A A A + | -

Articolul 1490. Obligaţia prezentării informaţiilor şi a dării de seamă despre executarea mandatului

(1) Mandatarul este obligat:
a) să transmită mandantului, în măsura rezonabilă conform circumstanţelor, toate informaţiile despre negocieri sau alte acţiuni în vederea posibilei încheieri a actului juridic, precum şi despre evoluţiile ulterioare;
b) să dea lămuririle cerute de mandant asupra executării mandatului;
c) la executarea mandatului, să-l informeze neîntîrziat pe mandant şi să prezinte darea de seamă privind modul în care şi-a executat obligaţiile, inclusiv identitatea terţului cu care s-a încheiat actul juridic, precum şi privind bunurile transmise sau primite şi cheltuielile suportate în executarea obligaţiilor sale. Această obligaţie apare şi în caz de încetare a contractului de mandat fără îndeplinirea completă a mandatului.
(2) Convenţia în al cărei temei obligaţiile mandatarului prevăzute la alin.(1) sînt, pentru viitor, excluse sau limitate se face în scris.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune