A A A + | -

Articolul 1489. Modificări ale contractului de mandat

(1) Contractul de mandat se consideră modificat:
a) dacă mandantul modifică în mod semnificativ mandatul mandatarului;
b) dacă mandantul nu revocă fără întîrzieri nejustificate o indicaţie după ce a fost avertizat în conformitate cu dispoziţiile art.1485 alin.(3).
(2) În cazul modificării contractului de mandat în temeiul alin.(1), mandatarul are dreptul, la alegerea sa:
a) la o ajustare proporţională a remuneraţiei şi a timpului acordat sau necesar pentru executarea obligaţiilor rezultate din contract;
b) la despăgubiri, conform art.19, pentru a pune mandatarul în situaţia în care s-ar fi aflat dacă contractul de mandat nu era modificat.
(3) În cazul modificării contractului de mandat în temeiul alin.(1), mandatarul, de asemenea, poate declara rezoluţiunea mandatului, cu excepţia cazului în care modificarea este minoră sau este în avantajul mandatarului.
(4) Remuneraţia ajustată prevăzută la alin.(2) lit.a) trebuie să fie rezonabilă şi să fie determinată folosind aceleaşi metode de calcul ca şi cele folosite la stabilirea remuneraţiei iniţiale pentru executarea obligaţiilor rezultate din contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune