A A A + | -

Articolul 1601. Modificările semnificative ale condiţiilor contractului

(1) În cazul în care, înainte de începerea călătoriei, organizatorul este constrîns să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie menţionate la art.1595 alin.(1) pct.1) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale menţionate la art.1597 alin.(3) pct.1) ori propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8% în conformitate cu dispoziţiile art.1600 alin.(2), călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de organizator:
a) să accepte modificarea propusă; sau
b) să declare rezoluţiunea fără a plăti vreun comision de rezoluţiune.
După expirarea termenului stabilit de către organizator conform alin.(3), modificarea propusă de către organizator se consideră acceptată de către călător.
(2) În cazul în care declară rezoluţiunea, călătorul poate accepta un pachet de substituţie, atunci cînd acesta este oferit de organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.
(3) Organizatorul trebuie să informeze călătorul, fără întîrzieri nejustificate şi într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la:
a) modificările propuse menţionate la alin.(1) şi, după caz şi în conformitate cu dispoziţiile alin.(4), impactul acestora asupra preţului pachetului;
b) un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze organizatorul cu privire la decizia sa în temeiul alin.(1);
c) faptul că, dacă pînă la expirarea termenului menţionat la lit.b), călătorul nu va comunica decizia sa organizatorului, modificările propuse se vor considera acceptate de către călător; şi
d) după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.
(4) În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie menţionate la alin.(1) sau pachetului de substituţie menţionat la alin.(2) au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.
(5) În cazul în care călătorul declară rezoluţiunea în temeiul alin.(1) lit.b) şi nu acceptă un pachet de substituţie, organizatorul este obligat să restituie toate plăţile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile de la data rezoluţiunii. Dispoziţiile art.1604, 1608 şi 1610 se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune