A A A + | -

Articolul 1482. Desemnarea mai multor mandatari

(1) Dacă, pentru încheierea unui act juridic, sînt desemnaţi mai mulţi mandatari, oricare dintre ei poate încheia actul de sine stătător, cu excepţia cazului în care necesitatea consimţămîntului celorlalţi mandatari rezultă expres din lege sau din contract.
(2) Dacă s-a stipulat că mandatarii urmează să încheie împreună toate actele vizate în mandat, aceştia răspund solidar pentru executarea obligaţiilor asumate.
(3) Dacă încheie singur actele juridice pe care a fost împuternicit să le încheie împreună cu o altă persoană, mandatarul îşi depăşeşte împuternicirile, cu excepţia cazului cînd încheie actul juridic în condiţii mai avantajoase pentru mandant decît cele convenite.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune