A A A + | -

Articolul 1600. Modificarea preţului contractului

(1) După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, preţurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate şi stipulează dreptul călătorului la reducerea preţului în temeiul alin.(5). În acest caz, în contract se precizează modul în care urmează să fie calculate preţurile revizuite. Creşterile de preţuri sînt posibile numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de:
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sînt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi (tarife pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană); sau
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
(2) Dacă creşterea preţului menţionată la alin.(1) depăşeşte 8% din preţul total al pachetului, se aplică dispoziţiile art.1601.
(3) Indiferent de valoarea sa, o creştere de preţ nu produce efecte juridice decît dacă organizatorul trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea călătoriei.
(4) Înainte de începerea călătoriei, organizatorul nu poate modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decît cele legate de preţ, cu excepţia cazului în care:
a) organizatorul şi-a rezervat acest drept în contract;
b) modificarea este nesemnificativă; şi
c) organizatorul îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil.
(5) În cazul în care contractul prevede posibilitatea creşterii preţurilor, călătorul are dreptul la o reducere de preţ care corespunde unei scăderi a costurilor menţionate la alin.(1) lit.a), b) şi c) care are loc după încheierea contractului şi înainte de începerea călătoriei. Dacă călătorul a plătit mai mult decît preţul redus, organizatorul este obligat să restituie diferenţa.
(6) În cazul unei reduceri de preţ, organizatorul are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din diferenţa care trebuie restituită călătorului. La cererea călătorului, organizatorul trebuie să prezinte dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
(7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică cu prioritate faţă de dispoziţiile art.1077 referitoare la clauzele privind modificarea contractului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune