A A A + | -

Articolul 1485. Abaterea de la indicaţiile mandantului

(1) Mandantul are dreptul să dea indicaţii mandatarului, iar mandatarul este obligat să le îndeplinească.
(2) Mandatarul este în drept să se abată de la indicaţiile mandantului dacă, în funcţie de circumstanţe, poate presupune că mandantul, avînd cunoştinţă de situaţia creată, ar fi aprobat o asemenea abatere. Pînă la abaterea de la indicaţiile mandantului, mandatarul este obligat să-l notifice despre noile circumstanţe şi să aştepte decizia lui, cu excepţia cazului în care amînarea prezintă un pericol pentru executare.
(3) Mandatarul este ţinut să-l avertizeze pe mandant în unul din următoarele cazuri:
a) dacă indicaţia face ca executarea obligaţiilor rezultate din contract să fie semnificativ mai costisitoare sau să ia semnificativ mai mult timp decît s-a convenit iniţial;
b) dacă indicaţia contravine scopului contractului sau în alt mod prejudiciază interesele mandantului.
(4) Dacă mandantul nu revocă indicaţia fără întîrzieri nejustificate după ce a fost avertizat de către mandatar, indicaţia se consideră o modificare a contractului de mandat în temeiul art.1489.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune