A A A + | -

Articolul 1499. Rezoluţiunea şi revocarea mandatului

(1) Oricare dintre părţi poate să declare rezoluţiunea mandatului oricînd şi fără motive. Revocarea mandatului este echivalentă cu rezoluţiunea mandatului.
(2) Revocarea mandatului notificată numai mandatarului nu se poate opune terţilor care, fără a şti despre revocare, au contractat cu bună-credinţă cu mandatarul. În acest caz, mandantul are drept de regres împotriva mandatarului.
(3) Mandatarul poate revoca mandatul doar în aşa fel încît să fie posibil pentru mandant să se îngrijească în continuare de actele asupra cărora s-a contractat, cu excepţia cazului în care există motiv întemeiat pentru a revoca.
(4) Dacă a revocat mandatul în temeiul prezentului articol, mandantul este obligat faţă de mandatar la compensarea tuturor cheltuielilor apărute în executarea contractului. Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandantul trebuie să plătească mandatarului remuneraţia convenită.
(5) Este nulă clauza prin care se exclude sau se limitează dreptul unei părţi la rezoluţiunea mandatului dacă legea nu prevede altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune