A A A + | -

Articolul 1533. Răspunderea expeditorului

(1) Expeditorul este ţinut să repare prejudiciul cauzat prin pierderea sau deteriorarea bunurilor al căror transport l-a organizat. Dispoziţiile art.1449, 1455, 1460 şi 1461 se aplică în mod corespunzător.
(2) Expeditorul este ţinut să repare prejudiciul care nu cade sub incidenţa dispoziţiilor alin.(1) din prezentul articol dacă a încălcat obligaţiile prevăzute la art.1526 alin.(1) sau (2). Expeditorul nu poartă răspundere dacă demonstrează că prejudiciul nu putea fi evitat chiar dacă se exercita diligenţa cuvenită.
(3) Dacă comportamentul clientului sau viciile specifice ale bunurilor au contribuit la cauzarea prejudiciului, obligaţia de despăgubire şi mărimea despăgubirii depind de măsura în care aceste circumstanţe au contribuit la prejudiciu.
(4) Dispoziţiile art.1463 se aplică pretenţiilor rezultate din contractele de expediţie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune