A A A + | -

Articolul 1472. Contractul de mandat

(1) Prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice sau în alt mod de a afecta direct poziţia juridică a mandantului în raport cu un terţ, iar mandatarul, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului.
(2) Dispoziţiile cu privire la mandat se aplică în mod corespunzător şi atunci cînd mandatarul are doar dreptul, nu şi obligaţia, de a acţiona în numele şi pe contul mandantului.
(3) Mandantul este obligat să coopereze cu mandatarul în scopul exercitării mandatului. Mandantul este obligat, în special:
a) să răspundă la cererile mandatarului de furnizare a informaţiei în măsura în care această informaţie este necesară pentru a permite mandatarului să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale;
b) să dea indicaţii privind executarea obligaţiilor contractuale în măsura în care este necesar conform contractului sau rezultă dintr-o cerere de a da indicaţii în temeiul dispoziţiilor art.1486.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune