A A A + | -

Articolul 1477. Remunerarea mandatarului după încetarea contractului de mandat

(1) Dacă părţile au convenit asupra plăţii unei remuneraţii pentru serviciile prestate, contractul de mandat a încetat, însă mandatul nu a fost îndeplinit, remuneraţia se plăteşte din momentul în care mandatarul dă socoteală despre executarea obligaţiilor rezultate din contract.
(2) Dacă mandatul se dă pentru încheierea unui act juridic, iar mandantul a încheiat actul juridic de sine stătător sau o altă persoană desemnată de către mandant a încheiat actul juridic în numele mandantului, mandatarul are dreptul la remuneraţie sau la o parte proporţională din remuneraţie dacă încheierea actului juridic poate fi atribuită, total sau parţial, executării obligaţiilor mandatarului rezultate din contract.
(3) Dacă mandatul se dă pentru încheierea unui act juridic şi acesta este încheiat după încetarea contractului de mandat, mandantul trebuie să plătească remuneraţia dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) remuneraţia s-a convenit doar pentru încheierea actului juridic;
b) încheierea actului juridic este, în principal, rezultatul eforturilor mandatarului;
c) actul juridic este încheiat într-un termen rezonabil după încetarea contractului de mandat.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune