A A A + | -

Articolul 1599. Cesiunea contractului

(1) Călătorul are dreptul să cesioneze contractul unui terţ care satisface toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce îl înştiinţează pe organizator într-un termen rezonabil înainte de începerea călătoriei, pe un suport durabil. Înştiinţarea cu cel puţin 7 zile înainte de începerea călătoriei este considerată, în orice caz, rezonabilă.
(2) Cedentul şi cesionarul contractului răspund solidar pentru achitarea soldului preţului pachetului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de această cesiune. Organizatorul trebuie să informeze cedentul contractului cu privire la costurile efective ale cesiunii. Aceste costuri nu pot fi nerezonabile şi nu pot depăşi costurile suportate efectiv de organizator ca urmare a cesiunii contractului.
(3) Organizatorul trebuie să prezinte cedentului dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele şi alte costuri generate de cesiunea contractului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune