenţiile ulterioare care au acelaşi obiect nu suspendă prescripţia.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune