A A A + | -

Articolul 1471. Nulitatea convenţiilor

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1470, orice clauză care, în mod direct sau indirect, derogă de la dispoziţiile prezentei secţiuni este lovită de nulitate absolută. Nulitatea unor asemenea clauze nu are drept consecinţă nulitatea celorlalte clauze din contract.
(2) Este nulă îndeosebi acea convenţie prin care s-ar ceda transportatorului beneficiul asigurării bunului, precum şi orice convenţie asemănătoare.
(3) Nulă este şi convenţia în a cărei bază sarcina probei este răsturnată.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune