A A A + | -

Articolul 1487. Consecinţele neprimirii indicaţiei

(1) Dacă mandantul nu dă indicaţia necesară conform contractului sau conform art.1486 alin.(1), mandatarul poate, după caz:
a) să recurgă la mijloacele juridice de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a obligaţiilor;
b) să-şi execute obligaţiile pe baza aşteptărilor, preferinţelor şi priorităţilor pe care mandantul în mod rezonabil le-ar fi avut, ţinînd cont de informaţiile şi indicaţiile acumulate.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), mandatarul are dreptul la o ajustare proporţională a remuneraţiei şi a timpului acordat sau necesar pentru încheierea actului juridic.
(3) Dacă mandantul nu dă o indicaţie cerută în temeiul art.1486 alin.(2), mandatarul are dreptul de a alege fie una dintre opţiunile prevăzute la art.1486 alin.(2), fie să suspende executarea obligaţiilor în condiţiile legii.
(4) Remuneraţia ajustată prevăzută la alin.(2) trebuie să fie rezonabilă şi să fie determinată folosind aceleaşi metode de calcul ca şi cele folosite la stabilirea remuneraţiei iniţiale pentru executarea obligaţiilor rezultate din contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune